Công tác chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương

Trên cơ sở Kế hoạch số 866/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023, Sở đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-SCT về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Công Thương, theo đó Sở đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tập trung với 07 nội dung, có 41 nhiệm vụ cụ thể. Tính tới thời điểm báo cáo đơn vị đã triển khai hoàn thiện được 15/41 nội dung nhiệm vụ, đạt 36,58% kế hoạch năm.

Trong quý I, Sở Công Thương đã ban hành các Kế hoạch, văn bản liên quan để chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, cụ thể:

– (1) Kế hoạch số 01/KH-SCT ngày 05/01/2023 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương năm 2023;

– (2) Kế hoạch số 02/KH-SCT ngày 05/01/2023 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023;

– (3) Kế hoạch số 12/KH-SCT ngày 08/02/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2023;

– (4) Kế hoạch số 14/KH-SCT ngày 09/02/2023 truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

– (5) Kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 09/02/2023 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023;

– (6) Kế hoạch số 18/KH-SCT ngày 09/02/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023;

– (7) Kế hoạch số 19/KH-SCT ngày 09/02/2023 về duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương năm 2023;

– (8) Kế hoạch số 34/KH-SCT ngày 06/3/2023 về phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực Công Thương năm 2023…

Công tác điều hành công tác CCHC được Ban Giám đốc Sở thường xuyên quan tâm, trong đó đồng chí Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, điều hành công tác cải cách hành chính của đơn vị. Trong quý I, Sở Công Thương đã gắn công tác cải cách hành chính với thực hiện nhiệm vụ được giao của các phòng, đơn vị thuộc sở, thông qua nhiều hình thức như: Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện nhiệm vụ trong các cuộc họp Đảng bộ, chi bộ, họp giao ban hàng tháng, đồng thời gắn công tác bình xét thi đua khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Từ ngày 10/12/2022 đến ngày 10/3/2023 tổng số nhiệm vụ được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương là 92 nhiệm vụ. Số nhiệm vụ đã hoàn thành, hoàn thành đúng hạn là 75 nhiệm vụ, đạt 81,52%; số nhiệm vụ chưa hoàn thành còn trong hạn là 17 nhiệm vụ, chiếm 17,48%. Nguyên nhân, của các nhiệm vụ chưa hoàn thành là một số nhiệm vụ Sở mới nhận được, một số nhiệm vụ hiện vẫn đang còn trong hạn và một số nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trong năm 2023; các nhiệm vụ chưa hoàn thành, hiện nay đơn vị vẫn đang tiếp tục thực hiện và sẽ hoàn thành đúng thời gian quy định, dự kiến hoàn thành đạt 100% các nhiệm vụ được giao.

Đơn vị đã thực hiện bố trí kinh phí chi thường xuyên để triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính theo quy định như: Chi hỗ trợ các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, chi hỗ trợ các hoạt động vận hành trang thông tin điện tử của Sở, sửa chữa, thay thế thiết bị máy tính, cài đặt phần mềm diệt virus, nâng cấp phần mềm cho máy tính, đảm bảo trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc của công chức, viên chức trong đơn vị.

Trong thời gian tới đơn vị tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển của ngành Công Thương. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản hành chính đúng quy trình, tránh chồng chéo, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và tính khả thi khi triển khai áp dụng thực hiện.

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Sở, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc đề xuất ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có phát sinh thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Tiếp tục thực hiện cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính, tài chính đối với cơ quan sở và đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành của Nhà nước;

Tiếp tục rà soát đưa các TTHC của đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thực hiện trên môi trường mạng; hướng dẫn tổ chức, công dân đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện nộp TTHC và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp phí, lệ phí qua môi trường trực tuyến;

– Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan; thực hiện chỉnh lý tài liệu, hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO theo đúng Kế hoạch.

                                                                      Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 74
Views This Month : 1358
Views This Year : 21321
Total views : 81861
Language
Skip to content