Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh Bắc Kạn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hai nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26 /4/2016). Sau 5 năm thực hiện nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016 – 2020, công tác cải CCHC của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực, chỉ số CCHC cấp tỉnh hằng năm được cải thiện, năm 2016 xếp thứ 60/63 tỉnh, thành phố; năm 2017 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố; năm 2018 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố; năm 2019 xếp thứ 55/63 tỉnh, thành phố.

Hội thảo chuyên đề về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025

Để phát huy những thành tựu, kết quả CCHC đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, ngày 22/4/2021 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khoa XII) đã thông qua Nghị quyết số 08-NQ/TU về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết 08-NQ/TU đề ra 02 mục tiêu chung và 07 mục tiêu cụ thể, trong đó mục tiêu chung là “Xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh. Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo động lực cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh”.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết đưa ra là: phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế để tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp và người dân; phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối giao thông thuận lợi với các địa phương nhằm tăng cường thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, chú trọng công tác quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của từng đơn vị.

Nghị quyết giao các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đảng đoàn, Ban cán sự đảng, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức quán triệt nghị quyết và xây dựng chương trình (kế hoạch) thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; các Ban xây dựng Đảng, theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban xây dựng Đảng xây dựng kế hoạch về CCHC trong các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy giai đoạn 2021 – 2025; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Để đến cuối nhiệm kỳ 2021-2025 các mục tiêu Nghị quyết đề ra đạt kết quả cao, cần tiếp tục quan tâm vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy và sự nỗ lực của các cấp chính quyền trong triển khai thực hiện./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm (Tải về).

Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Nguồn: https://cchc.backan.gov.vn/


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005091
Views Today : 66
Views This Month : 1811
Views This Year : 4300
Total views : 64840
Language
Skip to content