Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, ngày 26 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Nghị quyết ban hành nhằm giúp quy định cụ thể công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và có hệ thống từ Trung ương tới địa phương. Nghị quyết đã quy định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm của các đơn vị, bộ ngành liên quan trong đó tập trung vào một số nội dung như sau:

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hoàn thiện khuôn khổ khung pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, xác định rõ vai trò, đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm hiệu lực, hiểu quả quản lý nhà nước với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biển chính sách, pháp luật; thông tin về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đa dạng hóa phương thức truyền thông.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng.

Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế.

Chi tiết Nghị quyết xem tại đây
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 30
Views This Month : 1825
Views This Year : 9733
Total views : 70273
Language
Skip to content