Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2020

  1. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

– Tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: Thực hiện đúng quy trình công bố TTHC tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Trong kỳ báo cáo, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định công bố TTHC, cụ thể: Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn (Trong đó: Sửa đổi, bổ sung: 26 TTHC cấp tỉnh, 9 TTHC cấp huyện; Bãi bỏ 03 TTHC cấp huyện); Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn (bãi bỏ 05 TTHC cấp tỉnh; 01 TTHC cấp huyện); Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn (Sửa đổi, bổ sung 08 TTHC lĩnh vực Điện);

– Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: 52 TTHC; trong đó số TTHC được công khai: 52 TTHC (Trong đó có 43 TTHC sửa đổi, bổ sung; 09 TTHC bị bãi bỏ);

– Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của Sở Công Thương  tính đến thời điểm báo cáo: 123 TTHC; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương: 108 TTHC; thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 15 TTHC.

  1. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

Thực hiện Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thực hiện TTHC cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, thông qua công tác rà soát TTHC kiến nghị, đơn giản hóa các TTHC, ngày 16/01/2020 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-SCT về rà soát, đánh giá TTHC năm 2020, theo đó tiến hành rà soát 36 TTHC thuộc 7 lĩnh vực là: Công nghiệp tiêu dùng, Vật liệu nổ công nghiệp, lĩnh vực Điện, Xúc tiến Thương mại, Lưu thông hàng hóa trong nước, An toàn thực phẩm, Kinh doanh khí. Kết quả rà soát đã kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết TTHC đối với 04 TTHC thuộc lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, Xúc tiến Thương mại và Kinh doanh khí. Tại thời điểm báo cáo 3/4 TTHC Sở kiến nghị đơn giản hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 về việc công bố danh mục TTHC có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

  1. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

  Trong năm 2020, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện công khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC tại bộ phận Văn phòng sở và qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn; lập Sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính niêm yết công khai tại Bảng của đơn vị. Cụ thể công tác xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC trong năm 2020 của đơn vị như sau: Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số tiếp nhận mới trong kỳ: 0; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 0; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0; Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 0; trong đó số đã được đăng tải công khai: 0; Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 0.

  1. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

Công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC được thực hiện theo đúng quy trình từ khâu tiếp nhận, chuyển bộ phận chuyên môn giải quyết, trình lãnh đạo Sở xem xét quyết định và trả kết quả TTHC luôn bảo đảm thông suốt. Tạo lập hồ sơ điện tử từ hồ sơ đầu vào do tổ chức, công dân nộp, quản lý toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa hiện đại, không có hiện tượng ách tắc. Tinh thần, thái độ của công chức ở bộ phận “một cửa” luôn hòa nhã, lịch sự, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với các tổ chức, công dân trong giải quyết TTHC. Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 4409 (trực tuyến: 4259; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 150); số từ kỳ trước chuyển qua: 22 hồ sơ TTHC; Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 4421; trong đó, giải quyết trước hạn: 4345, đúng hạn: 76, quá hạn: 0; Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 10; trong đó, trong hạn: 10, quá hạn: 0.

  1. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn; Thông báo số 188/TB-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết các TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách nhân sự của các sở, ban, ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 01/8/2019 Sở Công Thương đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Hiện tại, 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn. 100% các TTHC được tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

  1. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

– Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP: Thực hiện Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn Truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nhằm thu hút tổ chức, công dân khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua môi trường điện tử, ngày 15/7/2020 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 302/KH-SCT Truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ngành Công Thương; Thực hiện Kế hoạch 279/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 935/SCT-VP ngày 18/8/2020 về việc chỉ đạo thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020. Việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP được lãnh đạo đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện tương đối tốt, thông qua công tác tuyên truyền đã thay đổi nhận thức của tổ chức, công dân trong thực hiện TTHC, đã có nhiều đơn vị lựa chọn nộp hồ sơ TTHC và nhận kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Năm 2020, số lượng hồ sơ TTHC nộp và nhận kết quả qua dịch vụ công trực tuyến của Sở Công Thương đạt tỷ lệ 96,71%;

– Thực hiện Kế hoạch số 675/KH-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020 của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 2140/QĐ-TCT ngày 20/11/2020 của Tổ công tác xây dựng, triển khai Kế hoạch cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020 của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 7182/UBND – NCPC ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020, Sở Công Thương đã thực hiện cấu hình, tạo quy trình, biểu mẫu điện tử 37 TTHC mức độ 4; rà soát, cấu hình, tạo biểu mẫu điện tử 31 TTHC mức độ 3 đề xuất nâng lên mức độ 4. Tại thời điểm báo cáo, tổng số TTHC mức độ 3, 4 đơn vị đã cấu hình, tạo biểu mẫu điện tử là 68/108 TTHC, đạt 62,96%;

– Tình hình công khai, nhập dữ liệu TTHC trên CSDLQG về TTHC: Việc cập nhật, công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC được đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định, ngay sau khi UBND tỉnh có quyết định công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương;

– Tình hình tích hợp dịch vụ công của bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: Ngày 09/12/2019, Cổng dịch vụ công Quốc gia chính thức khai trương và đi vào vận hành tại địa chỉ dichvucong.gov.vn. Cổng dịch vụ công Quốc gia đã tích hợp cung cấp trực tuyến các dịch vụ công dành cho công dân và doanh nghiệp. Trong đó, thủ tục “Thông báo hoạt động khuyến mại” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã được tích hợp thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Từ thời điểm tích hợp đến thời điểm báo cáo, Sở Công Thương Bắc Kạn đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hơn 3000 hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến mại. 100% các hồ sơ trên được thực hiện đúng quy trình và đảm bảo thời gian theo quy định.

