Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG

Ngày 15/3/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1639/UBND-VXNV chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG.

Theo chỉ đạo, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương (chủ đầu tư) khẩn trương xây dựng kế hoạch,triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, vốn sự nghiệp các công trình, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên qua nắm tình hình, hiện nay tiến độ xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn thuộc các CTMTQG của các đơn vị, địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; việc tạm ứng, thanh quyết toán kế hoạch vốn được giao chưa kịp thời, chưa phù hợp với tiến độ đầu tư dự án, tiến độ thực hiện hợp đồng và khối lượng thực hiện, nhất là ở các công trình, dự án do UBND cấp xã quản lý; một số dự án liên kết sản xuất và phát triển nông nghiệp triển khai thực hiện chưa đảm bảo theo khung thời vụ… Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các CTMTQG, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024 và cả giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

– UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương trên địa bàn khẩn trương hoàn thành xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các CTMTQG năm 2024; chỉ đạo các chủ đầu tư, nhất là cấp xã khẩn trương thực hiện thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các CTMTQG năm 2021, 2022, 2023 chưa giải ngân hết sang năm 2024 theo quy định tại Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 và Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế – dự toán công trình, dự án mới thực hiện trong năm 2024; khẩn trương hoàn thành giao kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các CTMTQG năm 2024 còn lại chưa phân bổ chi tiết;đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán số kế hoạch vốn thực hiện kéo dài sang năm 2024 và số kế hoạch vốn năm 2024 được phân bổ; tập trung đôn đốc các nhà thầu, tổ đội thi công, chủ trì liên kết, tổ, nhóm cộng đồngđẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, thực hiện giải ngân ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch và Kho bạc nhà nước cấp huyện hỗ trợ, hướng dẫn các chủ đầu tư sớm hoàn tất thủ tục thanh toán nguồn vốn các chương trình, dự án thuộc các CTMTQGđể đẩy nhanh công tác giải ngân.

Chủ động rà soát, trình HĐND cấp huyện hoặc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của các CTMTQG chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển sang năm 2024 theo quy định tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch vốn năm 2024 theo phân cấp tạiNghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 01/8/2023 của HĐND tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, để đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt kết quả cao nhất.

Thành lập Đoàn kiểm tra đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn các CTMTQGcủa các đơn vị, địa phương (hoàn thànhtrong tháng 3/2024), tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiệngửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

– Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện của các huyện, thành phố, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thường trực CTMTQG(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh) xây dựng kế hoạch kiểm tra nắm tình hình triển khai thực hiện các CTMTQG, trình Ban chỉ đạo các CTMTQGtỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025. Tổng hợpkết quả kiểm tra của các Đoàn kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh theo quy định.

Nghiên cứu cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQGgiai đoạn 2024-2025 theoNghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnhviệc thực hiện hay không thực hiện thí điểm để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

– Các sở, ban, ngành, đoàn thể phụ trách các dự án, tiểu dự án thuộc CTMTQGkhẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, đơn vị nào đã xây dựng kế hoạch thì triển khai thực hiện theo kế hoạch, đơn vị nào chưa xây dựng kế hoạch thì khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện.

– Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh hướng bố trí thêm nguồn lực để nâng định mức hỗ trợ chính sách xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chính sách đã ban hành cho phù hợp thực tế trên địa bàn tỉnh.

– Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu,tham mưu cho UBND tỉnh giao đơn vị tiếp cận thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm đối với các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị thuộc CTMTQGđể mô hình duy trì được lâu dài, nâng cao thu nhập cho người dân.

– Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên, kịp thời đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các CTMTQG năm 2024 theo kế hoạch và báo cáo theo quy định.

Đề xuất nội dung kiểm tra thuộc CTMTQG được giao làm cơ quan thường trực, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra. Kết thúc đợt kiểm tra, gửi báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh.

Chủ động hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ những nội dung còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị; theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân số kế hoạch vốn thuộc các CTMTQG; kịp thời tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh hoặc kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương giải quyết theo quy định.

– Công an tỉnh phối hợp kịp thời trao đổi thông tin, định hướng các giải pháp hỗ trợ các địa phương trong công tác triển khai thực hiện các dự án, mô hình phát triển cộng đồng, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để đảm bảo hiệu quả vàđúng quy định.

– Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và giám sát tình hìnhtriển khai, kết quảthực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh để đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định./.

Nông Thảo
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 74
Views This Month : 1358
Views This Year : 21321
Total views : 81861
Language
Skip to content