Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công Thương

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
TT Lĩnh vực/Thủ tục Đơn vị tham mưu thực hiện Mức độ Người xử lý, Điện thoại Nội dung chi tiết TTHC
PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
4 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
5 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
7 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
8 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
10 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
12 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
13 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
15 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
16 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
17 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
18 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Phòng QL thương mại 4 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
19 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
20 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
21 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
22 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
23 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
Lĩnh vực Thương mại quốc tế
24 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Phòng QL thương mại 3 Tại đây
Hoàng Thị Yến
0984 145 637
25 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Phòng QL thương mại 3 Tại đây
Hoàng Thị Yến
0984 145 637
26 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Phòng QL thương mại 3 Tại đây
Hoàng Thị Yến
0984 145 637
27 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Phòng QL thương mại 3 Tại đây
Hoàng Thị Yến
0984 145 637
28 Chấm dứt hoạt động  Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Phòng QL thương mại 3 Tại đây
Hoàng Thị Yến
0984 145 637
Lĩnh vực Dầu khí
29 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
30 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
31 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Phòng QL thương mại 3 Phạm Thị Dịu Tại đây
0984 319 333
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
32 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng QL thương mại 4 Hoàng Thị Yến
0984 145 637
Tại đây
33 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng QL thương mại 4 Hoàng Thị Yến
0984 145 637
Tại đây
34 Thông báo hoạt động khuyến mại Phòng QL thương mại 3 Hoàng Thị Yến
0984 145 637
Tại đây
35 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Phòng QL thương mại 3 Hoàng Thị Yến
0984 145 637
Tại đây
36 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Phòng QL thương mại 3 Hoàng Thị Yến
0984 145 637
Tại đây
37 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Phòng QL thương mại 3 Hoàng Thị Yến
0984 145 637
Tại đây
 Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
38 Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Phòng QL thương mại 3 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây
39 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
40 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt dộng bán hàng đa cấp tại địa phương Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
41 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
42 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
Lĩnh vực an toàn thực phẩm
43 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Phòng QL thương mại 3 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây
44 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Phòng QL thương mại 3 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây
Lĩnh vực dịch vụ thương mại
45 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Phòng QL thương mại 3 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây
46 Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại Phòng QL thương mại 3 Tại đây
Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492
Lĩnh vực Quản lý chợ
47 Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 1 Phòng QL thương mại 3 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây
48 Phê duyệt nội quy chợ hạng 1 Phòng QL thương mại 3 Triệu Thị Thanh Hoa 0973 530 492 Tại đây
 Lĩnh vực Khí doanh khí
Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
49 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
50 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Phòng QL thương mại 4 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
51 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Phòng QL thương mại 4 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
Lĩnh vực Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG
52 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
53 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Phòng QL thương mại 4 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Phòng QL thương mại 4 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
Lĩnh vực Khí thiên nhiên nén (CNG)
55 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Phòng QL thương mại 3 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
56 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Phòng QL thương mại 4 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
57 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Phòng QL thương mại 4 Ma Thị Kim Oanh Tại đây
0968 651 555
 
PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP  
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Phòng QL công nghiệp 3 Lô Đình Doãn Tại đây
0976 210677
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Phòng QL công nghiệp 4 Lô Đình Doãn Tại đây
0976 210677
3 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Phòng QL công nghiệp 4 Lô Đình Doãn Tại đây
0976 210677
Lĩnh vực hóa chất
4 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Phòng QL công nghiệp 3 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng QL công nghiệp 3 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng QL công nghiệp 3 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
7 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng QL công nghiệp 3 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng QL công nghiệp 3 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng QL công nghiệp 3 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
10 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Phòng QL công nghiệp 3 Nông Đình Thép Tại đây
Lĩnh vực Công nghiệp nặng
11 Thẩm định dự án đầu tư /thiết kế cơ sở hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất Phòng QL công nghiệp 2 Hoàng Tiến Mân 0984 724 555 Tại đây
12 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất Phòng QL công nghiệp 2 Hoàng Tiến Mân 0984 724 555 Tại đây
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
