10 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2010 -2020 của ngành Công Thương Bắc Kạn

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai trong những năm vừa qua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đem lại đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tỉnh Bắc Kạn được nâng lên, an ninh nông thôn được bảo đảm, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Qua đó đã góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo đúng hướng; thu nhập của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, khang trang, sạch đẹp hơn.

Trong thời gian qua, nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với phát triển kinh tế nông thôn tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương Bắc Kạn đã và đang tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu gắn với nhiệm vụ được phân công. Sở đã thực hiện tuyên truyển, nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan. Tích cực tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới trên Cổng Thông tin điện tử của Sở.

Để triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Bộ Công Thương và của tỉnh Bắc Kạn về xây dựng nông thôn mới và để tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Sở đã xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện. Hàng năm, Sở đều xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra thực tế và đánh giá hiện trạng tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 đối với các xã dự kiến phấn đấu đạt xã nông thôn mới trong năm, đồng thời đã phối hợp với UBND các huyện tiến hành rà soát tình hình thực hiện các tiêu chí số 4, tiêu chí số 7 của các địa phương. Sở đã triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 theo các quy định của Chính Phủ, Bộ Công Thương. Trong 10 năm qua, ngành công thương đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

-Tiêu chí số 4 về điện nông thôn:

Đối với tiêu chí số 4 về điện, trên địa bàn tỉnh đã có nguồn điện ổn định, chất lượng, an toàn, người dân nông thôn có điều kiện áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, thúc đẩy sản xuất phát triển, đồng thời mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ, tiến tới xoá đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ gìn an ninh chính trị – xã hội. Hiện nay, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tiếp nhận 100% lưới điện hạ áp nông thôn từ các thôn, xã;tính đến hết năm 2018 tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia là 97,28%. Trong giai đoạn tiếp theo về đầu tư phát triển hệ thống điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn đã được Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020 tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 và hiện nay tỉnh đang lập dự án cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Câp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016 – 2020;

Công tác thẩm định, xét công nhận tiêu chí số 4 về điện nông thôn được thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương. Bắc Kạn là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, do đó trong quá trình thẩm định vẫn còn một số nội dung trong một số chỉ tiêu kỹ thuật chưa thật sự đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT. Tính đến hết năm 2018 có 17/110 xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

– Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:

Đối với hệ thống cơ sở bán lẻ ở nông thôn (siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp): Về cơ bản, các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh đều có các cửa hàng bán lẻ đáp ứng yêu cầu về cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Các chợ trên địa bàn tỉnh cơ bản được phân bố hợp lý, phù hợp với điều kiện địa hình, địa giới của địa phương, từ trung tâm huyện đến các xã cách 2 đến 3 xã có một điểm chợ thuận lợi cho việc giao thương, trao đổi hàng hóa của người dân. Đồng thời, các điểm chợ đều gần các trục đường giao thông nên thuận tiện cho việc giao lưu, trao đổi, buôn bán hàng hóa. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 65 chợ, trong đó có 10 chợ thành thị, 55 chợ nông thôn;

Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá tiêu chí số 7: Hàng năm, thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về chợ, Sở Công Thương đã chủ động triển khai, hướng dẫn việc áp dụng các Quyết định của Bộ Công Thương đối với tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm theo lộ trình của tỉnh đến năm 2020. Tính đến hết năm 2018 có 17/110 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới”: Hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 4318/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương và “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 11/5/2017. Theo đó Sở Công Thương Bắc Kạn đã phát động phong trào thi đua “Sở Công Thương Bắc Kạn chung tay, góp sứcxây dựng nông thôn mới”. Bên cạnh những kết quả đã đạt được về tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7, thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao cũng đã có sự tác động, hỗ trợ các địa phương trong xây dựng tiêu chí số 10 về Thu nhập, tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm, tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất. Ngoài ra, Sở Công Thương được Tỉnh uỷ Bắc Kạn phân công giúp đỡ xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn đến năm 2020 hoàn thành một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thuộc lĩnh vực công thương. Từ năm 2016 đến nay, Sở Công Thương đã tích cực triển khai giúp đỡ và đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

