Kết quả nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Công Thương

Sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh Bắc Kạn năm 2018, căn cứ nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại đơn vị, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-SCT ngày 23/02/2018 về nâng cao chỉ số và hiệu quả hành chính công năm 2018, theo đó trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Công Thương đã thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, trách nhiệm giải trình với người dân:

Ngay từ đầu năm Sở Công Thương Bắc Kạn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 13/KH-SCT ngày 22/3/2018 về thực hiện công tác dân vận của cơ quan năm 2018 và phổ biến tuyên tuyền các văn bản tới công chức, viên chức, người lao động (CC,VC-NLĐ), từ đó nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị hiểu rõ, nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác Dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, hành động của đội ngũ CC,VC-NLĐ trong cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận trong tình hình mới, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Hàng năm tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động để thông qua đó xây dựng và hoàn thiện các quy chế nội bộ; các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch dài hạn, dự thảo Nghị quyết của ngành do đơn vị soạn thảo đều được gửi xin ý kiến công chức, viên chức phòng, đơn vị liên quan trước khi trình ban hành. Thực hiện việc công khai, minh bạch các khoản thu, chi tài chính phục vụ cho hoạt động chung như: xăng xe, công tác phí, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, báo chí, điện nước, điện thoại…; thực hiện công khai công tác tổ chức, cán bộ, cụ thể là công khai việc đào tạo bồi dưỡng; công khai việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; công khai việc đánh giá công tác cán bộ cuối năm; công khai việc khen thưởng, kỷ luật đối với CCVC, NLĐ…; Qua đó trong 6 tháng đầu năm 2018 không có những bức xúc hoặc kiến nghị yêu cầu cơ quan, đơn vị  giải quyết;

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 212/QĐ-SCT ngày 29/9/2017 về công tác dân vận của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn nhằm công khai, quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức, người lao động để nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện;

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của CCVC, NLĐ và công dân được Lãnh đạo sở quan tâm thực hiện. Đã bố trí bộ phận tiếp dân tại Thanh tra sở và phân công cán bộ trực để tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng trình tự pháp luật quy định. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân (bộ phận Thanh tra sở) và qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn. Trong 6 tháng đầu năm Sở không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân.

Hai là, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công:

Duy trì tốt thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan và một cửa liên thông; Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đều được thực hiện theo đúng quy trình về 01 đầu mối tiếp nhận và trả kết quả. Trong giờ hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương luôn bố trí công chức có trình độ phù hợp và khả năng giao tiếp tốt trực hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC. Sở đã tiến hành thăm dò ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan trong giải quyết các công việc bằng hình thức thăm dò trực tiếp; đa số ý kiến phản ảnh đều nhất trí đánh giá tốt về chất lượng xử lý hồ sơ, công việc, về thời gian giải quyết và thái độ giao tiếp của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, liên hệ, trao đổi công việc. Do đó trong thời gian qua đơn vị chưa nhận được ý kiến kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tinh thần thái độ của công chức tại bộ phận này;

Để xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở đơn vị, ngày 9/5/2018, Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/ĐU về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả phong trào Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020, theo đó Sở Công Thương đã xây dự 02 mô hình về: “Nâng cao trách nhiệm của công chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận 1 cửa Sở Công Thương”; “Nâng cao trách nhiệm của công chức trong việc thực hiện tiếp công dân của thanh tra Sở”, hiện tại Sở Công Thương đang triển khai thực hiện theo Kế hoạch.

           Ba là, thủ tục hành chính:

Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung trên cơ sở các văn bản quy định mới của Trung ương và của địa phương, các TTHC được giải quyết đúng theo quy định, đảm bảo thời gian, không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Công Thương đã trình UBND tỉnh công bố danh mục ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương đối với TTHC lĩnh vực rượu, thuốc lá, TTHC lĩnh vực hóa chất và TTHC lĩnh vực quản lý cạnh tranh; TTHC lĩnh vực an toàn thực phẩm. Danh mục TTHC đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 06/02/2018; Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 13/4/2018; Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 16/5/2018; Quyết định 1040/QĐ-UBND ngày 21/6/2018;

Sở tiến hành rà soát đối với 26 TTHC, theo đó đã kiến nghị đơn giản hóa 02 TTHC; góp ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC, theo đó Sở đã rà soát bổ sung 04 TTHC kiến nghị đưa vào phương án đơn giản hóa TTHC. Thông qua rà soát sẽ kiến nghị đơn giản hoá các TTHC theo hướng rút ngắn thời gian, thành phần hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thực hiện TTHC cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp;

Để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giải quyết của Sở Công Thương, hàng năm, Sở đều thực hiện rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính, trình công bố các TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bõ đảm bảo theo quy định; thực hiện tiếp nhận 117/129 TTHC, (đạt tỷ lệ 90,67%) qua phần mềm công trực tuyến mức độ 3, 4; 100% các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc; 100% các thủ tục hành chính do Bộ Công Thương, UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, công khai trên Cổng thông tin điện tử của của sở để tiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, tra cứu thực hiện; lập Sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính niêm yết công khai tại Bảng TTHC của đơn vị. Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương chưa nhận được bất kỳ ý kiến phản ánh hoặc kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với công tác tiếp nhận và xử lý các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của đơn vị. Hiện tại, Sở Công Thương đang trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, theo đó dự kiến sẽ đưa 118 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn. Sở Công Thương đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và xử lý công việc, 100% văn bản đến, văn bản đi được thực hiện qua phần mềm hồ sơ công việc của Sở; 100% các văn bản gửi đi đều có sử dụng chữ ký số chuyên dùng; 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua phần mềm dùng chung (dịch vụ công mức độ cao) của Tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2018 bộ phận yiếp nhận và trả kết quả của Sở đã tiếp nhận và xử lý 100 hồ sơ TTHC, đảm bảo theo đúng trình tự và thời gian quy định, phục vụ tốt các cá nhân và tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị.

Bốn là, Cung ứng dịch vụ công:

Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và điện phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh, Sở đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc đầu tư, phát triển lưới điện của Công ty Điện lực Bắc Kạn đảm bảo theo quy hoạch đã được Bộ Công Thương và UBND tỉnh phê duyệt. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản số 3770/UBND-CN ngày 16/7/2018 về việc chấp thuận danh sách các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là khu vực được cung cấp sản phẩm điện công ích.

Để nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính của Sở Công Thương 6 tháng cuối năm 2018, Sở tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả về trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và mỗi công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân góp phần nâng cao chất lượng trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan.

                                                          Nông Thị Thảo – Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 55
Views This Month : 1850
Views This Year : 9758
Total views : 70298
Language
Skip to content