Đảng bộ Sở Công Thương triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/ĐU ngày 11/12/2018 về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương. Theo đó, ngày 26/12/2018 Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ. Với thời gian 01 ngày (trong đó 01 buổi học tập, quán triệt; 01 buổi thảo luận, thông qua kế hoạch thực hiện, nghiên cứu tài liệu và viết bài thu hoạch) đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương đã trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ảnh HN 1

ẢNh HN TW8

Sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Đảng ủy Sở Công Thương đã triển khai đến từng đồng chí đảng viên tham gia viết bài thu hoạch. Nội dung bài thu hoạch cơ bản đã trình bày được những nhận thức của bản thân về Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), đồng thời có liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của người đảng viên./.

                                                  Nông Thị Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004796
Views Today : 50
Views This Month : 3104
Views This Year : 20634
Total views : 35060
Language
Skip to content