Kết quả đạt được trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến và một số giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới tại Sở Công Thương

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công khai minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước. Từ đó, sẽ làm giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, công dân khi thực hiện các TTHC.

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC, trong năm 2022 Sở Công Thương đã ban hành nhiều Kế hoạch, văn bản liên quan đến nội dung cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, văn bản quán triệt công chức, viên chức cơ quan tạo lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia để hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến; rà soát, tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và toàn trình một phần của đơn vị, chỉ đạo công chức trực bộ phận “Một cửa” của đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn tổ chức, công dân đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, công dân.

Kết quả đạt được như sau:

– Tại thời điểm hiện tại Sở Công Thương cung cấp 83 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 50 dịch vụ công trực tuyến một phần và 28 dịch vụ công chỉ tiếp nhận trực tuyến. 100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được cung cấp trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. Việc cung cấp 100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị trên môi trường điện tử còn góp phần nâng cao tỷ lệ nộp và tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của Sở Công Thương, đưa đơn vị là một trong những ngành có tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua trực tuyến cao nhất trên địa bàn tỉnh.

– Trong năm 2022, Số hồ sơ TTHC mới tiếp nhận của Sở Công Thương là 15.323 hồ sơ (trực tuyến: 15219 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích: 104 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 12 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 15326 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 13454 hồ sơ, đúng hạn: 1872 hồ sơ, quá hạn 0 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 09 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 09 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ nộp và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến đạt 99,32%. Sở Công Thương không nhận được bất kỳ ý kiến phản ánh, kiến nghị nào về giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân. Sở luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân thực hiện TTHC nhanh gọn, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Có được kết quả nêu trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Sở; sự đoàn kết, chung tay cùng thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong đó có kiểm soát TTHC của các phòng chuyên môn tại đơn vị; nhận thức của công chức, viên chức về công tác kiểm soát TTHC được nâng cao, góp phần chuyển biến tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, giải quyết công việc có hiệu quả; 100% hồ sơ TTHC của Sở Công Thương được giải quyết theo đúng quy trình, quy định về giải quyết TTHC; 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử của tỉnh; 100% hồ sơ TTHC được đơn vị xử lý và trả kết quả trước hoặc đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn; việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC đạt hiệu quả cao; tỷ lệ tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương rất lớn, chiếm tới 99,32% trên tổng hồ sơ phát sinh qua cả trực tuyến và trực tiếp của đơn vị.

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Sở Công Thương đề ra một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của đơn vị như sau:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát các TTHC, điều kiện bảo đảm để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình các thủ tục hành chính đủ điều kiện, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến; tạo điều kiện thuận lợi tối đa để tổ chức, công dân dễ dàng truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để giảm các giấy tờ, thời gian,chi phí, tổ chức, công dân chỉ phải cung cấp dữ liệu một lần khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thứ hai, có các chính sách khuyến khích, tạo động lực cho tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho tổ chức, công dân để tổ chức, công dân chủ động, tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho chính phủ điện tử trong quá trình xây dựng chính phủ số.

Thứ ba, xem xét, đề xuất cơ quan chức năng đầu tư, nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm “một cửa” dùng chung đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin và giải quyết TTHC, giao diện thân thiện hơn với người dùng, thao tác đơn giản, tinh gọn, bảo đảm đủ thông tin cần thiết, tránh việc trùng lặp thông tin trong form mẫu, tăng dung lượng hồ sơ đăng tải lên phần mềm.

Thứ tư, thường xuyên thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến hài lòng của công dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính cung ứng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường đối thoại với người dân, tổ chức thông qua các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Với các đề xuất giải pháp vừa nêu, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần phát triển chính phủ điện tử tại địa phương./.

Lương Quyên (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005088
Views Today : 32
Views This Month : 1569
Views This Year : 4058
Total views : 64598
Language
Skip to content