Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Văn bản số 261/UBND-TH ngày 12 tháng 01 năm 2023 về việc  giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X. Theo Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 04/01/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X, cử tri Hoàng Thị Diễn – Chủ tịch UBMTTQVN xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể đề nghị “Đề xuất với Bộ Công Thương sớm thực hiện dự án phát triển lưới điện nông thôn theo Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020”. Trường hợp không bố trí được kinh phí thực hiện thì đề xuất Bộ Công Thương đưa ra khỏi Quyết định trên đối với các thôn thuộc huyện Ba Bể nói riêng và của tỉnh Bắc Kạn nói chung để địa phương có thể đầu tư từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và MN và các nguồn vốn hợp pháp khác”.Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương tổng hợp báo cáovà trả lời cử tri như sau:

1.Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 được Bộ Công Thương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016, theo đó Dự án có mục tiêu cấp điện khoảng 3.524 hộ dân với nhu cầu vốn đầu tư 363,4 tỷ đồng, quy mô đầu tư 251,279 km đường dây trung áp, 220,761 km đường dây hạ áp và 73 trạm biến áp, nhưng đến hết năm 2020 chưa được Trung ương cấp vốn. Để tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã có Văn bản số 6103/UBND-TH ngày 14/10/2020 về nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương cho Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo đó tổng nhu cầu vốn là 442,1 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách trung ương 382 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh 60,1139 tỷ đồng; mặt khác Bộ Công Thương đã trình Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025” tại Tờ trình số 3462/TTr-BCT ngày 15/6/2021 (trong đó có tỉnh Bắc Kạn). Tuy nhiên đến hết năm 2022 chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện.

2.Để sớm đầu tư kéo điện lưới quốc gia cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh nói chung và các thôn thuộc huyện Ba Bể nói riêng trong khi Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025chưa được Trung ương cấp vốn, để các hộ dâncó điện phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đề nghịUBND cấp huyện xem xét bố trí nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và từ nguồn vốn phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để đầu tư xây dựng đường điện cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh

Với nội dung trên, Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh tổng hợp và trả lời cử tri được biết./.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 122
Views This Month : 3263
Views This Year : 42105
Total views : 56531
Language
Skip to content