Sơ kết công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh cũng như kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối kinh tế – Kỹ thuật, Sở Công Thương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, triển khai các hoạt động thi đua, khen thưởng năm 2023 trong toàn đơn vị, như: Kế hoạch số 23/SCT-KH ngày 16/02/2023 về Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; Kế hoạch số 27/SCT-KH ngày 17/02/2023 về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022-2030 của Sở Công Thương; Kế hoạch số 10/SCT-KH ngày 07/02/2023 về việc Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 của Sở Công Thương; Kế hoạch số 47/SCT-KH ngày 22/3/2023 về việc Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Sở Công Thương luôn kịp thời phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua cho công chức, viên chức và người lao động (CC, VC-NLĐ) trong đơn vị; phát động phong trào thi đua năm 2023 của cơ quan, đơn vị. Thông qua Hội nghị công chức, người lao động, thông qua phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề và thực hiện lồng ghép qua các hội nghị sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề để tuyên truyền đến CC,VC-NLĐ về phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt nhằm chủ động phát hiện, lan tỏa, nhân rộng những tấm gương CC,VC-NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Sở còn tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước trên Cổng Thông tin điện tử của Sở; tuyên truyền về sự hình thành và phát triển của ngành Công Thương Việt Nam cũng như của ngành Công Thương Bắc Kạn nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 – 14/5/2023) đến CC, VC – NLĐ góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng cho CC, VC – NLĐ về các quan điểm, nội dung đổi mới, các khâu đột phá của Đảng trong nhiệm kỳ tới để thúc đẩy các phong trào thi đua ngày một hiệu quả.

          Về công tác kiểm tra, giám sát: Để các phong trào thi đua hoạt động ngày càng hiệu quả, Đảng ủy, Ban Giám đốc sở luôn quan tâm chỉ đạo và phân công một đồng chí Đảng ủy viên theo dõi và chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị; căn cứ các chỉ tiêu thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua mà các phòng, đơn vị đã đăng ký từ đầu năm, nội dung phát động thi đua các đợt, Ban Giám đốc Sở giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Giao Thanh tra nhân dân tổ chức giám sát, đôn đốc và có báo cáo Ban Giám đốc, Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở về tiến độ triển khai các phong trào, đặc biệt là trong quá trình bình xét, đánh giá các danh hiệu thi đua của các phòng, đơn vị.

Kết quả cụ thể:

  1. Thi đua thường xuyên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị: Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2023; Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2023; Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Đảng ủy đã chỉ đạo Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-SCT ngày 11/01/2023 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội ngành Công Thương năm 2023, trong đó cũng đã đề ra mục tiêu, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 mà HĐND, UBND tỉnh đã giao cho Sở Công Thương.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và luôn chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể đối với từng nhiệm vụ; tập thể Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở thường xuyên họp giao ban định kỳ, đột xuất để kiểm điểm những nhiệm vụ đã giao để đánh giá mức độ, tiến độ hoàn thành, những khó khăn vướng mắc cần phải giải quyết để có giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đến nay các nhiệm vụ giao cho các phòng, đơn vị cơ bản đã được hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

– Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016

Thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, Ban Giám đốc sở đã quán triệt các phòng, đơn vị nghiêm túc chấp hành thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo về chất lượng, thời gian theo quy định; trong các cuộc họp giao ban hàng tháng Lãnh đạo sở đã tổ chức đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các phòng, đơn vị nên hiện nay các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã có nhiều nỗ lực tập trung tham mưu cho UBND tỉnh và tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, Sở Công Thương được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao là 176 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành, hoàn thành đúng hạn là 167 nhiệm vụ (đạt 94,88%); số nhiệm vụ chưa hoàn thành còn trong hạn là 9 nhiệm vụ (chiếm 5,12%), các nhiệm vụ chưa hoàn thành là một số nhiệm vụ Sở mới nhận được, một số nhiệm vụ hiện vẫn đang còn trong hạn và một số nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trong năm 2023.

– Kết quả thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính

Trên cơ sở Kế hoạch số 866/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023,Sở đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-SCT về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm2023 của Sở Công Thương, theo đó Sở đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tập trung với 07 nội dung, có 41nhiệm vụ cụ thể. Tính tới thời điểm báo cáo đơn vị đã triển khai hoàn thiện được 25/41nội dung nhiệm vụ, đạt 60,97%kế hoạch năm. Các nhiệm vụ còn lại đã và đang triển khai thực hiện.

