Sở Công Thương ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 16/02/2024, Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-SCT Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Với mục đích tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh đối với công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đến các phòng, đơn vị thuộc Sở, đồng thời tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn trong và ngoài tỉnh; Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch truyền thông tập trung vào 04 nội dung chính như sau:

  1. Tuyền truyền về TTHC: Công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.
  2. Tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, cán bộ công chức; tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC: Tuyên truyền cho công chức, viên chức nắm rõ các nội dung liên quan đến trách nhiệm của cơ quan thực hiện TTHC, trách nhiệm của công chức, viên chức được phân công thực hiện TTHC, các hành vi phải công khai, xin lỗi đối với công chức, viên chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC, các hành vi phải công khai xin lỗi đối với người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương, quyền, nghĩa vụ của đối tượng thực hiện TTHC.
  3. Tuyên truyền về nội dung kiểm soát TTHC, cải cách TTHC: Tuyên truyền về chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và địa phương về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp, sáng kiến cải cách TTHC và quy định có liên quan; nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC; Tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC của đơn vị và nội dung các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của Sở; Xây dựng các tin, bài, hình ảnh về các tập thể, cá nhân tích cực, điển hình trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC, phục vụ nhân dân; phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm cải cách TTHC có hiệu quả tại đơn vị.
  4. Truyền thông hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: Tuyên truyền cho người dân, tổ chức về địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; các hình thức phản ánh, kiến nghị; cách thức phản ánh, kiến nghị và quyền, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Thông qua công tác truyền thông, tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp, hội nghị, tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2024, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị./.

Xem Chi tiết nội dung Kế hoạch số 23/KH-SCT Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tại đây./.

                                                  (Lương Quyên – Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today : 198
Views This Month : 2234
Views This Year : 10142
Total views : 70682
Language
Skip to content