Hội nghị Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020-2025

Với mục đích kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đồng thời đánh giá đúng thực trạng, tình hình thực hiện nghị quyết đại hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thưc hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện Kế hoạch số 91-KH/ĐU ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Các cơ quan quan tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; nNgày 27/4/2023 Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngọc Văn Biên – Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, đồng chí Hà Sỹ Thắng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Công Thương, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở Công Thương.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Cường – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở đã thông qua dự thảo báo cáo Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2020-2025; theo đó để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 03-CTr/ĐU ngày 07/4/2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; trên cơ sở đó,hàng năm xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hàng năm. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện Chương trình số 39-CTr/ĐU ngày 04/9/2020 về Chương trình công tác toàn khoá của Đảng ủy Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc số 34-QC/ĐU ngày 12/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ (nay là Quy chế số 301-QC/ĐU ngày 06/4/2023 về quy chế làm việc của Đảng ủy Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc ban hành quy chế làm việc và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm kỳ 2022-2025. Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khoá III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Quyết định số 07-QĐ/ĐU ngày 15/4/2020 của Đảng ủy Sở Công Thương (nay là Quyết định số 297-QĐ/ĐU ngày 27/3/2023 của Đảng ủy Sở Công Thương); xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời chỉ đạo các Chi bộ ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của Chi bộ mình.

Trong thời gian qua, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đều có phẩm chất chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, phát huy vai trò người đảng viên, luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng, đơn vị và các tổ chức đoàn thể được quan tâm đúng mức và có nhiều tiến bộ. Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc luôn duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng và quy chế dân chủ tại cơ sở được tôn trọng. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc thủ trưởng trong hoạt động của đơn vị, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của tập thể Đảng uỷ, tôn trọng và phát huy quy chế dân chủ ở đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và các cơ quan đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu kinh tế về công nghiệp và thương mại hàng năm đều có sự tăng trưởng so với năm trước, do đó đã góp phần không nhỏ trong việc chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã bám sát các nội dung và đề ra chương trình công tác theo từng tháng, quý để lãnh đạo chỉ đạo dẫn đến mọi hoạt động công tác hàng năm đơn vị đã triển khai thực hiện cơ bản tốt. Việc phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Đảng ủy được cụ thể chi tiết đến từng lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Tập thể Đảng ủy luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan, đơn vị và các phong trào do các cấp phát động, trong mọi hoạt động đều thể hiện tính tiên phong được mọi người tín nhiệm.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 8 chỉ tiêu và nửa đầu nhiệm kỳ các chỉ tiêu này đã được Đảng bộ Sở Công Thương triển khai thực hiện cơ bản có hiệu quả và theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

* Chỉ tiêu 1. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu phát triển triển kinh tế – xã hội của UBND tỉnh cho ngành công thương, Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của UBND tỉnh, Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninhcủa Bộ Công Thương, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạoSở Công Thương ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội ngành Công Thươnghàng năm để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng mặt công tác, như: Lĩnh vực công nghiệp, an toàn – năng lượng; lĩnh vực thương mại, dịch vụ; công tác Văn phòng; công tác Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

– Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế:

+ Về công nghiệp: Giai đoạn 2020 – 2022: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực công nghiệp tăng trưởng bình quân 9,3%/năm, Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 7,8%/năm; Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng năm đều có sự tăng trưởng so với các năm trước, theo đó năm 2020 tăng 4,86%, năm 2021 tăng 6,92% và năm 2022 tăng 8,81% so với cùng kỳ năm trước.

+ Về thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành trên địa bàn tỉnh: Năm 2020 đạt 6.068 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2019; năm 2021 sơ bộ đạt 6.390,1 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2020; năm 2022 ước đạt 6.760 tỷ đồng, tăng 5,79% so với năm 2021;

+ Về xuất – nhập khẩu: Năm 2020: Tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu năm 2020 đạt 12,7 triệu USD, tăng 32% so với thực hiện năm 2019; Năm 2021: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 34,2 triệu USD, tăng 168% so với cùng kỳ năm 2020; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2022 ước đạt 34,410 triệu USD tăng 0,56% so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch UBND tỉnh giao.

Về cơ cấu kinh tế, có sự chuyển dịch theo xu hướng tăng khu vực công nghiệp, theo đó: đối với Khu vực công nghiệp tăng từ 6,26% năm 2020 lên 7,69% năm 2022, đối với Khu vực dịch vụ năm 2020 là 52,22%  và năm 2022 là 51,92%.

