Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nhằm tạo điều kiện cho người lao động khi bị nhà nước thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm để ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương. Ngày 02/11/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1838/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó:

– Đối tượng được hỗ trợ: Người lao động bị thu hồi đất bao gồm:

+ Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi (sau đây gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp);

+ Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở (sau đây gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất kinh doanh).

Điều kin được hỗ tr: Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm;

+ Trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Thời hn hỗ tr: Người lao động bị thu hồi đất được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.

Các chính sách hỗ trợ:

+  Hỗ trợ đào tạo nghề;

+  Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước;

+  Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004728
Views Today : 141
Views This Month : 3577
Views This Year : 12261
Total views : 26687
Language
Skip to content