Sở Công Thương tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2022

Lãnh đạo Sở Công Thương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của cấp trên đến các phòng, đơn vị trên hồ sơ công việc, thông qua hội nghị công chức, viên chức và người lao động và thông qua hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng. Căn cứ các văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh cũng như kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối kinh tế – Kỹ thuật, Sở Công Thương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, triển khai các hoạt động thi đua, khen thưởng năm 2022 trong toàn đơn vị. Ngoài ra, Sở đã tiến hành đăng ký thi đua trên một số lĩnh vực như: Đăng ký thi đua về cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 với Công an tỉnh; đăng ký xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2022” với Công an tỉnh; đăng ký thi đua “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành phố Bắc Kạn; đăng ký thi đua, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 với Đảng ủy Các cơ quan tỉnh. Cụ thể:

Thứ nhất, kết quả thực hiện thi đua thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 03/12/2021 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ sáu (khóa XII) về nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2022; Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; ngày 18/01/2022 Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-SCT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội ngành Công Thương năm 2022, đến nay các nhiệm vụ đã được các phòng, đơn vị triển khai đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch. Trong năm Sở Công Thương được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 454 nhiệm vụ, đến nay đơn vị đã hoàn thành trước và hoàn thành đúng hạn 454 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 100%).

Chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022; đẩy mạnh công tác CCHC tại đơn vị như cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; tập trung cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính. Thực hiện Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, Sở đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SCT về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022, theo đó Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tập trung với 07 nội dung, có 45 nhiệm vụ cụ thể, tính đến ngày 20/11/2022, đơn vị đã hoàn thành được 45/45 đạt 100% kế hoạch đề ra.

Thứ hai, Kết quả thực hiện các phong trào thi đua

          Một là, Phong trào thi đua“Chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”:

Để tiếp tục triển khai cụ thể và có hiệu quả sự chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tiếp tục thực hiện việc giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 46/KH-SCT ngày 20/5/2022 để triển khai thực hiện giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới năm 2022, theo đó trong năm 2022 đơn vị đã phối hợp với Chính quyền xã Trung Hòa tổ chức thay 200 bóng đèn tiết kiệm điện trị giá 13 triệu đồng cho các hộ thuộc đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo; vận động công chức, viên chức và người lao động ủng hộ 01 (một) ngày lương/năm đóng góp “Quỹ xây dựng nông thôn mới” của Sở để hỗ trợ xã triển khai, xây dựng nông thôn mới trong năm 2022 với số tiền khoảng 10 triệu đồng.

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2022, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 61/KH-SCT ngày 28/6/2022 triển khai hướng dẫn áp dụng các quyết định của Bộ Công Thương đối với tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức hướng dẫn được 05 xã dự kiến đạt chuẩn trong năm 2022, gồm các xã: Ngọc Phái, Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn; xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn; xã Tân Tú, Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông về tiêu chí số 4 về điện theo Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại theo Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ Công Thương.

Hai là, Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”:

Các hoạt động xã hội, nhân đạo của công đoàn; tham gia đóng góp các quỹ xã hội; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho CNVCLĐ nghèo: Phối hợp với Chi đoàn Thanh niên tặng quà (90 chăn ấm, 20 áo, 20 mũ) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Tổng số tiền gần 20 triệu đồng; Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Nà Tu; Lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn; Thăm tặng quà người có công và thân nhân người có công với cách mạng, người cao tuổi 100 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Sở Công Thương phối hợp tặng quà cho 03 gia đình người có công với cách mạng tại xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, trị giá 300.000 đồng/xuất. Đoàn viên tham gia đóng góp đầy đủ các quỹ nhân đạo, từ thiện do các các cấp phát động. Tổng kinh phí đóng góp khoảng 40 triệu đồng. Có thể nói số tiền chăm lo, giúp đỡ người nghèo nêu trên chưa nhiều xong cũng phần nào thể hiện tấm lòng, sự sẻ chia của toàn thể CC, VC, NLĐ và doanh nghiệp ngành Công Thương đối với đồng bào còn khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” do Chính phủ phát động.

