Đảng viên công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và của Tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 02/10/2023 của Tỉnh uỷ về việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và của Tỉnh. Ngày 09/10/2023, tại điểm cầu Sở Công Thương có toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tham dự Hội nghị.

                            Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đã được nghe quán triệt (1) Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; (2) Kế hoạch số 189-KH/TU ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW. (3) Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; (4) Công văn số 1674-CV/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 113-QĐ/TW của Ban Bí thư. (5) Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; (6) Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị. (7) Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; (8) Công văn số 1637- CV/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư. (9) Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.(10) Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng.Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. (11) Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. (12) Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; (13) Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư. (14) Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chungvà Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Qua việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của tỉnh đã giúp đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở nắm được những nội dung cơ bản của các chỉ thị, quy định, kết luận; từng bước nâng cao nhận thức trong việc tổ chức và thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

                                                                                          -Bích Thơ-


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today :
Views This Month : 3295
Views This Year : 42137
Total views : 56563
Language
Skip to content