Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Văn bản số 3188/UBND-KTTCKT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”.

ảnh bài mỗi xã phường

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung Chỉ thị số 21- CT/TU ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cơ quan đơn vị, hàng năm xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chương trình OCOP trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và lồng ghép với các hoạt động của ngành, đơn vị, địa phương; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền (thông qua các Hội nghị chuyên đề; Hội thảo, diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; các hoạt động tôn vinh những gương điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện Đề án OCOP); xây dựng các chuyên mục trên các báo, đài, các trang thông tin điện tử các cấp về thực hiện Chương trình OCOP trong đó trọng tâm tuyên truyền về nội dung của Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm và các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao tại đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020 và tiếp tục tập trung triển khai, xây dựng kế hoạch hằng năm thực hiện các nội dung của Chương trình theo đề án đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Đối với các nhiệm vụ đã được giao theo Đề án “Mội xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hàng năm trình UBND tỉnh phê  duyêt, ban hành; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai chu trình OCOP thường niên; đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình OCOP tại các địa phương. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình ở các huyện, thành phố.

Sở Công Thương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và ngân sách hàng năm cho hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP tiếp cận nguồn vốn khuyến công để hoàn thiện cơ sở hạ tầng; hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm (thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm…); tổ chức, quản lý, điều phối các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Thực hiện, hướng dẫn xây dựng các điểm bán sản phẩm OCOP tại các cửa hàng tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn…trung tâm hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm (Theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày  16/4/2019 của Bộ Công thương). Lồng ghép các hoạt động của ngành với thực hiện Chương trình OCOP, bố trí cán bộ tham gia tổ giúp việc Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia cấp tỉnh thực hiện Chương trình OCOP.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương. Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai thực hiện chương trình OCOP, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 30
Views This Month : 1825
Views This Year : 9733
Total views : 70273
Language
Skip to content