Đảng bộ Sở Công Thương hoàn thành 06/06 chỉ tiêu Nghị quyết đầu năm 2022

Đó là kết quả đã đạt được và đã được báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổ chức vào sáng ngày 28/12/2022 tại Đảng bộ Sở Công Thương. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Hoàng Hà Bắc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở và đồng chí Trần Văn Cường – Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Sở, cùng với sự tham dự của toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở Công Thương.

                                                                    

Năm 2022, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 07/01/2022 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về nhiệm vụ năm 2022 và trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022 đã được Đảng bộ Sở Công Thương đề ra tại Hội nghị tổng kết đánh giá các mặt công tác năm 2021, Đảng ủy đã xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 177-NQ/ĐU ngày 28/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 với 06 chỉ tiêu, đến nay đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, cụ thể:

1.Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022 theo Quyết định số 05/QĐ-SCT ngày 18/01/2021 của Sở Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội ngành Công Thương năm 2022:

Tại Quyết định số 05/QĐ-SCT ngày 18/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội ngành Công Thương năm 2022 và Quyết định số 21/QĐ-SCT ngày 01/3/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 05/QĐ-SCT ngày 18/01/2022 của Sở Công Thương, Sở Công Thương đã xây dựng và giao 45 nhiệm vụ cụ thể cho từng mặt công tác, như: Lĩnh vực công nghiệp, an toàn – năng lượng; lĩnh vực thương mại, dịch vụ; công tác Văn phòng; công tác Khuyến công và Xúc tiến thương mại. Đến nay các nhiệm vụ giao cho các phòng, đơn vị, lĩnh vực đã được hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

2.Có 100% đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước: Trong năm 2022, Đảng ủy đã tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ tham gia 08 Hội nghị trực tuyến về tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022; học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Quán triệt các nội dung hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), triển khai một số văn bản mới của Trung ương và của tỉnh;…… Ngoài ra, đơn vị đã Tổ chức Hội nghị tuyên truyền nội dung công tác cải cách hành chính năm 2022 và phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”.

Đảng bộ đã chỉ đạo, quán triệt cấp ủy các Chi bộ tiếp tục triển khai học tập trong các cuộc họp sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị, nhất là đối với những đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không tham gia trực tiếp Hội nghị (có lý do). Do đó trong năm 2022, 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ đã được tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3.Tập thể Đảng bộ và 04/4 chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đơn vị Sở Công Thương đạt chuẩn văn hoá; tổ chức Công đoàn và Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên:

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của các Chi bộ, Đảng ủy đã ban hành Quyết định số 265-QĐ/ĐU ngày 13/12/2022 về việc công nhận kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn năm 2022, theo đó có 01/04 Chi bộ được đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 03/04 Chi bộ được đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Đối với tập thể Đảng bộ, Đảng bộ đã trình Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh xem xét, tặng Giấy khen cho Đảng bộ Sở Công Thương đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022.

Đơn vị Sở Công Thương đạt chuẩn văn hóa năm 2022 tại Quyết định số 2664/QĐ-BCĐ ngày 16/12/2022 của Ban Chỉ đạo Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Kạn.

Căn cứ thành tích hoạt động công đoàn năm 2022, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Công Thương đã trình Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xét, khen thưởng tặng Bằng khen toàn diện của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn cho tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022 (hiện chưa có kết quả).

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Công Thương được đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 tại Quyết định số 10-QĐ/ĐTN ngày 25/11/2022 của Ban Chấp hành Đoàn CCQ tỉnh Bắc Kạn về việc xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn năm 2022.

4.Phấn đấu có 90% đảng viên trở lên được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đảng ủy đã ban hành Quyết định số 266-QĐ/ĐU ngày 13/12/2022 về việc công nhận kết quả xếp loại chất lượng đảng viên năm 2022, theo đó có 35/36 đảng viên (chiếm 97%) được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 07/36 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 19,4%), 28/36 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ)

5.Kiểm tra, giám sát 30% các chi bộ trực thuộc; kiểm tra, giám sát (chuyên đề) ít nhất 15% đảng viên

Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 02/02/2022 về kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở Công Thương năm 2022, đến nay đã triển khai thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, cụ thể:

– Về thực hiện công tác kiểm tra: Tổ chức kiểm tra 02/04 Chi bộ trực thuộc (chiếm 50%); các chi bộ trực thuộc triển khai kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 06 đảng viên (chiếm 16%).

– Về thực hiện công tác giám sát: Triển khai Giám sát thường xuyên đối với 100% các chi bộ và đối với 100% đảng viên theo đúng quy định. Triển khai Giám sát chuyên đề đối với 100% Chi bộ trực thuộc theo kế hoạch đề ra từ đầu năm.

6.Trong năm 2022, Đảng bộ phấn đấu kết nạp ít nhất 01 đảng viên mới: Đảng ủy đã đồng ý chủ trương cho 01 đồng chí quần chúng ưu tú làm hồ sơ kết nạp đảng viên theo đề nghị của Chi bộ Công nghiệp và hiện nay đã hoàn thiện các thủ tục và đã có Quyết định kết nạp Đảng ngày 08/12/2022.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng nghị quyết nhiệm vụ năm 2023, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm sát thực tế trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành Công Thương đã được giao; chỉ đạo triển khai kịp thời và có hiệu quả các đề án, nhiệm vụ, chương trình thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh trong năm 2023; chú trọng việc lồng ghép triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong nhiệm vụ chính trị của ngành; phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu được UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương trong năm 2023. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao vai trò và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Nghị quyết, các chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Lãnh đạo Sở và phát huy vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện công tác dân vận. Chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch công tác dân vận chính quyền, Kế hoạch “dân vận khéo”, mô hình “dân vận khéo” năm 2023; tăng cường các hoạt động kiểm tra trong thực thi công vụ, thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị đối với công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin về kết quả giải quyết đơn thư; thủ tục hành chính, sử dụng ngân sách, tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng…Công khai dân chủ trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức; đồng thời thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc, đơn thư đề nghị của tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị công chức, người lao động và Hội nghị viên chức năm 2023. Chỉ đạo Tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2023 – 2028; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động. Chỉ đạo tổ chức công đoàn, nữ công, đoàn thanh niên sinh hoạt theo định kỳ và hoạt động có hiệu quả; tiếp tục rèn luyện, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu vào Đảng./.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004672
Views Today : 53
Views This Month : 3487
Views This Year : 3487
Total views : 17913
Language
Skip to content