– Phối hợp với chính quyền xã Xuân Lạc tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới thuộc Sở Công Thương quản lý; Hỗ trợ 600 bóng đèn compact tiết kiệm điện trị giá 21.000.000 đồng, tặng 50 xuất quà trị giá 10.000.000 đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ Hợp tác xã Cao Phong xây dựng nhãn mác bao bì sản phẩm “Măng khô Mẩy Puốc Xuân Lạc” số tiền 7,5 triệu đồng từ chương trình khuyến công địa phương; Hướng dẫn cho cán bộ Ban quản lý dự án xây dựng nông thôn mới của xã về năng lực chủ đầu tư trong việc lập báo cáo đầu tư, thiết kế, dự toán, quyết toán xây dựng công trình dân dụng;Sở đã xây dựng Quỹ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giúp đỡ xã Xuân Lạc bằng hình thức vận động, kêu gọi mỗi công chức, viên chức và người lao động mỗi năm ủng hộ một ngày lương; từ năm 2015 đến nay đã đóng góp, ủng hộ quỹ với tổng số tiền là 80.972.842 đồng, thông qua nguồn quỹ đóng góp này đã xây được 01 cây cầu bê tông cốt thép dài 5m, rộng 3,5m trị giá 40.000.000 đồng; Chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Kạn nâng cấp công suất Trạm Biến áp Bản Ó, Trạm Biến áp Bản He để đáp ứng như cầu sử dụng điện trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất, kinh doanh của nhân dân trong khu vực; Hỗ trợ kinh phí xây dựng 14 Lò đốt rác mi ni tại các thôn, bản trị giá là 21.000.000 đồng (định mức hỗ trợ mỗi chiếc là 1,5 triệu/chiếc); Vận động, kêu gọi Công ty TNHH kim loại màu Bắc Kạn ủng hộ xã được 10.000.000 đồng để xây dựng 01 nhà họp thôn; Hàng năm, Sở Công Thương còn tổ chức các hoạt động lao động tình nguyện tại xã như: Tổ chức phong trào thanh niên “Xuân tình nguyện”, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người có công trong xã nhân dịp tết Nguyên Đán, ngày 27/7…;Đến năm 2018, từ sự hỗ trợ, hướng dẫn của Sở Công Thương, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn đã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn;

– Năm 2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn phân công Sở Công Thương giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020. Ngày 13/6/2019, Sở Công Thương đã tiến hành làm việc với UBND xã Trung Hòa để nắm tình hình về công tác xây dựng nông thôn mới của xã trong thời gian vừa qua, đồng thời định hướng mục tiêu, giải pháp giúp đỡ xã trong thời gian tới. Hiện nay, Sở đã xây dựng và triển khai Kế hoạch giúp đỡ xã Trung Hòa trong thời gian tới.

– Kết quả tham gia, phối hợp thực hiện tiêu chí về giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ; khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung đầu tư cải tiến dần công nghệ sản xuất, thay thế dần các thiết bị lạc hậu, đồng bộ hóa công nghệ trong những ngành có lợi thế của tỉnh như chế biến nông-lâm sản, tiểu thủ công nghiệp, chế biến thực phẩm; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới cho các cơ sở, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương. Hàng năm, sở đã triển khai thực hiện các đề án khuyến công như: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất; đào tạo khởi sự doanh nghiệp; tổ chức các lớp đào tạo nghề về lĩnh vực chế biến tinh bột dong riềng; đào tạo về kỹ năng kinh doanh tổ chức mạng lưới bán lẻ cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh; đào tạo khởi sự doanh nghiệp; đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp; triển khai các đề án hỗ trợ xây dựng nhãn mác, bao bì sản phẩm… Từ năm 2011 đến nay đã triển khai thực hiện 162 đề án khuyến công, với tổng kinh phí thực hiện là 9,970 tỷ đồng;

Mặt khác, để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tìm kiếm, mở rộng thị trường, tham gia các Hội chợ triển lãm, hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh để trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông – lâm sản, sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia tiến trình hội nhập và phát triển, góp phần tạo công ăn viẹc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Từ năm 2015 đến nay, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện hoàn thành 22 đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại, với tổng kinh phí thực hiện là 3,703 tỷ đồng;

Do tỉnh Bắc Kạn có xuất phát điểm thấp, vị trí địa lý không thuận lợi, điều kiện địa hình phức tạp, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia còn hạn chế,do đó việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nói chung và việc triển khai thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định;

Trong giai đoạn tiếp theo, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đối với tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai hướng dẫn đến các xã trên địa bàn tỉnh trong thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7, trong đó, tập trung hướng dẫn, triển khai đối với các xã theo lộ trình của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Làm tốt công tác tham mưu và tập trung nguồn lực để triển khai Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020 tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương. Phát triển hệ thống lưới điện đồng bộ, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống đường dây; các đường dây trung, cao thế trên địa bàn tỉnh về cơ bản đủ điều kiện cung cấp điện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp và phục vụ sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh; kết hợp giữa phát triển hệ thống các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ với phát triển mạng lưới của quốc gia; tập trung đầu tư các trạm biến áp hạ thế đến các khu dân cư, ưu tiên đầu tư cho các xã có tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới thấp; tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu của nhân dân./.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004733
Views Today : 60
Views This Month : 4198
Views This Year : 12882
Total views : 27308
Language
Skip to content