Sở Công Thương triển khai hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-SCT ngày 27/4/2020 và tổ chức làm việc tại các xã: Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn; Dương Phong, huyện Bạch Thông vàKhang Ninh, huyện Ba Bể về triển khai, hướng dẫn việc áp dụng các Quyết định của Bộ Công Thương đối với tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trong đó, Sở đã triển khai, hướng dẫn UBND xã các Quyết định của Bộ Công Thương như: Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 8/12/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, kiểm tra thực tế, rà soát, đánh giá hiện trạng của từng tiêu chí để hướng dẫn UBND các xã chủ động hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn theo quy định. Trong đó, đối với hệ thống điện gồm: Đường dây trung áp, các trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp, công tơ đo đếm và dây sau công tơ; tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn điện và sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; Đối với cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (gồm: chợ nông thôn hoặc cơ sở bán lẻ khác như siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp…

Đối với tiêu chí số 4 về điện nông thôn, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường và hồ sơ quản lý của Điện lực các huyện, thành phố về hệ thống điện, đường dây trung áp, các trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp, công tơ đo đếm cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của ngành điện và hồ sơ đáp ứng được theo các quy định tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương về Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dânthường xuyên, an toàn từ các nguồn đảm bảo đạt trên 95%.Trong đó:

Xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn hiện nay có khoảng 9,1km đường dây trung thế, 17,2 km đường dây hạ thế, hệ thống công tơ đảm bảo theo quy định, 05 trạm biến áp tổng công suất 263KVA cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã, đảm bảo chất lượng điện năng và hồ sơ đáp ứng được theo các quy định. Hiện nay, trên địa bàn xã đang được Công ty Điện lực Bắc Kạn đầu tư nâng cấp 01 TBA chống quá tải để đảm bảo yêu cấp điện, chất lượng điện cho nhân dân. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 97,6% (407/417 hộ dân).

Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông hiện nay có khoảng 21 km đường dây trung thế, khoảng 18 km đường dây hạ thế, 06 trạm biến áp tổng công suất 425 KVA, hệ thống công tơ đảm bảo theo quy định đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã; tỷ lệ số hộ sử dụng diện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt100% (501/501 hộ dân).

Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể hiện nay có khoảng 11,38 km đường dây trung thế, khoảng 18,8 km đường dây hạ thế, 13 trạm biến áp, tổng công suất 965 KVA cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã, đảm bảo chất lượng điện năng và hồ sơ đáp ứng theo quy định, hệ thống công tơ đảm bảo; Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 98,88% (974/985 hộ dân).

Nhìn chung về tiêu chí điện nông thôn các xã đều đáp ứng được tiêu chí 4.2: Đạt tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn theo các quy định tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên đối với tiêu chí 4.1: Có hệ thống điện đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điệnvẫn còn một số hạn chế (chủ yếu là hệ thống điện sau công tơ) như: Dây dẫn của một số hộ dân không có hãm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp hoặc kẹp hãm siết hai đầu, đối với dây dẫn có khoảng cách dài hơn 20m một số hộ chưa có cột đỡ trung gian hoặc có chưa đảm bảo theo quy định; dây dẫn vượt đường ô tô còn nhiều điểm không có dây văng đỡ vượt theo quy định.

Đối với tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tại 03 xã dự kiến đạt chuẩn NTM năm 2020, trong đó có 02 xã có chợ nông thôn gồm xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn và xã Khang Ninh huyện Ba Bể. Trong đó, chợ xã Nghĩa Tá được đầu tư xây dựng từ năm 2003 với diện tích 3.348,3m2, có 01 đình chợ là chợ kiên cố, đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, chợ chưa có bảng biển hiệu, nhà vệ sinh tại chợ chưa đảm bảo; chưa có hệ thống điện chiếu sáng, nước sạch, phương án PCCC, chưa lắp đặt cân đối chứng tại chợ; Một phần nền chợ chưa được bê tông hóa; chợ chưa có nội quy, phương án bố trí sắp xếp được UBND huyện phê duyệt.

Đối với chợ xã Khang Ninh với diện tích chợ: 2.133m2. Tuy nhiên, chợ chưa được đầu tư xây dựng chợ,tại chợ có một số lều lán do người dân tự dựng để phục vụ hoạt động mua bán, các công trình chợ và công trình phụ trợ chưa được đầu tư xây dựng, chưa đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân. Do đó địa phương không thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bàn hàng tại chợ.Hoạt động quản lý, khai thác và kinh doanh tại chợ không hiệu quả. Nhìn chung, cả hai chợ xã nói trên đều chưa đáp ứng tiêu chí về chợ nông thôn theo Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 8/12/2016 của Bộ Công Thương.

Đối với hạng mục cơ sở bán lẻ ở nông thôn, qua khảo sát thực tế,tại 03 xã nói trên đều có các có cửa hàng kinh doanh tổng hợp cơ bản đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương. Trong đó: xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn có 03 cơ sở; xã Dương Phong, huyện Bạch Thông có 09 cơ sở và xã Khang Ninh, huyện Ba Bể có 12 cơ sở. Các cơ sở trên đều của các hộ dân tự đầu tư kinh doanh, diện tích địa điểm kinh doanh sử dụng chung với diện tích nhà ở, công trình kiến trúc đảm bảo vững chắc, kiên cố, phù hợp hoạt động kinh doanh mua sắm. Nhìn chung, các cơ sở bán lẻ ở nông thôn cơ bản đáp ứng yêu cầu về diện tích tối thiểu trên 50m2, số lượng mặt hàng (trên 200 mặt hàng), công trình kiến trúc đảm bảo, hàng hóa kinh doanh tại cửa hàng không thuộc danh mục cấm, việc thu gom và xử lý rác thải được thực hiện thường xuyê, sạch sẽ…Tuy nhiên, còn nhiều hạng mục cần nâng cấp, hoàn thiện để đáp ứng tiêu chí của cơ sở bán lẻ nông thôn theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BCTngày 08/12/2016 như: Một số cửa hàng chưa có biển hiệu theo quy định; chưa có bảng biển hiệu quy định thời gian đóng mở của tại cửa hàng; Việc tổ chức, bố trí hàng hóa tại các cơ sở bán lẻ chưa đảm bảo văn minh, khoa học, thuận tiện cho khách hàng lựa chọn, mua sắm và thanh toán (như việc sắp xếp các thực phẩm tươi sống chưa tách biệt với thực phẩm đã qua chế biến; khu vực bày bán thực phẩm chưa tách biệt với khu vực hóa chất; các mặt hàng bày bán tại cửa hàng chưa được phân theo khu vực riêng biệt theo từng ngành hàng, từng loại sản phẩm), chưa trang bị trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định…

Thông qua quá trình hướng dẫn, triển khai và rà soát thực tế, Sở Công Thương đã hướng dẫn UBND các xã chủ động triển khai thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn xã, phối hợp với các đơn vị có liên quan để vận động, tuyên truyền người dân khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu để góp phần thực hiện hiệu quả 02 tiêu chí nói trên góp phần đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 theo lộ trình của tỉnh./.

Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005224
Views Today : 141
Views This Month : 1614
Views This Year : 18579
Total views : 79119
Language
Skip to content