Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024

Để tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực, tinh thần lao động sáng tạo của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2024 mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho ngành Công Thương và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 522/CTr-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 của ngành Công Thương.
  2. Phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế của ngành đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cụ thể như:

– Về phát triển Công nghiệp:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 6,72% so với ước thực hiện năm 2023;

+ Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 98%;

+ Hoàn thành 100% các nhiệm vụ, đề án khuyến công được giao năm 2024.

– Về phát triển Thương mại, dịch vụ:

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2024 đạt 8.390 tỷ đồng;

+ Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2024 đạt 30,8 triệu USD.

+ Hoàn thành 100% các nhiệm vụ, đề án xúc tiến thương mại được giao năm 2024.

– Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua như: 80% trở lên các tập thể phòng, đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 20% tập thể phòng, đơn vị trở lên đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 80% trở lên cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 10% cá nhân trở lên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cơ quan Sở được tặng Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

  1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, đảm bảo thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của ngành trong năm 2024 và cả giai đoạn 2021 – 2025, như: “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số”; ..…
  2. Tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động năm 2024 của tỉnh; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt chào mừng 76 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2024); Kỷ niệm 76 năm trận công đồn Phủ Thông (25/7/ 1948-25/7/2024); Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943-22/9/2024);……

Các phong trào thi đua hướng vào việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thi đua xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

  1. Thi đua đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính gắn với tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian và giải quyết nhanh, kịp thời các yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp; tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức ngành công thương trong thực thi công vụ.
  2. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
  3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác thi đua, khen thưởng; đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao trách nhiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức chuyên trách, công chức kiêm nhiệm về thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tiêu chí thi đua cho phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cá nhân trong cơ quan, đơn vị; đưa tiêu chí “Có tiêu chí thi đua cho tổ chức, cá nhân trong đơn vị” thành một trong những tiêu chí để đánh giá phong trào thi đua ở các đơn vị.
  4. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, các phong trào thi đua bình chọn, suy tôn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên khen thưởng. Quan tâm việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; thường xuyên tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt tạo sức lan tỏa tích cực, để công chức, viên chức và người lao động học tập noi theo. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Với sự quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo Sở, công chức, viên chức và người lao động, năm 2024 Sở Công Thương sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao./.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 24
Views This Month : 4339
Views This Year : 16749
Total views : 77289
Language
Skip to content