Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Công văn số 146/UBND-TH ngày 10 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh về việc xem xét giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X, Sở Công Thương báo cáo như sau:

1.Sở Công Thương được giao trả lời 03 ý kiến của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa X (Văn bản số 7690/UBND-TH ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh khóa X) và 04 ý kiến của cử tri trước và sau khi họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X (Văn bản số 146/UBND-TH ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh về việc xem xét giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sau, HĐND tỉnh khóa X). Cả 07 ý kiến của cử tri đều liên quan đến đề nghị kéo lưới điện quốc gia cho thôn, bản chưa có điện và đã được Sở Công Thương trả lời cho cử tri tại Văn bản số 1441/SCT-ATNL ngày 23/11/2021; Văn bản số 154/SCT-ATNL ngày 08/02/2022 (đồng gửi báo cáo UBND tỉnh).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chưa thể giải quyết dứt điểm việc kéo điện lưới quốc gia cho các thôn, bản chưa có điện như các cư tri có ý kiến. Vì các thôn, bản mà cử tri đề nghị đã có trong danh mục Cấp điện từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 hoặc có trong danh mục cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản đăng ký nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đồng thời Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư công “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025”, trong đó có tỉnh Bắc Kạn thuộc phạm vi chương trình. Nhưng đến nay các dự án trên chưa được Chính phủ cấp vốn để triển khai thực hiện nên chưa có cơ sở để giải quyết dứt điểm đề nghị kéo lưới điện của các cư tri.

2.Ngoài ra, có 01 ý kiến của cử tri trước và sau khi họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X liên quan đến bình ổn giá phân bón (Văn bản số 146/UBND-TH ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh về việc xem xét giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sau, HĐND tỉnh khóa X), Sở Công Thương đã báo cáo UBND tỉnh và trả lời cử tri tại Văn bản số 162/SCT-QLTM ngày 09/02/2022.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Chính phủ và các Bộ ngành liên quan chưa ban hành chính sách về bình ổn giá mặt hàng phân bón nên Sở Công Thương và các ngành chuyên môn của tỉnh chưa có cơ sở tham mưu thực hiện chính sách cụ thể để giảm giá phân bón trên thị trường như ý kiến của cử tri nêu.

SỞ CÔNG THƯƠNG
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 71
Views This Month : 1660
Views This Year : 4149
Total views : 64689
Language
Skip to content