Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC năm 2023 phải đạt 90% trở lên

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, trong đó đề ra 40 mục tiêu và 66 nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện.

Đối với cải cách thể chế, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tối thiểu 20% tổng số TTHC được rà soát có phương án rà soát; 20% số hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh; 50% số hồ sơ TTHC được thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt 90% trở lên, trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt 80% trở lên; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%; mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%. 100% kiến nghị, phản ánh được xử lý dứt điểm.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục sắp xếp các thôn, tổ dân phố; quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đảm bảo theo đúng quy định.

Về cải cách chế độ công vụ: 98% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm; 92% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu viên chức phù hợp với vị trí việc làm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 100% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, phấn đấu từ 64% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên.

Về cải cách chế độ tài chính công: Giải ngân kịp thời, hiệu quả nguồn vốn đầu tư công; sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, các nguồn hợp pháp đúng quy định; quản lý, sử dụng tài sản công đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được cập nhật, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; 40% cuộc họp của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể (trừ các cuộc họp mật) được tổ chức trực tuyến; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện và 85% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn được nâng cấp, mở rộng kết nối, chia sẻ; 30% các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử; 100% TTHC có đủ điều kiện, được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, 70% TTHC của tỉnh thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết đạt từ 30% trở lên…

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố phải coi công tác cải cách hành chính thực sự là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá của tỉnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; gắn việc thực hiện công tác cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào tiến trình cải cách hành chính và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát đối với công tác cải cách hành chính…/.

Nguồn: https://backan.gov.vn/pages/muc-do-hai-long-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep-ve-giai-82bd.aspx
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 108
Views This Month : 276
Views This Year : 5179
Total views : 65719
Language
Skip to content