Phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động; sự đồng thuận xã hội để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là ngày hội biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày 16 tháng 10 năm 2018 Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-LĐLĐ về tuyên truyền và phát động, thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Theo đó, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, thời gian bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019. Với các nội dung thi đua như: Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Chỉ thị phát động và tổ chức phong trào thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2018; vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực lao động sản xuất, công tác, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác; phát huy tiềm năng, nội lực của đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” trong các cấp công đoàn; tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký thi đua giúp đỡ địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí, phần việc thiết thực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong đoàn viên, CNVCLĐ, gắn với khẩu hiệu hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; phối hợp cùng với MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát, phản biện xã hội, nhằm khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” ….

Thực hiện Kế hoạch trên, các cấp công đoàn tại địa phương triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tổ chức các đợt thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 phù hợp với  cơ quan, đơn vị mình và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phản ánh kết quả các hoạt động, nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong các đợt thi đua. Lồng ghép việc đánh giá kết quả đợt thi đua và công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào dịp sơ kết, tổng kết hoạt động tại các cấp công đoàn trong toàn tỉnh.

                                                           Lương Thị Quyên – Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004733
Views Today : 61
Views This Month : 4199
Views This Year : 12883
Total views : 27309
Language
Skip to content