Kết quả kiểm tra công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-SCT ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Sở Công Thương về việc kiểm tra công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Từ ngày 13/10/2022 đến ngày 24/10/2022, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tại các huyện: Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn và Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế thuộc Công ty Điện lực Bắc Kạn.

Qua kiểm tra cho thấy đơn vị quản lý lưới điện đã cơ bản thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý theo quy định của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014; tiến hành lập hồ sơ công trình, nhà ở đủ điều kiện tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp để theo dõi, giám sát theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;  kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp phát sinh về khoảng cách pha đất đối với lưới điện; chủ động thống kê, lập kế hoạch chặt hạ cây cối ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây… nhằm đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục, ổn định, tránh xảy ra sự cố gây thiệt hại tài sản của nhà nước và nhân dân.

Các hộ dân đã chủ động hoặc phối hợp với đơn vị quản lý vận hành lưới điện thực hiện việc cải tạo, sửa chữa hoặc di chuyển công trình, nhà ở, chặt hạ cây cối ngoài hành lang…

Trong năm, địa bàn huyện Pác Nặm còn phát sinh 08 trường hợp công trình, nhà ở, lán tạm của hộ dân vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, trong đó có 05 trường hợp Điện lực Pác Nặm đã kịp thời phát hiện lập biên bản yêu cầu chủ hộ cam kết thực hiện cải tạo, sửa chữa hoặc di chuyển; còn 03 trường hợp vi phạm chưa thống kê, lập biên bản Đoàn kiểm tra giao Điện lực lập biên bản yêu cầu chủ hộ cải tạo, sửa chữa hoặc di chuyển đảm bảo đủ điều kiện tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo quy định.

Để bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đề xuất, kiến nghị như sau:

– UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn lưới điện cao áp để nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện; phối hợp với Điện lực kiểm tra lưới điện nhằm phát hiện kịp thời công trình, nhà ở, lán trại, cây cối vi phạm hành lang lưới điện cao áp, có biện pháp xử lý không để phát sinh.

– Công ty Điện lực Bắc Kạn chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố và Đội QLVH lưới điện cao thế:

+ Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân để giải quyết dứt điểm 03 trường hợp nhà ở, công trình vi phạm đã tồn tại từ các năm trước (huyện Na Rì, Bạch Thông) và 08 trường hợp phát sinh trong năm 2022 (huyện Pác Nặm);

+ Xử lý dứt điểm khoảng cách pha đất đối với các vị trí của đường dây 110kV mới phát sinh đảm khoảng cách an toàn theo quy định;

+ Tuyên truyền, vận động nhân dân để phối hợp chặt hạ cây ở ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và khoản 8, Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ; bố trí kinh phí bồi thường việc chặt hạ cây theo điểm 2, khoản 16, Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ;

+ Thường xuyên kiểm tra lưới điện cao áp nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý không để phát sinh;

+ Điện lực huyện Pác Nặm kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với đơn vị, cá nhân để phát sinh các trường hợp vi phạm trong năm 2022./.

Sở Công thương

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004723
Views Today : 120
Views This Month : 2881
Views This Year : 11565
Total views : 25991
Language
Skip to content