* Chỉ tiêu 2. Có 100% đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước:Từ năm 2020 đến nay, 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ đã được tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

* Chỉ tiêu 3. Hàng năm Đảng bộ Sở Công Thương đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 04/4 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Từ năm 2020 đến nay đều đạt mục tiêu đề ra, cụ thể: Đảng bộ Sở Công Thương được Đảng uỷ CCQ tỉnh đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 (tại Quyết định số 29-QĐ/ĐU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh) và đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, 2022 (tại Quyết định số 116-QĐ/ĐU ngày 18/01/2022 và Quyết định số 210-QĐ/ĐU ngày 31/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh). Hàng nămcó 01/04 Chi bộ được đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 03/04 Chi bộ được đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Chỉ tiêu 4. Phấn đấu hàng năm có 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ:Từ năm 2020 đến nay đều đạt mục tiêu đề ra, cụ thể:

Năm 2020: 35/35 đảng viên (đạt tỷ lệ 100%) được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 06/35 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 17,1%), 29/35 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ).

Năm 2021: 36/36 đảng viên (đạt tỷ lệ100%) được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 05/36 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 13,9%), 31/36 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ).

Năm 2022: 35/36 đảng viên (đạt tỷ lệ 97%) được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 07/36 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 19,4%), 28/36 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ).

* Chỉ tiêu 5. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp ít nhất 03 đảng viên mới: Hàng năm, Đảng ủy đều xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên và từ năm 2020 đến nay đã kết nạp được 03 đảng viên mới.

* Chỉ tiêu 6. Hàng năm thực hiện việc kiểm tra, giám sát ít nhất 02 chi bộ trực thuộc và ít nhất 15% đảng viên :Từ năm 2020 đến nay đều đạt mục tiêu đề ra, cụ thể:

Hàng năm, Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 01 chi bộ trực thuộc về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 01 chi bộ trực thuộc về việc thu, nộp đảng phí. Kết quả sau kiểm tra, Đảng ủy đã đưa ra những kết quả đạt được, chỉ rõ những tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp yêu cầu khắc phục trong thời gian tới. Tính cộng dồn 3 năm đã kiểm tra được 06 lượt chi bộ trực thuộc. Ngoài ra, Đảng ủy giám sát thường xuyên các chi ủy, chi bộ việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ; giám sát thường xuyên đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc chấp hành đạo đức, lối sống và việc học tập và làm theo Bác hàng năm.

Hàng năm, 04/4 chi bộ trực thuộc đều xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên. Nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Giám sát đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ đảng viên. Số lượng đảng viên được kiểm tra hàng năm đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết là ít nhất 15% đảng viên.

* Chỉ tiêu 7. Hàng năm cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa: Từ năm 2020 đến nay đều đạt mục tiêu đề ra, cụ thể:

Hàng năm, Sở Công Thương đều được Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành phố Bắc Kạn, Ban Chỉ đạo phát triển văn hoá, thể thao và du lịch thành phố Bắc Kạn công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hoá tại Quyết định số 3009/QĐ-BCĐ ngày 17/12/2020, Quyết định số 3093/QĐ-BCĐ ngày 16/12/2021 và Quyết định số 2664/QĐ-BCĐ ngày 16/12/2022.

* Chỉ tiêu 8. Tổ chức Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Sở Công Thương hàng năm đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Từ năm 2020 đến nay đều đạt mục tiêu đề ra, cụ thể: Tổ chức công đoàn: Năm 2020 hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2021 và 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi đoàn thanh niên Sở: Năm 2020, 2021, 2022 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó, Chi đoàn được Đoàn Các cơ quan Tỉnh đoàn tặng giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021; Tỉnh đoàn tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong hoạt động Tháng thanh niên năm 2021”.

Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế; bên cạnh các khó khăn, hạn chế nội tại do Bắc Kạn là 1 tỉnh miền núi, còn hạn chế trong việc thu hút đầu tư, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phần lớn là quy mô nhỏ, gặp nhiều khó khăn về vốn, công nghệ,,..…….đặc biệt trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua do xảy ra dịch bệnh covid-19 và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, do đó một số chỉ tiêu kinh tế về công nghiệp và thương mại mặc dù hàng năm đều có sự tăng trưởng so với năm trước nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân/năm chưa đạt so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025 đề ra.

Phát biểu tai Hội nghị, đồng chí Ngọc Văn Biên – Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của toàn Đảng bộ và các kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Công Thương trong thời gian vừa qua; đồng thời đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ trong thời gian tới tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, qua đó góp phần vào sự thành công trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII.

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Sở Công Thương đã xác định, phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Do đó, Đảng bộ sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong các cuộc họp Ban Chấp hành đảng bộ và chi bộ trực thuộc. Đảng ủy bám sát các nội dung và đề ra chương trình công tác theo từng tháng, quý để lãnh đạo chỉ đạo mọi hoạt động công tác hàng năm của đơn vị.

Tin: Hoàng Huyền; ảnh: Bích Thơ
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 30
Views This Month : 1825
Views This Year : 9733
Total views : 70273
Language
Skip to content