Sở Công Thương tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2023; Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2023; Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; ngày 11/01/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-SCT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội ngành Công Thương năm 2023, trong đó cũng đã đề ra mục tiêu, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 mà HĐND, UBND tỉnh đã giao cho Sở Công Thương.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu UBND tỉnh, Ban Giám đốc Sở đã kịp thời triển khai, qua đó đã quán triệt tới các phòng, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai các Nghị quyết của Đảng, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ được phân công, lĩnh vực quản lý; nhất là đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội;… Nhìn chung, công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được Sở Công Thương nghiêm túc thực hiện, đúng thẩm quyền, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đảm bảo kịp thời theo tiến độ được giao.

Năm 2023, nhìn chung hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh được tăng cường đẩy mạnh sản xuất, hoạt động thương mại, dịch vụ tăng mạnh so với cùng kỳ, hàng hóa phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; các cơ quan chức năng đã theo dõi sát tình hình thị trường, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Các chỉ số phát triển công nghiệp – thương mại, dịch vụ duy trì tăng trưởng và có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước đạt 1.780,283 tỷ đồng, tăng 12,22% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 100,40% kế hoạch năm 2023. Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện trên địa bàn tỉnh ước đạt 98%, đạt kế hoạch năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 9.108,650 tỷ đồng, tăng 33,41% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 29,68% so với kế hoạch năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2023 tăng 6,25% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2023 đạt 40,584 triệu USD, tăng 11,86% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 5,4% so với kế hoạch năm 2023, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 37,690 triệu USD, tăng 12,62% so với cùng kỳ năm 2022.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua Sở Công Thương đã tích cực tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội thuộc lĩnh vực ngành công thương. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Giám đốc Sở đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và luôn chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể đối với từng lĩnh vực quản lý và tích cực triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được giao; tập thể Ban lãnh đạo Sở thường xuyên họp giao ban định kỳ, đột xuất để kiểm điểm những nhiệm vụ đã giao để đánh giá mức độ, tiến độ hoàn thành, những khó khăn vướng mắc cần phải giải quyết để có giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo. Năm 2023, Sở Công Thương được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao là 323 nhiệm vụ, đã hoàn thành, hoàn thành đúng hạn là 323 nhiệm vụ (đạt 100%), trong đó có một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật mà Sở đã tham mưu:

Về phát triển công nghiệp:

– Tham mưu Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Giải phóng mặt bằng và san nền tạo mặt bằng thu hút đầu tư phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I, qua đó HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy sơ kết “Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”;

– Chủ trì tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 05/6/2023 về chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn;

– Tham mưu UBND tỉnh ban hành:

+ Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030;

+ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 về việc điều chỉnh nội dung khoản 8 Điều 1 Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn;

+ Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 24/7/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh;

– Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương bổ sung Dự án nhà máy điện gió Thiên Long 3 và Thiên Long 4 vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia; xem xét, bổ sung bổ sung dự án Nhà máy điện sinh khối Chợ Đồn và dự án Nhà máy điện sinh khối Na Rì vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn 2045.

– Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giải pháp về cấp điện đến các thôn, bản, hộ dân chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Báo cáo đánh giá hiện trạng, đề xuất quy mô, lộ trình cấp điện cho thôn, bản hộ dân chưa có điện trên địa bàn tỉnh từ năm 2023 – 2025;

– Tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ngành Công Thương;

– Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

– Triển khai hoàn thành 10 đề án, nhiệm vụ khuyến công (gồm 08 đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương và 02 đề án khuyến công quốc gia), đạt 100% kế hoạch, với kinh phí thực hiện là trên 1,5 tỷ đồng;

– Thường xuyên rà soát, thăm nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có giá trị gia tăng cao để kịp thời gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

– Bám sát tiến độ triển khai các dự án công nghiệp, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Về phát triển thương mại, dịch vụ:

– Tham mưu UBND tỉnh ban hành Phương án chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, theo dõi, nắm bắt biến động của thị trường để kịp thời báo cáo, tham mưu thực hiện các giải pháp nhằm ổn định thị trường.

– Tham mưu UBND tỉnh ban hành:

+ Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

+ Kế hoạch hành động số 223/KH-UBND ngày 30/3/2023 thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030;

+ Kế hoạch hành động số 703/KH-UBND ngày 20/10/2023 thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 – 2030;

+ Báo cáo số 482/BC-UBND ngày 24/7/2023 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

+ Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 về việc phê duyệt danh mục đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2024;

+ Kế hoạch số 770/KH-UBND ngày 17/11/2023 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

– Tham mưu UBND tỉnh: Tổ chức Đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư tại Nhật Bản; tham gia Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản năm 2023;…

– Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc – Bắc Kạn và Chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023;

– Triển khai hoàn thành 11 đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại (gồm: 01 Đề án từ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại; 10 nhiệm vụ, đề án xúc tiến thương mại địa phương), với kinh phí thực hiện là trên 1,4 tỷ đồng, trong đó: Tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia 13 hội chợ, triển lãm trưng bày sản phẩm, hội nghị kết nối cung cầu, giao thương sản phẩm, hàng hoá tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, như: Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Nam, …

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh; triển khai tuần lễ thương hiệu Quốc gia chào mừng ngày thương hiệu Việt Nam (20/4);

– Chủ trì, phối hợp UBND huyện Pác Nặm tổ chức Chương trình “Ngày hội hàng hóa vì người tiêu dùng” năm 2023, nằm trong khuôn khổ các Sự kiện Chào mừng 20 năm ngày thành lập huyện Pác Nặm (19/8/2003-19/8/2023);

– Tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2023 dành cho cán bộ quản lý nhà nước, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đã được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Bước sang năm 2024, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 của ngành công thương theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024, Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 10/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2024, Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024, và Quyết định số 08/QĐ-SCT ngày 15/01/2024 của Sở Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội ngành Công Thương năm 2024.

Nghiêm túc chấp hành và tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Bộ Công Thương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại các Thông báo và các văn bản chỉ đạo điều hành đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian giao.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao hơn nữa; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, phương thức chỉ đạo, điều hành có tính đột phá, đổi mới đối với lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác hậu kiểm thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị.

Phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công nghiệp, thương mại; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền và thuộc lĩnh vực ngành quản lý nhằm tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại hoạt động ổn định, hiệu quả.

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động công nghiệp, thương mại-dịch vụ; thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý./.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 27
Views This Month : 4342
Views This Year : 16752
Total views : 77292
Language
Skip to content