Đảng bộ Các cơ quan tỉnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã đề ra nhiều chỉ tiêu, giải pháp, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đảng ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm của đơn vị; tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh…, tạo được sự thống nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được chú trọng thực hiện thường xuyên.

Các cấp ủy đã chủ động, tích cực phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao chất lượng công tác tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả 04 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Công tác củng cố, kiện toàn cấp ủy được quan tâm thực hiện kịp thời. Công tác phát triển đảng viên mới hằng năm đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo sát sao, thực hiện kịp thời và có hiệu quả. Việc nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh có chuyển biến tích cực.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ CCQ tỉnh lần thứ XI biểu quyết thông qua mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh phấn đấu thực hiện mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; tích cực xây dựng Đảng, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của tỉnh.

Theo đó, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh phấn đấu hằng năm đạt các mục tiêu cụ thể: 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nghiên cứu học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu tập thể Ban Thường vụ, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% số chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu 95% trở lên cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó 15% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; mở 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát ít nhất 20% tổ chức cơ sở đảng; phấn đấu ít nhất 90% tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu 82% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Về mục tiêu cả nhiệm kỳ, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh phấn phấn đấu kết nạp 400 đảng viên mới; mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xác định thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Nghị quyết) đã đề ra, tháng 10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và phân công các đơn vị thực hiện từng chỉ tiêu Nghị quyết; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa; ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã ban hành, căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể trong từng thời gian và cả nhiệm kỳ; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần tích cực vào thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 55
Views This Month : 1850
Views This Year : 9758
Total views : 70298
Language
Skip to content