Ba là, Phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025:

Thực hiện Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Trong năm 2022, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện Kế hoạch số 331/KH-SCT ngày 30/7/2019 của Sở Công Thương về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành Công Thương gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; “trung thành – tận tụy – sáng tạo – gương mẫu”;  các quy định về trang phục, lễ phục; đeo thẻ công chức; quy định về văn hóa ứng xử nơi công sở, thái độ, tác phong giao tiếp trong đơn vị luôn được chú trọng;

Thông qua phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở nhận thấy CC, VC, NLĐ tại đơn vị luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử… góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao của ngành.

Bốn là, Phong trào “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2022-2025

Sở đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 57/KH-SCT ngày 15/6/2022 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022, trong đó đơn vị đã triển khai 02 nhiệm vụ (Nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ biến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại và tổ chức 02 lớp đào tạo tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho cán bộ quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh); Hỗ trợ 02 đơn vị tham gia sàn thương mại điện tử quốc tế (Alibaba) và 02 sàn thương mại điện tử trong nước; hỗ trợ 05 đơn vị sản xuất, kinh doanh tham gia các sàn thương mại điện tử trong nước với khoảng 50 sản phẩm.

Ngoài ra, hiện tại Sở đang triển khai các bước thực hiện dự án  “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công thương tỉnh Bắc Kạn” nhằm đảm bảo phục vụ chính quyền số.

Thứ ba, Kết quả khen thưởng theo thẩm quyền: Thường xuyên, chuyên đề và đột xuất

Khen thường xuyên: Trong năm Giám đốc sở đã tặng: Danh hiệu lao động tiên tiến cho 35 cá nhân; Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 07 cá nhân. Tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cho 03 cá nhân. Tặng Giấy khen cho 11 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác năm 2022. Đề nghị chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục năm 2021, 2022; Đề nghị chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 3 cá nhân. Tặng Tập thể lao động tiến tiến cho 06 tập thể; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc  cho 02 tập thể; đề nghị Thủ tưởng Chỉnh phủ tặng Bằng khen cho 01 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liên tục (2018-2022).

Khen thưởng chuyên đề: Tặng Giấy khen cho 05 cá nhân, 01 tập thể điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2022; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2022.

Thứ tư,  Công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Sở Công Thương được thực hiện đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn của trên. Đảng ủy thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác. Việc gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan, đơn vị đã thể hiện đòn bẩy tích cực trong các phong trào. Qua phát động phong trào học tập và làm theo Bác, đảng viên và quần chúng đều tích cực hưởng ứng, đã phát hiện nhiều nhân tố tích cực, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, từ đó đã tạo nguồn phát triển đảng viên. Các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị đều hoàn thành tốt; các tổ chức đoàn thể đã phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, chương trình để triển khai cuộc vận động; công tác xây dựng Đảng ngày càng được củng cố và giữ vững;

Năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng của Sở Công Thương đạt được nhiều kết quả quan trọng; các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu và có tác động tích cực, đem lại hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Tuy nhiên, việc triển khai các phong trào thi đua của ngành cũng còn một số tồn tại hạn chế như việc tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua nhất là các phong trào thi đua đột xuất, chuyên đề chưa phong phú, chưa đa dạng về hình thức và nội dung, chỉ tiêu thi đua còn chung chung; …

Một số phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

  1. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng.
  2. Thường trực thi đua tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương, UBND tỉnh về triển khai các hoạt động thi đua, khen thưởng để tham mưu cho Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở xây dựng kế hoạch, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực.
  3. Tiếp tục đổi mới hình thức thi đua, khen thưởng bảo đảm phù hợp và sát thực tiễn, động viên khuyến khích kịp thời cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà UBND tỉnh đã giao cho. Thông qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.
  4. Tham gia đầy đủ các hoạt động thi đua của Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật như: Công tác sơ kết, tổng kết, công tác bình xét, chấm điểm; giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ giữa các thành viên trong Khối.
  5. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và rà soát các quy chế, quy định của đơn vị để kịp thời bổ sung, điều chỉnh; tổ chức bình xét, đánh giá, phân loại thi đua cuối năm và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng kịp thời./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005259
Views Today : 93
Views This Month : 2032
Views This Year : 21995
Total views : 82535
Language
Skip to content