Sở Công Thương tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023

Trong năm 2023, đơn vị đã ban hành 05 quyết định về thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ gồm: (1)Quyết định số 62/QĐ-SCT ngày 09/5/2023  ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, biên chế của các phòng thuộc Sở Công Thương; (2)Quyết định số 43/QĐ-SCT ngày 03/4/2023 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; (3)Quyết định số 39/QĐ-SCT ngày 30/3/2023 về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; (4)Quyết định số 08/QĐ-TTKC ngày 20/02/2023 của giám đốc Trung tâm KC&XTTM về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ;(5)Quyết định số 04/QĐ-TTKC ngày 02/02/2022 về việc ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn. Thông qua những Quy chế này tập thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị đã nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành tốt các quy định, quy chế đã đề ra;

Đơn vị đã triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính; Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị đã trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại giai đoạn 2022-2026 và được phê duyệt tại Quyết số 573/QĐ-UBND ngày 12/4/2022. Thực hiện nghiêm các chế độ quản lý tài chính; các phòng chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch công tác và chủ động phối hợp với nhau trong các đợt đi công tác nhằm thực hiện việc tiết kiệm, chống lãng phí;

Quán triệt đến từng công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị thực hiện tiết kiệm sử dụng điện, nước, sử dụng máy điều hoà nhiệt độ, sử dụng đèn thắp sáng hợp lý, không sử dụng điện để đun nấu trong cơ quan, thường xuyên kiểm tra đường ống nước nhằm phát hiện rò rỉ tránh gây thất thoát, lãng phí; tiết kiệm chi phí cho việc tiếp khách, tổ chức hội nghị, hội thảo; thực hiện phát hành văn bản qua Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan, hạn chế tình trạng in ra giấy, thực hiện khoán văn phòng phẩm, điện thoại đến các phòng, đơn vị…Công khai tài chính hàng năm, phân bổ kinh phí thường xuyên đến từng phòng trên cơ sở nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm việc, toàn thể công chức, viên chức đã nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành tốt các quy định, quy chế đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đơn vị luôn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình của địa phương, của đơn vị, không để xảy ra sai sót, lãng phí.

Trong mua sắm tài sản, đơn vị đều thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh; sửa chữa, nâng cấp thiết bị và phương tiện theo đúng chủ trương, thủ tục, định mức, tiêu chuẩn và chế độ qui định. Các phương tiện, thiết bị, tài sản được mua sắm đều đưa vào sử dụng kịp thời, có hiệu quả; được quản lý theo đúng chế độ công sản.

Trong đầu tư xây dựng: Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các Nghị định hướng dẫn Luật; đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu do Sở thực hiện góp phần đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư; triển khai Dự án đầu tư công đảm bảo theo cam kết tiến độ được phê duyệt, tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân;

Trong việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc: Đã kiện toàn và bố trí hợp lý diện tích các phòng làm việc của cơ quan theo quy định của Nhà nước, sử dụng đúng mục đích, không sử dụng tài sản của cơ quan vào việc riêng. Hiện nay Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn vẫn đang sinh hoạt và làm việc chung trong trụ sở của Sở Công Thương Bắc Kạn.

Cơ quan văn phòng sở đã thực hiện đúng chế độ làm việc 40 giờ/tuần; công chức, viên chức làm thêm giờ phải đăng ký và được theo dõi, chấm công chặt chẽ, giải quyết chế độ làm thêm giờ theo đúng quy định của nhà nước; Công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt và tận tụy với công việc; thực hiện quy trình đề bạt, tuyển dụng, nâng ngạch, nâng lương cho công chức, viên chức được xem xét, thực hiện theo quy định.

Năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Sở Công Thương đã được thực hiện tốt. Qua công tác thanh tra và kiểm tra nội bộ không có vụ việc nào liên quan đến hành vi lãng phí.

Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các văn bản của cấp có thẩm quyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tình hình mới; chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho năm 2024, đưa ra những tiêu chí tiết kiệm và mục tiêu kết quả cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng công chức, viên chức, người lao động THTK, CLP trong quá trình thực thi công vụ, trong quản lý, sử dụng kinh phí để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tiết kiệm; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Sở Công Thương được cấp trên giao./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005097
Views Today : 107
Views This Month : 2394
Views This Year : 4883
Total views : 65423
Language
Skip to content