Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 và dự toán năm 2019

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTCBTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Thực hiện Công văn số 6854/UBND-THVX ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc yêu cầu thực hiện theo văn bản số 14079/BTC-NSNN ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công khai ngân sách nhà nước, Sở Công Thương Bắc Kạn thực hiện công khai cụ thể như sau:

  1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 và dự toán năm 2019 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 31/QĐ-SCT ngày 22/4/2019 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn
  2. Số liệu chi tiết theo các biểu số 01,02,03,04 xem tại đây.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005155
Views Today : 6
Views This Month : 2243
Views This Year : 10151
Total views : 70691
Language
Skip to content