Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29/8/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-SCT ngày 14/02/2023 để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 14-CTr/TU và Nghị quyết số 19-NQ/TW đảm bảo việc triển khai kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển ngành Công Thương.

Nội dung thực hiện tập trung công tác tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn thông qua việc chỉ đạo thực hiện hiệu quả các quy chế, quy định về dân chủ cơ sở, bảo đảm quyền làm chủ của nông dân và cư dân nông thôn theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông sản; phát triển hợp lý các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; hạn chế phát triển các ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường; Đầu tư phát triển các cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch và tình hình thực tế của từng địa phương; Xây dựng hạ tầng thương mại nông thôn đa dạng, đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại, phù hợp với từng địa bàn; nâng cấp hệ thống chợ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đồng thời, Sở Công Thương tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn như: điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và các hạ tầng khác đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; nhất là, tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tiệm cận với điều kiện hạ tầng của đô thị.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chú trọng phát triển thị trường nông sản trong tỉnh, trong nước;Chủ động khai thác hiệu quả cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA); chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch. Triển khai hiệu quả, thiết thực công tác quảng bá, xúc tiến thương mại dựa trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Tại Kế hoạch đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị triển khai thực hiện, bám sát nội dung các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể hóa và lồng ghép trong thực hiện các nhiệm vụ của phòng, đơn vị được giao.

Chi tiết Kế hoạch tại đây.

Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)

 

 

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005259
Views Today : 98
Views This Month : 2037
Views This Year : 22000
Total views : 82540
Language
Skip to content