Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Đảng bộ Sở Công Thương nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản các nghị quyết, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời gắn nội dung học tập Nghị quyết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, góp phần nâng cao niềm tin của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan với Đảng. Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về việc quán triệt, học tập các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh. Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT đảng ủy đã chủ trì thảo luận và thống nhất triển khai các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Sở Công Thương.  Báo cáo viên là đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương và báo cáo viên cơ sở trực tiếp báo cáo tại hội nghị. Nội dung học tập, quán triệt bao gồm: Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Sở Công Thương nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản các chỉ thị, kết luận của cấp trên, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Sở Công Thương

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004728
Views Today : 141
Views This Month : 3577
Views This Year : 12261
Total views : 26687
Language
Skip to content