Thông báo danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023 (Vòng 2)

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Công Thương về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023;

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023 thông báo danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023 (Vòng 2), như sau:

  1. Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCCVC năm 2019 (Chương I, Chương II, III).
  2. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 (Chương I, II); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự năm 2022 (Điều 1)
  3. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023. (Chương II, III).
  4. Đề án vị trí việc làm của Trung tâm KC&XTTM thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn (Mục I, phần II).
  5. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chỉnh phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. (Chương II mục 5,6).
  6. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Chương I, II).
  7. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Chương II, V)
  8. Quyết định số 91/QĐ-SCT ngày 24/7/2020 của Sở Công Thương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023 thông báo để thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2023 (Vòng 2) được biết và ôn tập./.

                                                                      -Sở Công Thương-


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005224
Views Today : 140
Views This Month : 1613
Views This Year : 18578
Total views : 79118
Language
Skip to content