5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW được Đảng ủy, Sở Công Thương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có chất lượng; tạo được sự chuyển biến, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị; qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đồng thời, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Sở Công Thương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, gắn với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, các chương trình, kế hoạch nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở địa phương, đơn vị, hàng năm Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Sở Công Thương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm; Kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương hàng năm; Kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể chi bộ, cá nhân đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hàng năm;…….

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hàng năm, ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã phát động, tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ chính trị được giao, công tác xây dựng Đảng được tăng cường; quan tâm lãnh đạo xây dựng những mô hình hay, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan vận động công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Công Thương chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới”, qua đó khuyến khích, động viên công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp kinh phí, hiện vật, công sức chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện do các cấp, các ngành phát động…  Do đó, trong thời gian qua không có đơn khiếu nại tố cáo liên quan đến thực hiện chức trách nhiệm vụ của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Sở Công Thương đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối kinh tế – kỹ thuật năm 2021. Hàng năm, về Chỉ số cải cách hành chính, Sở Công Thương luôn đạt điểm xuất sắc và duy trì ở vị trí top đầu và năm 2021 là 01 trong 02 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác CCHC năm 2021; Chỉ số DDCI (năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện) của Sở luôn đứng top 4 các sở, ban, ngành. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Sở Công Thương có thành tích tiêu biểu trong công tác xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017–2022 và tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2022; Bằng khen cho các tập thể có thành tích nổi bật trong công tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước năm 2022; Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Bộ Công Thương và UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Sở Công Thương đã có thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020. Hiện đang trình tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác CCHC năm 2022.

Xác định việc học tập và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị; Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt công tác nghiên cứu lý luận, phục vụ cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ngành công thương; phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phương pháp công tác của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Từ năm 2018 đến nay đã cử 04 công chức, viên chức tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị – hành chính, cử 07 công chức, viên chức tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính, bên cạnh đó hàng năm, Đảng ủy tổ chức cho đảng viên, quần chúng ưu tú học tập nghị quyết, nhận thức về Đảng, Đảng viên mới, kiến thức quốc phòng-an ninh………giúp nâng cao chất lượng toàn diện cả về nhận thức lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, vừa rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, phương pháp công tác và lề lối làm việc của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Thực hiện Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW, ngày 21/12/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Kết luận số 53-KL/TW ngày  04/6/2019 của Ban Bí thư “về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội”, Sở đã kịp thời kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của đảng viên và quần chúng trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, những sự kiện chính trị trọng đại, thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị của địa phương, trong nước và quốc tế giúp đảng viên, quần chúng chủ động nắm bắt, cung cấp, trao đổi, phản ánh tình hình dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và các tin xấu, tin độc hại trên mạng, góp phần làm tốt công tác tư tưởng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư trong thời gian tới, Đảng ủy, Sở Công Thương xác định tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư gắn với các nghị quyết, kết luận của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên tạo điều kiện cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường sinh hoạt chính trị tư tưởng, phát huy trách nhiệm đội ngũ đảng viên và quần chúng ưu tú trong rèn luyện, phấn đấu, phát huy những phẩm chất đạo đức, lối sống. Phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm đảng viên, công chức, viên chức, người lao động suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” đưa việc học tập lý luận chính trị trở thành nhu cầu tự thân của mỗi đảng viên và quần chúng.

Nông Thảo
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 75
Views This Month : 1664
Views This Year : 4153
Total views : 64693
Language
Skip to content