Quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND Quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, nội dung Nghị quyết như sau:

 1. Nguyên tắc xét thưởng
 2. a) Ngân sách cấp trên chỉ xét thưởng cho ngân sách cấp dưới khi tổng số thu cân đối ngân sách địa phương của cấp xét thưởng (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) tăng so với dự toán Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Nếu số thu so với thực hiện năm trước không tăng, địa phương không được xét thưởng.
 3. b) Căn cứ xét thưởng cho từng địa phương là tổng các khoản thu phân chia của địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất), không tính riêng từng khoản thu.
 4. c) Số tăng thu tính thưởng vượt thu không bao gồm số tăng thu ngân sách do phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách phải nộp về ngân sách cấp trên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
 5. d) Số được thưởng của từng địa phương tối đa không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước.
 6. Mức thưởng: Tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên số tăng thu giữa thực hiện so với dự toán phần ngân sách cấp trên được hưởng từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp trên và ngân sách cấp dưới (không kể thu tiền sử dụng đất).
 7. a) Thưởng cho ngân sách cấp dưới bằng 70% đối với số tăng thu từ 500 triệu đồng trở xuống.
 8. b) Thưởng thêm cho ngân sách cấp dưới 20% đối với số tăng thu trên 500 triệu đồng đến 1.000 triệu đồng.
 9. c) Thưởng thêm cho ngân sách cấp dưới 10% đối với số tăng thu trên 1.000 triệu đồng.
 10. Sử dụng nguồn thưởng vượt thu
 11. a) Nguồn thưởng vượt thu để đầu tư xây dựng các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương và thưởng cho ngân sách cấp dưới.
 12. b) Căn cứ số được thưởng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng nguồn thưởng vượt thu báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định sử dụng. Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.
 13. Thời gian xét thưởng
 14. a) Trong thời gian 25 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán theo niên độ năm xét thưởng, căn cứ kết quả thu ngân sách Ủy ban nhân dân cấp huyện (cấp xã) có trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo số tăng thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp trên và ngân sách cấp dưới (không kể thu tiền sử dụng đất) gửi Kho bạc Nhà nước cùng cấp xác nhận, gửi cơ quan tài chính cấp trên xem xét.
 15. b) Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo số tăng thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp trên và ngân sách cấp dưới (không kể thu tiền sử dụng đất), cơ quan Tài chính kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân để trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức thưởng vượt thu cho ngân sách cấp dưới. Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Chi tiết Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND xem tại đây:

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 4
Views This Month : 122
Views This Year : 5025
Total views : 65565
Language
Skip to content