Sở Công Thương giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN đối với Tiểu dự án 1 Dự án 4 “Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, kịp thời giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, nắm bắt những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN đối với Tiểu dự án 1 Dự án 4 “Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND các huyện: Pác Nặm, Ngân Sơn, Na Rì, Chợ Mới và UBND các xã: Công Bằng, Bằng Thành, Hiệp Lực, Thuần Mang; Quang Phong, Yên Hân là các địa phương có chợ đã được đầu tư, xây dựng theo Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN tổ chức giám sát, đánh giá thực tế tại các chợ.

Chợ xã Bằng Thành sau cải tạo, nâng cấp

Chợ xã Công Bằng được xây mới

Đoàn công tác đã thực hiện giám sát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 Dự án 4 “Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” đối với các chợ: Chợ Công Bằng, xã Công Bằng và Chợ Bằng Thành, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm; Chợ Hiệp Lực, xã Hiệp Lực và Chợ Thuần Mang, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn; Chợ Quang Phong, xã Quang Phong, huyện Na Rì; Chợ Tinh, xã Yên Hân, Huyện Chợ Mới. Qua đó, ghi nhận, đánh giá, giám sát thực tế hiện trạng việc triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp chợ; đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện thực tế so với kế hoạch đối với đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp với các chợ; các nguyên nhân làm phát sinh, thay đổi các nội dung, tiến độ thực hiện của các công trình và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án và các đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị có liên quan để chủ động báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

                                                                                   Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 154
Views This Month : 3295
Views This Year : 42137
Total views : 56563
Language
Skip to content