Kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh của Sở Công Thương Bắc Kạn

Thứ nhất, về kết quả đạt được:

– Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại đơn vị được triển khai có hiệu quả là do có sự chỉ đạo, quan tâm thường xuyên của ban lãnh đạo đạo sở, đã chỉ đạo bộ phận Văn phòng và các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong thời gian qua đã tạo ra một cơ chế điều hành thống nhất, tập trung đầu mối để xử lý nhanh, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu một cách thuận lợi nhất, giảm bỏ các khâu trung gian tránh gây phiền hà, góp phần nâng cao trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong giải quyết công việc của công chức, cụ thể:

+ Duy trì tốt thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan và một cửa liên thông Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và rà soát thủ tục hành chính tại Sở Công Thương Bắc Kạn (ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-SCT ngày 01/4/2014 của Sở Công Thương); Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đều được thực hiện theo đúng quy trình về 01 đầu mối tiếp nhận và trả kết quả. Trong giờ hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương luôn bố trí công chức trực hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC. Cơ quan lựa chọn công chức có trình độ phù hợp và khả năng giao tiếp tốt, kiện toàn lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng Sở Công Thương tại Quyết định số 83/QĐ-SCT ngày 13/4/2017. Thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND Bắc Kạn ban hành Quy định thực hiện cơ chế Một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương đã cử 02 công chức tham gia trực tại bộ phận Một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh. Sở đã tiến hành thăm dò ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan trong giải quyết các công việc bằng hình thức thăm dò trực tiếp; đa số ý kiến phản ảnh đều nhất trí đánh giá tốt về chất lượng xử lý hồ sơ, công việc, về thời gian giải quyết và thái độ giao tiếp của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, liên hệ, trao đổi công việc. Do đó trong thời gian qua đơn vị chưa nhận được ý kiến kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tinh thần thái độ của công chức tại bộ phận này;

+ Tại thời điểm hiện tại, Sở Công Thương có tổng số 117 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, 100% TTHC nêu trên đều được thực hiện theo đúng quy trình 01 đầu mối tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa. Từ năm 2014 đến nay bộ phận một cửa Sở Công Thương đã nhận và trả kết quả 2.851 hồ sơ thủ tục hành chính. Riêng 8 tháng đầu năm 2018, Sở Công Thương đã tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến mức độ 3 là 132 hồ sơ/262 hồ sơ, đạt tỷ lệ 50,38%;

+ Toàn bộ 117 TTHC nêu trên đều được niêm yết bằng bản giấy công khai tại Bộ phận một cửa của cơ quan và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở, đạt 100%;

+ Hiện tại, Sở Công Thương có 78/117 TTHC được thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đạt tỷ lệ 66,66%; 30/117 TTHC được thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 25,64%.

Thứ hai, về phương hướng, giải pháp để thực hiện tốt hơn cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Phát huy các kết quả đã đạt được trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trong thời gian tới cần triển khai một số phương hướng, giải pháp để thực hiện tốt hơn cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cụ thể như sau:

– Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa cũng như công chức tại các phòng chuyên môn tại đơn vị;

– Hai là, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành;

– Ba là, tiếp tục rà soát đưa các TTHC của đơn vị lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến.

                                                                   Nông Thị Thảo – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 103
Views This Month : 271
Views This Year : 5174
Total views : 65714
Language
Skip to content