Kết quả kiểm tra công tác bảo vệ hành langan toàn lưới điện cao áp năm 2020

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Từ ngày 29/9/2020 đến ngày 08/10/2020, Đoàn kiểm trađã tiến hành kiểm tra về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tại các huyệnBa Bể; Na Rì và Chợ Đồn. Kết quả kiểm tra như sau:

Hiện trên địa bàn tỉnh có 1.871,75km đường dây cao thế (trong đó: đường dây 110kV là 143,95km, đường dây 22÷35kV là 1.727,8km).Lưới điện được đầu tư xây dựng đi qua nhiều đồi, núi, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, do vậy thường hay xảy ra tình trạng người dân xây dựng nhà ở, san gạt đất tạo mặt bằng, trồng cây gần hành lang,… gây nguy hiểm và vi phạm an toàn lưới điện cao áp.Các trường hợp nhà ở, công trình tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện cao áp:Tính đến thời điểm báo cáo trên địa bàn tỉnh có 18 trường hợpcó nhà ở, công trình không đủ điều kiện an toàn tồn tại trong hành lang lưới điện cao áp theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện (giảm 01 trường hợp so với năm 2019), cụ thể: Đường dây 110 kV có 01 trường hợp thuộc huyện Bạch Thông; đường dây 35 kV có 17 trường hợp (huyện Ba Bể 01 trường hợp, Thành phố 12 trường hợp, huyện Na Rì 03 trường hợp, huyện Chợ Mới 01 trường hợp). Các trường hợp vi phạm trên đã tồn tại nhiều năm,mặc dù đã được Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý, vận hành lưới điện hướng dẫn, tuyên truyền và lập biên bản yêu cầu cải tạo, sửa chũa hoặcdi chuyển song do nhiều nguyên nhân khác nhau đến thời điểm này vẫn chưa được chủ hộ gia đình thực hiện.Các trường hợp không đảm bảo an toàn khoảng cách pha đất, có nguy cơ gây mất an toàn: Theo số liệu tổng hợp của Công ty Điện lực Bắc Kạn, đến tháng 9 năm 2020  trên địa bàn tỉnh có 125 điểm không đảm bảo khoảng cách pha đất có nguy cơ gây sự cố và mất an toàn điện; nguyên nhân là do cải tạo, nâng cấp các hạ tầng công trình và do người dân san lấp đất tạo mặt bằng. Các điểm không đảm bảo khoảng cách pha đất nêu trên đã được đơn vị quản lý lưới điện thống kê lập phương án xử lý.

Qua kiểm tra cho thấy đơn vị quản lý vận hành lưới điện đã thực hiện cơ bản tốt công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn; trong năm 2020, không có phát sinh nhà ở, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp;các trường hợp vi phạmđơn vị đã phát hiện và lập biên bản xử lý kịp thời. Đối với các trường hợp vi phạm mà Đoàn kiểm trađã lập biên bản năm 2019, đơn vị quản lýlưới điện thương xuyên theo dõi, đôn đốc yêu cầu gia đình thực hiện đảm bảo an toàn theo quy định.Các hộ gia đìnhcó vi phạm đã phối hợp để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàntheo cam kết (có 02 trường hợp năm 2019 lập biên bản). Tuy nhiên,hiện vẫn còn 18 trường hợp vi phạm tồn tại từ các năm trước mặc dù đã được Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh lập biên bản giaođơn vị quản lý lưới điệnphối hợp với chính quyền địa phương đôn đốc thực hiện các biệnpháp đảm bảo an toàn nhưng đến nay chưa giải quyết được (huyện Na Rì có 03 trường hợp, thành phố Bắc Kạn có 12 trường hợp, các huyện Bạch Thông, Ba Bể, Chợ Mới mỗi huyện 01 trường hợp).

Để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp, Đoàn kiểm tra đãđề nghị:Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với ngành Điệntuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn lưới điện cao áp để nhân dân trên địa bàn được biết và phối hợp thực hiện. Mặt khác, khi thực hiện cấp phép xây dựng công trình gần đường dây điện cao áp cần phối hợp và có sự tham vấn của đơn vị quản lý lưới điện để có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình điện lực.Công ty Điện lực Bắc Kạn, Điện lực các huyện, thành phốchủ động phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các trường hợp nhà ở, các điểm vi phạm khoảng cách pha đất phát sinh đã lập biên bản. Đối với các trường hợp nhà ởđã tồn tại từ các năm trước tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp huyện biện pháp giải quyết phù hợp. Thường xuyên kiểm tra lưới điện cao ápnhằm phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý khôngđể phát sinh; đối với các trường hợp vi phạm san gạt mặt bằng, lấn chiếm hành lang an toàn lưới điệnkhi phát hiện ngoài lập biên bản xử lý, đơn vị quản lý lưới điện cần có biện pháp hữu hiệu như đóng cọc căng dây hoặc đặt biển báo an toàn để cảnh báo không vi phạm và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm./.

                                                            Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 11
Views This Month : 129
Views This Year : 5032
Total views : 65572
Language
Skip to content