Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022; Quyết định số 120/QĐ-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022. Ngày 28/01/2022, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 của ngành công thương, với các nội dung sau:

  1. Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật

– Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2022 cho công chức, viên chức và người lao động ngành công thương.

– Thời gian thực hiện: Cả năm 2022.

– Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở.

  1. Theo dõi thi hành pháp luật ngành công thương

2.1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm:

– Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về kinh doanh, bán lẻ xăng dầu:

+ Phạm vi theo dõi: Theo dõi tình hình tuân thủ pháp luật về điều kiện, quy định trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu theo pháp luật hiện hành.

+ Nội dung công việc: Kiểm tra trực tiếp; thu thập, tiếp nhận thông tin, kiến nghị, giải đáp, hướng dẫn thi hành các quy định về kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh xăng dầu. Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu.

+ Sản phẩm đầu ra: Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện, quy định trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

+ Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở.

+ Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý thương mại.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2022.

– Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp

+ Phạm vi theo dõi: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý và sử dụng, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác chế biến khoáng sản.

+ Nội dung công việc: Kiểm tra, khảo sát, thu thập thông tin đối với các doanh nghiệp sử dụng, bảo quản, vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác chế biến khoáng sản.

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017. Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

+ Sản phẩm đầu ra: Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp.

+ Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở.

+ Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Phòng Quản lý công nghiệp.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2022.

2.2. Thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề:

– Thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm lĩnh vực ngành công thương trên địa bàn tỉnh.

+ Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Thương mại.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường.

+ Thời gian thực hiện: Quý III/2022.

– Thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra, khảo sát việc tuân thủ các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực (lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực).

+ Đơn vị chủ trì: Thanh ra Sở.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng An toàn – Năng lượng.

+ Thời gian thực hiện: Quý III/2022.

– Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực và sử dụng điện.

+ Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở.

+ Đơn vị phối hợp: Phòng An toàn – Năng lượng, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2022.

Giám đốc Sở yêu cầu, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên; nội dung được triển khai toàn diện, có trọng tâm. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện không trùng lặp, chồng chéo. Gắn công tác thi hành pháp luật về XLVPHC với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) với công tác phổ biến và tổ chức thi hành pháp luật.

SỞ CÔNG THƯƠNG
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004729
Views Today : 25
Views This Month : 3604
Views This Year : 12288
Total views : 26714
Language
Skip to content