13 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Phòng QL công nghiệp 2 Lô Đình Doãn Tại đây
0976 210677
14 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Phòng QL 3 Lô Đình Doãn Tại đây
công nghiệp 0976 210677
Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp
15  Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phòng QL công nghiệp 2 Hoàng Tiến Mân Tại đây
0984 724 555
16 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phòng QL công nghiệp 3 Hoàng Tiến Mân Tại đây
0984 724 555
17 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Phòng QL công nghiệp 3 Hoàng Tiến Mân Tại đây
0984 724 555
18 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Phòng QL công nghiệp 3 Hoàng Tiến Mân Tại đây
0984 724 555
19 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phòng QL công nghiệp 3 Hoàng Tiến Mân Tại đây
0984 724 555
20 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Phòng QL công nghiệp 3 Hoàng Tiến Mân Tại đây
0984 724 555
21 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Phòng QL công nghiệp 3 Hoàng Tiến Mân Tại đây
0984 724 555
 Lĩnh vực Khí doanh khí
Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
22 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Phòng QL công nghiệp 3 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Phòng QL công nghiệp 4 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
24 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Phòng QL công nghiệp 4 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
25 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Phòng QL công nghiệp 3 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
26 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Phòng QL công nghiệp 4 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
27 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Phòng QL công nghiệp 4 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
28 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng QL công nghiệp 3 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
29 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng QL công nghiệp 4 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
30 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Phòng QL công nghiệp 4 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
Lĩnh vực Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG
31 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Phòng QL công nghiệp 3 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
32 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Phòng QL công nghiệp 4 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
33 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Phòng QL công nghiệp 4 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
Lĩnh vực Khí thiên nhiên nén (CNG)
34 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Phòng QL công nghiệp 3 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Phòng QL công nghiệp 4 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
36 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Phòng QL công nghiệp 4 Nông Đình Thép Tại đây
0973 886 262
PHÒNG AN TOÀN – NĂNG LƯỢNG  
Lĩnh vực Điện
1 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Phòng An toàn – Năng lượng 2 Ngọc Văn Thái Tại đây
0912 249 290
2 Cấp lại thẻ an toàn điện Phòng An toàn – Năng lượng 3 Ngọc Văn Thái Tại đây
0912 249 290
3 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Phòng An toàn – Năng lượng 3 Ngọc Văn Thái Tại đây
0912 249 290
4 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Phòng An toàn – Năng lượng 3 Ngọc Văn Thái Tại đây
0912 249 290
5 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Phòng An toàn – Năng lượng 4 Ngọc Văn Thái Tại đây
0912 249 290
6 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Phòng An toàn – Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo Tại đây
0984 249 576
7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Phòng An toàn – Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo Tại đây
0984 249 576
8 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Phòng An toàn – Năng lượng 2 Ma Kiên Thảo Tại đây
0984 249 576
9 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Phòng An toàn – Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo Tại đây
0984 249 576
10 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Phòng An toàn – Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo Tại đây
0984 249 576
11 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Phòng An toàn – Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo Tại đây
0984 249 576
12 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Phòng An toàn – Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo Tại đây
0984 249 576
13 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Phòng An toàn – Năng lượng 3 Ma Kiên Thảo Tại đây
0984 249 576
14 Thẩm định dự án/ thẩm định thiết kế cơ sở đầu tư các dự án hoặc điều chỉnh dự án/điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình điện, nhà máy điện. Phòng An toàn – Năng lượng 2 Trịnh Hữu Chung 0982 107 405 Tại đây
15 Thẩm định thiết kế dự toán xây dựng/ thiết kế dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng điều chỉnh công trình điện (trường hợp thiết kế 1 bước), nhà máy điện. 2 Trịnh Hữu Chung 0982 107 405 Tại đây
Mọi yêu cầu cần hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị liên hệ: Bà Nông Thị Thảo – Phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
Sở Công Thương  ĐT: 0962.779966; email: thaont.ct@backan.gov.vn.
II. Thủ tục hành chính cấp huyện
A Lĩnh vực Quản lý chợ Nội dung chi tiết TTHC
1 Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 2, hạng 3. Tại đây
2 Phê duyệt nội quy chợ  hạng 2, hạng 3 Tại đây
B Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
3 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Tại đây
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Tại đây
5 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Tại đây
6 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Tại đây
7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Tại đây
8 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Tại đây
9 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Tại đây
10 Cấp sửa đổi, bổ sung  Giấy phép bán lẻ rượu Tại đây
11 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Tại đây
C Lĩnh vực Khoa học công nghệ
12 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Tại đây
Lĩnh vực Khí doanh khí
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Tại đây
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Tại đây
15 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Tại đây
   (Nông Thị Thảo) Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 26
Views This Month : 1821
Views This Year : 9729
Total views : 70269
Language
Skip to content