Kết quả 5 năm tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Để triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo sự quan tâm và nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, làm cho ngày này thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng nhằm nêu cao tinh thần tôn trọng pháp luật, góp phần tạo sự chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn ngành, toàn đơn vị, Hàng năm, Sở Công Thương xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo từng chủ đề của năm. Theo đó, Sở đã chỉ đạo các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung công việc theo đúng kế hoạch đã đề ra, kết quả cụ thể như sau:

– Năm 2013: Treo băng rôn tuyên truyền với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; tổ chức được 02 Hội nghị để phổ biến, tuyên truyền văn bản quy pháp luật và tổ chức cho công chức, viên chức tham gia dự thi “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính” với 100% công chức, viên chức tham gia; góp ý vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn Việt Nam; Luật Tài nguyên nước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng, Luật phòng chống tác hại thuốc lá, Luật an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ luật lao động và một số nội dung văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành công thương.

 – Năm 2014: Treo băng rôn tuyên truyền với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” tại Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc; tổ chức được 01 Hội nghị để phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 34 cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc, đăng tải trên Bản tin công thương Bắc Kạn được 05 số về nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý (Luật Tiếp công dân; Luật Hoà giải cơ sở; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Đấu thầu; Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; Luật Phòng cháy, chữa cháy sửa đổi).

– Năm 2015: Treo băng rôn tại đơn vị với khẩu hiệu “Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân” và “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu  chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”;  tổ chức được 01 Hội nghị để phổ biến và tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động tham gia dự thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với 76 bài dự thi (đạt trên 90%); Công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ Luật Dân sự năm 2015”; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Xây dựng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Căn cước công dân; Luật Hộ tịch; Luật Đầu tư; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và một số văn bản khác có liên quan.

– Năm 2016: treo băng rôn tuyên truyền với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” tại trụ sở cơ quan; tổ chức 01 lớp tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tuyên truyền trên Bản tin Công Thương Bắc Kạn được 02 số. Tập trung tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản của một số văn bản Luật mới được ban hành và có hiệu lực từ năm 2016 như Bộ luật dân sự (sửa đổi); Bộ luật hình sự (sửa đổi); Luật trưng cầu ý dân và một số văn bản pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thương mại, quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia … và một số văn bản khác có liên quan quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến cơ quan, đơn vị.

– Năm 2017: Tập trung tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản của một số văn bản Luật mới được ban hành và có hiệu lực từ năm 2017, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013; văn bản pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thương mại – dịch vụ, trọng tâm là nội dung chính sách, quy định mới trong văn bản. Giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, chú trọng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu… và văn bản khác về quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền về Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới…

– Năm 2018: Treo băng rôn tại trụ sở cơ quan với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”; Vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do UBND tỉnh Bắc Kạn phát động; thi tìm hiểu về phòng, chống ma túy năm 2018 và thi tìm hiểu về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế…Tuyên truyền về Luật Công đoàn Việt Nam, Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị quyết đại hội Công đoàn tỉnh, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình…

Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tham gia tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động chuyên môn của các phòng, đơn vị như: Tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, tư vấn xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì, mẫu mã sản phẩm…

Sở Công Thương đã thực hiện tốt “Ngày pháp luật” theo đúng kế hoạch đề ra. Qua đó cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong toàn đơn vị đã nâng cao nhận thức và nắm vững các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để áp dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời ý thức chấp hành pháp luật của công chức viên chức, người lao động trong cơ quan được nâng lên, không có tình trạng vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, công tác thực hiện Ngày pháp luật còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

– Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đôi lúc còn mang tính thời sự, nặng về phong trào. Hình thức tổ chức còn chưa được phong phú;

– Việc phổ biến hiện nay mới chỉ tập trung vào các luật và pháp lệnh, chưa thực sự chú trọng vào các văn bản hướng dẫn thi hành. Do tình trạng văn bản của nhà nước đã ban hành nhưng vẫn phải chờ văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp dưới, làm cho pháp luật không đi ngay vào cuộc sống;

– Đội ngũ báo cáo viên thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn kiêm nhiệm, trình độ chưa được đào tạo chuyên sâu, nghiệp vụ còn hạn chế;

– Kinh phí dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế, chỉ sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị do đó để tổ chức các hình thức tuyên truyền phong phú, có tính sâu, rộng đạt hiệu quả cao hiện gặp rất nhiều khó khăn.

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

– Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam;

– Nâng cao vai trò của người đảng viên, công chức trong việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam;

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã ban hành./.

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 120
Views This Month : 3261
Views This Year : 42103
Total views : 56529
Language
Skip to content