Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Với mục đích tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong đơn vị, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh; thông qua các phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp trao đổi kinh nghiệm trong công tác đối với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng thực chất có tác dụng động viên, tôn vinh kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, theo đó trong năm 2023, đơn vị sẽ tập trung triển khai thực hiện 03 nội dung:

Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua:

Phát động, tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động năm 2023 của tỉnh, của ngành đã đề ra; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt chào mừng 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023);  Kỷ niệm 75 năm trận công đồn Phủ Thông (25/7/1948 – 25/7/2023); Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 – 22/9/2023)…;

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, đảm bảo thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và của ngành trong năm 2023 và cả giai đoạn 2021 – 2025, tiêu biểu như các phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025; “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 ; “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2022 – 2025…

– Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương; việc khen thưởng phải bám sát kết quả thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành và của tỉnh; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong các lĩnh vực; quan tâm làm tốt việc phát hiện, đề xuất khen thưởng và thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền; chủ động khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho công chức, viên chức, người lao động có phát minh, sáng chế, sáng kiến, những việc làm tốt góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp thiết của đời sống xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp…;

Tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, các phong trào thi đua bình chọn, suy tôn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp trên khen thưởng. Quan tâm việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; thường xuyên tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt tạo sức lan tỏa tích cực, để công chức, viên chức và người lao động học tập noi theo. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

– Tăng cường công tác lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng

Cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 522/CTr-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 của ngành Công Thương;

Tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị; triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng của tỉnh, đơn vị, đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới;

Rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Hội đồng sáng kiến khoa học Sở Công Thương đảm bảo xét chọn đúng người, đúng thành tích, đánh giá chính xác hiệu quả mức độ phạm vi ảnh hưởng và sức lan tỏa của sáng kiến; quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo ổn định về số lượng, có tính kế thừa và được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt việc tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng quy định đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền.

Qua kế hoạch, Giám đốc Sở yêu cầu tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, cần xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện, tiêu chí đánh giá phải bám sát các tiêu chí thi đua; sau mỗi đợt phát động thi đua đột xuất, chuyên đề tổ chức sơ kết, bình xét, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; các phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục thành nền nếp, phát huy sức mạnh của các phòng chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005100
Views Today : 47
Views This Month : 114
Views This Year : 5017
Total views : 65557
Language
Skip to content