Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Tham dự Hội nghị tuyên truyền có: Ban chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Công Thương. Đến dự và khai mạc Hội nghị tuyên truyền có đồng chí Hoàng Hà Bắc, Bí thư đảng bộ, Giám đốc Sở Công Thương.

Hội nghị do đồng chí Hoàng Hà Bắc, Bí thư đảng bộ, Giám đốc Sở Công Thương trực tiếp tuyên truyền đầy đủ các nội dung về: Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Thông báo kết luận số 171-TB/TW ngày 09/3/2020 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các Quy định về nêu gương, Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; đồng chí Trần Văn Cường, Phó bí thư, Phó Giám đốc Sở Công Thương triển khai, quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-KL/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; đồng chí Đinh Lâm Sáng, ĐUV, Phó Giám đốc sở triển khai, quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; đồng chí Ôn Nhật Mai Sơn, ĐUV, Giám đốc TTKC&XTTM triển khai, quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, Thông báo kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị. Tại Hội nghị đã thảo luận các nội dung tuyên truyền, thảo luận và thống nhất triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ trong thời gian tới.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Công Thương cơ bản đã tiếp thu được các nội dung do báo cáo viên truyền đạt. Qua đó giúp cho đảng viên, quần chúng trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy tính chủ động trong công tác tham mưu, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần quyết định việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị./.

                                                                      Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 98
Views This Month : 266
Views This Year : 5169
Total views : 65709
Language
Skip to content