Ban hành Kế hoạch rà soát TTHC năm 2023  và Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn năm 2023; Kế hoạch Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương (. Hiện nay, 100% TTHC được đưa vào giải quyết theo cơ chế 1 cửa liên thông trên tổng số các TTHC được UBND tỉnh quy định đưa vào thực hiện. Sở thực hiện đầy đủ quy trình xử lý văn bản đến và văn bản đi theo Quy chế; thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ theo quy định. Từ ngày 15/12/2022 đến 10/6/2023: Sở Công Thương đã tiếp nhận và trả kết quả 10.314 hồ sơ TTHC, trong đó giải quyết trước và đúng hạn 10.304 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, có 08 hồ sơ đang xử lý trong hạn, 02 hồ sơ trả lại do Doanh nghiệp xin rút hồ sơ;

Công khai thủ tục hành chính: 100% các thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của sở; tổ chức công khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC tại bộ phận Văn phòng sở qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn; lập Sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính niêm yết công khai tại đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào liên quan đến TTHC.

  1. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua

– Phong trào thi đua“Chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”

Ngày 28/02/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Kế hoạch nêu rõ là mục tiêu trong năm 2023 tỉnh Bắc Kạn phấn đấu sẽ có 17 xã đạt chuẩn NTM, đó là các XãLục  Bình, Vi Hương, huyện Bạch Thông; xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn; xã Quảng Khê,huyện Ba Bể; xã Bằng Lãng, Lương Bằng, Đồng Lạc, Nam Cường,huyện ChợĐồn; xã Thanh Vận,huyện ChợMới; xã Văn Lang, Liêm Thủy,huyện Na Rì;
ãTân Tú, huyện Bạch Thông; xã Bằng  Vân,  huyện Ngân Sơn; xã MỹPhương, huyện  Ba  Bể;  xã  Côn  Minh,  Trần Phú,  huyện  Na  Rì;  xã  Bộc  Bố,  huyện  Pác  Nặm; căn cứ kế hoạch trên, Sở Công Thương đang xây dựng kế hoạch để rà soát, đánh giá hiện trạng và tổ chức hướng dẫn việc áp dụng các Quyết định của Bộ Công Thương đối với tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 đối với 17 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2023, Sở Công Thương tiếp tục được Tỉnh ủy phân công giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn hoàn thành một số tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2023 – 2025. Sở tiếp tục triển khai giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới năm 2023 theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung vào hỗ trợ 02 tiêu trí số 4 và số 7; hỗ trợ xã trong việc xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của địa phương ra tiêu thụ thị trường bên ngoài; Phối hợp định hướng phát triển, xúc tiến thương mại một số sản phẩm có tiềm năng của xã và xây dựng các đề án khuyến công hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp (nếu có)…..

–  Phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển

Thường xuyên cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân về thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong nước và xuất khẩu; cung cấp thông tin về các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước đối tác trong khu vực và các đối tác trên thế giới khi tham gia các FTA, CPTPP, EVFTA…; tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của tỉnh cho phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế; tham mưu bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách công nghiệp – thương mại trên địa bàn tỉnh theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành, phù hợp với các cam kết quốc tế và với tiến trình hội nhập.

Sở đã ban hành kế hoạch số 56/KH-SCT ngày 11/04/2023 về việc triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2023, ngành Công Thương. Trong đó có nội dung Tuyên truyền trên Báo Bắc Kạn hoặc Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh; Tổ chức lớp tập huấn, hội nghịcho các cán bộ là lãnh đạo và công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh về bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay và cập nhật tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; các Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới; về phòng vệ thương mại và các cam kết cụ thể có liên quan trong  các  FTA…; từ đó giúp việc triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả hơn; triển khai có hiệu quảc ác Đề án, nhiệm vụ Xúc tiến thương mại năm 2023 đã được phê duyệt nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; quảng  bá  các  sản  phẩm  hàng  hoá, sản phẩm OCOP của  tỉnh đến với  các  tỉnh trong và  ngoài khu vực; góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm phù hợp với tiến trình hội nhập.

– Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”

Thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, nhân sự kiện tổ chức Chương trình Giờ trái đất năm 2023, Sở đã hỗ trợ thay bóng đèn tiết kiệm điện mới tại xã Bằng Thành thay 400 bóng đèn tiết kiệm điện cho cho 200 hộ dân (16 hộ gia đình chính sách, 184 hộ nghèo) với tổng kinh phí 14.000.000 (Mười bốn triệu đồng); ủng hộ các quỹ như quý vì người nghèo; quỹ bảo trợ trẻ em năm 2023… Đoàn thanh niên Sở đã phối hợp Đoàn Khối Kinh tế – Kỹ thuật xây dựng công trình sân chơi thiếu nhi tại xã Yên Cư, huyện Chợ Mới với kinh phí: 1.260.000 đồng; Hưởng ứng Chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng” năm 2023 do Đoàn Các cơ quan tỉnh phát động, đoàn viên Chi đoàn đã tham gia hiến máu với 04 đơn vị máu; Phối hợp với chính quyền tổ Chiến dịch ”Giờ trái đất năm 2023” tại xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, trong đó: Tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề: “Trường THCS Bằng Thành chung tay tiết kiệm điện – Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023” tại trường PTDTBT TNCS Bằng Thành và tặng 30 suất quà cho các em học sinh tham gia phần thi tìm hiểu kiến thức về Giờ trái đất và tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng với tổng kinh phí 600.000 đồng; tặng 20 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt với tổng kinh phí 5.000.000 đồng.

 Có thể nói số tiền chăm lo, giúp đỡ người nghèo nêu trên chưa nhiều xong cũng phần nào thể hiện tấm lòng, sự sẻ chia của toàn thể CC, VC, NLĐ và doanh nghiệp ngành Công Thương đối với đồng bào còn khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” do Chính phủ phát động.

– Phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Trong năm 2023, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện Kế hoạch số 331/KH-SCT ngày 30/7/2019 của Sở Công Thương về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành Công Thương gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; “trung thành – tận tụy – sáng tạo – gương mẫu”;  các quy định về trang phục, lễ phục; đêo thẻ công chức; quy định về văn hóa ứng xử nơi công sở, thái độ, tác phong giao tiếp trong đơn vị… luôn được chú trọng.

Thông qua phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở nhận thấy CC, VC, NLĐ tại đơn vị luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử… góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao của ngành.

Thông qua kết quả thực hiện các phong trào thi đua nêu trên và các phong trào thi đua đột xuất mà Sở đã phát động từ đầu năm, tuy rằng thành tích đạt được chưa có cá nhân, tập thể nào được khen thưởng trong dịp 6 tháng đầu năm nhưng nhiều công chức, viên chức đã có nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao; các phòng, đơn vị làm tốt công tác tham mưu lĩnh vực chuyên môn cho Ban Giám đốc Sở, đặc biệt là trong thời gian dịch Covid-19 diễn ra các phòng, đơn vị đã tham mưu các giải pháp cho Ban Giám đốc sở và UBND tỉnh để tập trung chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khắc phục những khó khăn để vượt qua, đồng thời vừa thực hiện phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của mọi tầng lớp nhân dân và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra.

Trên cơ sở kết quả bình xét khen thưởng của các phòng, đơn vị, Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở đã tiến hành họp rà soát và bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong toàn ngành theo đúng quy định và các Văn bản hướng dẫn của cấp trên. Từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, đơn vị tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân ngày sinh của Bác 19/5/2023; đồng thời trình Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh xem xét trình cấp tỉnh khen thưởng 01 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể Văn phòng Sở Công Thương là điển hình tiên tiến nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023) tại Hội nghị gặp mặt biểu dương điển hình tiên tiến cấp Tỉnh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng. Thường trực thi đua tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị từ nay đến cuối năm và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương, UBND tỉnh về triển khai các hoạt động thi đua, khen thưởng để tham mưu cho Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực. Tiếp tục đổi mới hình thức thi đua, khen thưởng bảo đảm phù hợp và sát thực tiễn, động viên khuyến khích kịp thời cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà UBND tỉnh đã giao cho. Thông qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong dịp 6 tháng cuối năm và cả năm 2023. Tham gia các hoạt động thi đua của Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật như: Giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ giữa các thành viên trong Khối và theo Cụm thi đua theo ngành dọc. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và rà soát các quy chế, quy định của đơn vị để kịp thời bổ sung, điều chỉnh; tổ chức bình xét, đánh giá, phân loại thi đua cuối năm và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng kịp thời./.

Nông Thảo
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 74
Views This Month : 1358
Views This Year : 21321
Total views : 81861
Language
Skip to content