UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

Thứ nhất, mục đích, yêu cầu: Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị. Quá trình tổ chức thực hiện phải bám sát các mục tiêu, định hướng của Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) gắn với đôn đốc, kiểm tra đảm bảo việc triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Thứ hai, Về nhiệm vụ, giải pháp

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Một là, Về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng quản lý thực hiện nội dung sau: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 665/KH-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị (nhiệm vụ thường xuyên). Xây dựng đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành chủ quản để cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, làm căn cứ để giao biên chế, gắn với tinh giản biên chế theo mục tiêu đã đề ra (thực hiện xong trong năm 2024).

Hai là, Về xây dựng chính quyền

Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy định về tổ chức chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền nông thôn; sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật (nhiệm vụ thường xuyên).

Ba là, Về công tác cán bộ

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; chủ trương, quy định liên quan đến công tác cán bộ như đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, chế độ, chính sách…; thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc thẩm quyền quản lý theo chỉ đạo tại Công văn số 922/UBND-NCPC ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quy định về thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (nhiệm vụ thường xuyên). Tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 845-QĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bố trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật (nhiệm vụ thường xuyên).

Bốn là, Đổi mới phương thức lãnh đạo của tỉnh trong lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội; ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin để hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số

Năm là, Về thu hút nhân tài; tổng kết công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Sáu là, Về phân cấp quản lý nhà nước

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn. Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo kiểm soát quyền lực chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phân cấp (hoàn thành trong năm 2023).

Thứ ba, Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nội dung Kế hoạch này và các văn bản có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp. Chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, bảo đảm đạt được mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra tại Kế hoạch này; bố trí kinh phí, nguồn lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; định kỳ hằng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu), tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004799
Views Today : 114
Views This Month : 114
Views This Year : 21147
Total views : 35573
Language
Skip to content