Năm 2022, UBND tỉnh ban hành 53 văn bản quy phạm pháp luật

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trước hết là cải cách thể chế, năm 2022, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản QPPL đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, bám sát thực tiễn, chú trọng lấy ý kiến tham vấn, phản biện xã hội. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành các văn bản QPPL; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản không còn phù hợp; chủ động xử lý văn bản trái pháp luật ngay sau khi nhận được thông báo, kết luận của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản; đảm bảo nguồn lực về kinh phí cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL…

Năm 2022, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 23 nghị quyết và ban hành 53 quyết định QPPL, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, nội vụ, văn hóa thể thao và du lịch, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông… Các văn bản được ban hành đảm bảo đúng theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020, 100% đề nghị xây dựng nghị quyết và dự thảo văn bản QPPL được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; 100% các văn bản QPPL trước khi ban hành đều được Sở Tư pháp tiến hành thẩm định theo quy định. Chất lượng xây dựng văn bản cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi, phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước của địa phương./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/pages/nam-2022-ubnd-tinh-ban-hanh-53-van-ban-quy-pham-phap-luat-1e5d.aspx
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 1
Views This Month : 2288
Views This Year : 4777
Total views : 65317
Language
Skip to content