Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày càng nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục triển khai, thực hiện các kế hoạch, văn bản có liên quan về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành. Đồng thời, chú trọng lồng ghép việc thực thi các văn bản có liên quan về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Trung ương, của tỉnh vào các kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị. Các đơn vị cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch đưa nội dung về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào nội dung sinh hoạt đơn vị mình và có phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng bộ phận trong thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lấy kết quả thực hiện về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan quản lý. Đây được coi là một quy định quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, để thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cấp ủy đảng, chính quyền chủ động bố trí nhân sự thực hiện công tác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của đơn vị mình. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tham gia đóng góp, huy động nguồn lực và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các đối tượng trong xã hội cũng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Qua đó, góp phần công khai minh bạch về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, cảnh báo những nguy cơ mất an toàn, công bố thông tin tổ chức cá nhân vi phạm về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao đạo đức sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ lành mạnh và phát triển bền vững nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và kiến thức, kỹ năng tiêu dùng cho toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để thực thi hiệu quả các quyền của người tiêu dùng, nhất là đối với đối tượng người tiêu dùng yếu thế như: Trẻ em, học sinh, sinh viên, người già, phụ nữ, công nhân nghèo, khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa… và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng, thường xuyên quan tâm phân tích, đánh giá, phân loại để kịp thời có cơ chế, chính sách để xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Đồng thời, đề xuất các biện pháp phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, tạo điều kiện để người tiêu dùng nâng cao khả năng tự bảo vệ, hoàn thiện các chế tài răn đe đối với các hành vi sai phạm về quyền lợi, sức khỏe, tính mạng… nhất là đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và các đối tượng người tiêu dùng yếu thế.

Tại các cơ quan, đơn vị cần quy định việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hướng thủ tục đơn giản, thuận tiện, từng bước xây dựng và phát triển các cơ chế thuận tiện, dễ dàng tiếp cận để hỗ trợ người tiêu dùng có thể nâng cao khả năng tự bảo vệ, đẩy mạnh hoạt động phân tích, kiểm định, đánh giá, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hàng hóa không đảm bảo chất lượng, hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu… gây mất an toàn cho người tiêu dùng. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh gắn lợi ích người tiêu dùng, chất lượng tốt, giá cả hợp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm cùng loại của tỉnh với khu vực và quốc gia. Tăng cường phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế và hướng dẫn việc thực thi các cam kết hội nhập cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, khuyến khích, tăng cường hỗ trợ, hợp tác giải quyết các tranh chấp nhằm bảo vệ người tiêu dùng nhằm thúc đẩy sự tin tưởng của người tiêu dùng các nước đối với sản phẩm, dịch vụ, môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, công nghệ tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quy định cụ thể về trách nhiệm đối với từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị, trong thời gian tới, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh sẽ tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thông qua công tác chỉ đạo góp phần nâng cao nhận thức cũng như hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đảng, chính quyền các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để ngăn chặn, bảo vệ và hỗ trợ người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, khuyến khích doanh nghiệp tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời huy động các nguồn lực và các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật để nâng cao trình độ hiểu biết về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 89
Views This Month : 3752
Views This Year : 11660
Total views : 72200
Language
Skip to content