  1. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác truyền thông hỗ trợ cho hoạt động kiểm soát TTHC tại đơn vị, trong năm 2020 Sở Công Thương đã thực hiện một số hình thức tuyên truyền hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC tại đơn vị, cụ thể như:

– Thường xuyên tuyên truyền ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC đến công chức, viên chức tại đơn vị để thông qua đó cùng thực hiện và giám sát việc giải quyết TTHC tại đơn vị;

– Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, tư vấn, giải đáp những thắc mắc về TTHC cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu;

– Đăng tải đầy đủ các TTHC đang thực hiện, công khai minh bạch một số TTHC ban hành mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trên Cổng thông tin điện tự của đơn vị;

– Đăng tải tin bài, văn bản liên quan về CCHC trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, trong đó có nội dung kiểm soát TTHC để tiện cho công tác quản lý và tra cứu;

– Dán treo khẩu hiệu, áp phích và phát tờ rơi về cải cách TTHC tại bộ phận Văn phòng và các phòng chuyên môn; tại các buổi họp giao ban tháng hoặc họp Đảng bộ, chi bộ định kỳ thường lồng ghép nội dung tuyên truyền về CCHC và kiểm soát TTHC để đảng viên, công chức nắm bắt thông tin, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị.

Thông qua các nội dung và hình thức tuyên truyền nêu trên, nhận thức về công tác kiểm soát TTHC của công chức, viên chức được nâng cao. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn làm việc đúng quy định, phục vụ tốt tổ chức, cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Các phòng chuyên môn phối hợp tích cực hơn trong công tác rà soát, kiểm soát quy trình giải quyết các hồ sơ TTHC, đảm bảo giải quyết hồ sơ TTHC theo đúng quy định, đảm bảo thời gian, tạo thuận lợi tốt nhất cho tổ chức và công dân.

  1. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Phát huy các kết quả đạt được trong công tác cải cách TTHC, trong năm 2020 Sở Công Thương thực hiện tốt các đề xuất, sáng kiến liên quan đến công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC của các cá nhân công chức, viên chức đã được Hội đồng khoa học cơ sở công nhận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách TTHC tại đơn vị.

  1. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Sở Công Thương đã thực hiện tự kiểm tra trong công tác kiểm soát TTHC thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, công dân trên phần mềm một cửa điện tử, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Thông qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế (nếu có) trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại đơn vị.

Năm 2020 Sở Công Thương không thực hiện khen thưởng công chức có thành tích về kiểm soát thực hiện TTHC; không có công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện TTHC cần xử lý.

  1. Nội dung khác

– Việc ban hành đồng bộ, cụ thể các chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật gắn với việc giải quyết TTHC: Thực hiện kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về duy trì, áp dụng, cải tiến và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Sở Công Thương đã triển khai thực hiện có kết quả. Đến nay việc chuyển đổi đổi áp dụng từ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công hoàn thành, hiện đang áp dụng. Hệ thống mới bao gồm 04 hướng dẫn, 04 quy trình nội bộ và 108 quy trình TTHC. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo tra cứu thông tin, văn bản, triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm thời gian, phân rõ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị;

– Hoạt động đôn đốc, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ: Trong năm 2020, Sở Công Thương đã cử công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa,một cửa liên thông theo nội dung văn bản của UBND tỉnh và Sở Nội vụ. Công chức được cử tham gia tập huấn, bồi dưỡng đúng số lượng, thành phần theo quy định, đảm bảo sau tập huấn, bồi dưỡng triển khai nhiệm vụ có hiệu quả tại đơn vị.

Phát huy kết quả đạt được trong công tác kiểm soát TTHC, năm 2021 Sở Công Thương đề ra phương hướng, nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của công chức, viên chức, người lao động, các cá nhân, tổ chức vào công tác cải cách TTHC tại đơn vị.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức thực hiện nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC tại đơn vị.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tăng cường rà soát, đánh giá quy định TTHC tại đơn vị, đề xuất phương án đơn giản hóa, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ cá nhân, tổ chức.

4. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành về thực hiện TTHC.

5. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kịp thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC theo quy định.

                                                            Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004729
Views Today : 23
Views This Month : 3602
Views This Year : 12286
Total views : 26712
Language
Skip to content