Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị” của Đảng bộ Sở Công Thương

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU, ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh (khóa IX) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị”, Đảng bộ Sở Công Thương đã thực hiện các mục tiêu Nghị quyết như sau:

Thứ nhất, về nhận thức của cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ

Đảng ủy Sở đã quán triệt các chi bộ trực thuộc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, quán triệt các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh về lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại theo tháng, quý, năm và giai đoạn 5 năm; đặc biệt tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như: Thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn, hỗ trợ máy móc thiết bị sản xuất theo chương trình khuyến công, hỗ trợ đào tạo, tập huấn khởi sự doanh nghiệp, xúc tiên thương mại… đôn đốc doanh nghiệp tái cơ cấu sản xuất; đổi mới dây chuyền, thiết bị sản xuất, tăng năng xuất lao động; lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng, lợi thế để khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm.. Hàng tháng các chi bộ sinh hoạt đưa nhiệm vụ chính trị của đơn vị để bàn bạc thống nhất theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách;

Thứ hai về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh

– Đảng ủy Sở đã phân công từng đảng ủy viên theo dõi và chỉ đạo từng chi bộ trực thuộc tại Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng Sở Công Thương. Đồng thời Đảng ủy đã phân công cụ thể từng ủy viên UBKT Đảng ủy tham dự sinh hoạt và giám sát các chi bộ trực thuộc tại Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy các nhiệm kỳ. Qua kiểm tra cho thấy các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, cấp ủy đã họp lựa chọn những nội dung, nhiệm vụ còn tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tháng trước, kiểm điểm làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của đảng viên được phân công thực hiện và giải pháp khắc phục; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng tới đưa ra chi bộ thảo luận, quyết định. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện chấm điểm sinh hoạt chi bộ, qua đó xem xét, đánh giá, công nhận kết quả chấm điểm một cách khách quan, chính xác;

– Trong sinh hoạt chi, đảng bộ tuyệt đối tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, có giải pháp phát huy dân chủ thực chất, khuyến khích tất cả đảng viên, cấp ủy dự họp tham gia phát biểu, thể hiện quan điểm của mình trước những vấn đề chi, đảng bộ đưa ra thảo luận, cấp ủy phải có tinh thần cầu thị, tiếp thu những đóng góp của đảng viên trong cuộc họp, kết luận và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đảng viên thực hiện và thông qua trước cuộc họp; Đảng ủy Sở đã đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các chi bộ trực thuộc.

– Nhận thấy được những vấn đề còn tồn tại khó khăn của đơn vị, trong sinh hoạt chuyên đề các năm từ 2014 đến 2018, Đảng ủy sở đã chỉ đạo các chi bộ lựa chọn những hạn chế, tồn tại của đơn vị đưa ra sinh hoạt chi bộ mỗi quý /01 lần để giải quyết dứt điểm. Qua việc sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên, quần chúng trong chi bộ đưa ra các ý kiến đóng góp, thảo luận, trao đổi giúp các Chi bộ đưa ra phương pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức;

– Đảng ủy thường xuyên quan tâm và tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2015-2020, 2020-2025 thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hàng năm nhằm đảm bảo đưa những cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú vào các chức danh quy hoạch. căn cứ quy hoạch cán bộ của đơn vị, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ phù hợp yêu cầu của ngạch công chức; đối với các công chức thuộc đối tượng quy hoạch, đơn vị có nghị quyết hỗ trợ tiền học phí và tiền tài liệu cho các đồng chí theo học các lớp lí luận chính trị theo hình thức xã hội hóa;

– Việc luân chuyển công chức lãnh đạo, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ hàng năm của đơn vị đều có xây dựng kế hoạch, được tập thể cấp ủy, lãnh đạo thảo luận thống nhất, trên cơ sở có xem xét kỹ từng trường hợp, bố trí sắp xếp phù hợp với năng lực, sở trường của từng công chức, viên chức để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng:

– Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương (khóa II), nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa. Hằng năm xây dựng Kế khoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy, của UBKT đảng ủy, mỗi năm Đảng bộ thực hiện kiểm tra ít nhất là 02 Chi bộ, kết thúc kiểm tra có kết luận và báo cáo kết quả về Đảng ủy cấp trên. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch và công tác triển khai thực hiện tự kiểm tra, giám sát hằng năm;

– Đảng bộ thực hiện việc tự kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các Chi bộ trực thuộc và các Đảng viên về việc chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Chính trị về 19 Điều đảng viên không được làm. Đảng bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đoàn thể về tình hình thực hiện Nội quy, Quy chế của làm việc của đơn vị; yêu cầu các chi bộ thực hiện định kỳ chế độ sinh hoạt chi bộ và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, năm theo đúng quy định;

– Công tác dân vận được Đảng ủy Sở quan tâm sâu sát trong việc hàng năm đều chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quy chế tiếp công dân, quy chế một cửa, một cửa liên thông, Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế nâng lương trước thời hạn… đều được công khai, bàn bạc dân chủ trước khi quyết định.

Thứ tư, về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị;

– Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Đảng ủy Sở đã tiến hành xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chương trình hành động của BCH Đảng bộ, kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ Sở Công Thương khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng bộ đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc ban hành Nghị quyết Đại hội, xây dựng và hoàn chỉnh Quy chế làm, việc của cấp ủy, Chương trình hành động toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên và tổ chức thực hiện theo quy định. Qua đó các Đảng ủy viên, các Chi bộ, tổ chức chủ động thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc cũng nhưng Chương trình hành động toàn khóa của Đảng bộ;

– Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, Đảng ủy Sở và Ban giám đốc Sở luôn có sự phối hợp, thống nhất nhịp nhàng. Cấp ủy và thủ trưởng cơ quan luôn đề cao, coi trọng vai trò tham gia xây dựng, quản lý cơ quan và phản biện xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể tham gia giám sát, phản biên ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc sơ kết, tổng kết và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân đảng viên, của cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, về lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính:

Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện việc xây dựng Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch hằng năm, đề ra các nhiệm vụ cụ thể để đẩy mạnh công tác CCHC tại đơn vị. Thực hiện cải cách hành chính đi đôi với cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính, quan tâm nhiều hơn đến công tác tổ chức chỉ đạo triển khai có hiệu quả; thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định. Đơn vị đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết cho 108/117, đạt tỷ lệ 92,3% thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Toàn bộ các TTHC đều được niêm yết công khai tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở; hàng năm tiến hành rà soát TTHC, kết quả từ 2013 đến nay đề xuất đơn giản hoá 29 TTHC và kiến nghị sửa đổi 03 TTHC và giảm được 30% thời gian giải quyết TTHC, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục rà soát để kiến nghị đơn giản hoá các TTHC theo hướng rút ngắn thời gian, thành phần hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thực hiện TTHC cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

– Thực hiện Đề án số 03 – ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn và Kế hoạch số 305/KH – UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016 – 2021, Sở công thương đã chỉ đạo và thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Thứ sáu, về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các chủ trương, đường lối chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đang viên và quần chúng thông qua việc tổ chức Hội nghị toàn thể hoặc phổ biến tại chi bộ; Có viết thu hoạch hoặc đánh giá việc tiếp thu theo yêu cầu của cấp trên.

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo hướng thiết thực, bám sát các nội dung được Đảng uỷ cấp trên hướng dẫn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng và thực hiện các chương trình sinh hoạt chuyên đề; Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; Thực hiện tốt chế độ kiểm tra giám sát trong toàn đảng bộ.

Ba là, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, công tác đánh giá tổ chức đảng và Đảng viên hàng năm; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, nhất là bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo trong bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ theo quy định để đảm bảo bộ máy đơn vị hoạt động hiệu quả.

Bốn là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng và thường xuyên công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với cấp dưới; thực hiện nghiêm công tác đánh giá cán cán bộ, công chức, người lao động làm cơ sở cho đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC tại đơn vị; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; thực hiện CCHC đi đôi với cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính.

                                                          Nông Thị Thảo – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005009
Views Today : 2
Views This Month : 1032
Views This Year : 43441
Total views : 57867
Language
Skip to content