Chỉ về tăng cường công tác thu và chống thất thu NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 20/02/2024 về tăng cường công tác thu và chống thất thu NSNNtrên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo Chỉ thị: Năm 2024là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 5 năm 2021-2025.Đồng thời, để triển khai thực hiện Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ Tài chính về Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2024;Quyết định số 2338/QĐ-UBNDngày 10/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2024; Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản lý Tài chính – Ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước(NSNN) năm 2024được Chính phủ và HĐND tỉnh giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện:

1.Khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác thu NSNN năm 2023, triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong công tác thu và chống thất thu theo phương châm “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế”,đảm bảo công tác thu và chống thất thu NSNN được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Quản lý thuế năm 2019 và các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí, thu khác ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ Tài chính về Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2024, trong đó phải hoàn thành đạt và vượt dự toán thu NSNN được HĐND tỉnh giao là 1.010 tỷ đồng, tất cả các nguồn thu, khoản thu, địa bàn đều hoàn thành đạt và vượt dự toán.

  1. Các ngành, đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp công tác thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ngành, đơn vị, địa phương mình được giao. UBND tỉnh sẽ phân công, quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối với từng nguồn thu cụ thể; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trước UBND tỉnh nếu nguồn thu do đơn vị mình được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện không hoàn thành dự toán được giao.

3.Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, tài liệu đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, chống thất thu ngân sách, phối hợp nghiệp vụ giữa các ngành, đơn vị, địa phương với cơ quan Thuế, để đôn đốc thu hồi nợ thuế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thuế, dây dưa, chây ì nợ đọng tiền thuế theo Quy chếphối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án quản lý thuế, các Quy chế phối hợp quản lý theo nguồn thu của tỉnh đã ban hành.

4.Chủ động, tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có sử dụng đất theo hình thức giao đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất ngay từ đầu năm để khai thác các nguồn thu về đất nhằm bảo đảm hoàn thành dự toán tiền sử dụng đất được giao. Chủ động tham mưu cơ chế chính sách thu hút đầu tư, các chính sách hỗ trợ để nhà đầu tư thực hiện dự án.

5.Chủ động, tích cực, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách để hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

  1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh; điện tử hóa tất cả các khâu trong quản lý thuế, giảm thiểu số giờ kê khai, nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, hoạt động thu – chi ngân sách.
  2. Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản lý Tài chính – Ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024 theo Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh.

8.Các ngành, các đơn vị, địa phương có thành viên trong Ban chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu NSNN (Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh) theo chức năng nhiệm vụ cần khẩn trương nghiêm túc đánh giá lại kết quả thực hiện đối với những nhiệm vụ liên quan đến công tác thu, chống thất thu, công tác phối hợp thu ngân sách được UBND tỉnh giao trong năm 2023, trong đó nêu rõ tình hình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mình, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp để khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Bên cạnh đó, tại Chỉ thị cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương và giao Cục Thuế chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp chỉ đạo, điều hành thu đạt hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. Trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện dự toán đối với các nguồn thu, sắc thuế trực tiếp do ngành Thuế quản lý như: thuế, phí thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực ngoài quốc doanh, thuế Thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ,…./.

Đàm Hoàng


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 24
Views This Month : 4339
Views This Year : 16749
Total views : 77289
Language
Skip to content