Báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 như sau:

Thứ nhất, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Đảng ủy luôn duy trì việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chú trọng nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ. Đảng bộ đã tổ chức quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin diễn biến tình hình thời sự trong nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua các nội dung được học tập, phổ biến, quán triệt, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Sở Công Thương đều tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí được tập thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt; giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy tính chủ động trong công tác tham mưu, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần quyết định việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Thứ hai, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Một là, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Để có cơ sở triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, căn cứ nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, ngay từ đầu năm 2018, Đảng bộ đã chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018; ban hành quyết định phân công nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2018 cho các đơn vị thuộc sở tổ chức thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện được những tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp và thương mại năm 2018, cụ thể như sau:

– Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 497.576. triệu đồng, tăng 5,89% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 52,10% so với kế hoạch năm 2018;

– Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2.381,873 tỷ đồng, tăng 10,84% so với cùng kỳ năm 2017; đạt 49,01% kế hoạch năm 2018.

– Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2018, tăng 0,22% so với tháng trước; tăng 3,90% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân cùng kỳ tăng 2,04%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2018 đạt 426.407,59 USD. Trong đó: Kim ngạch nhập khẩu: 426.407,59 USD; Kim ngạch xuất khẩu: Không.

– Công tác Quản lý thị trường: 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra được 815 lượt vụ, trong đó xử lý 213 vụ. Tổng số tiền thu nộp NSNN là 1.318.410.000 đồng.

Hai là, Công tác cải cách hành chính:  Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Triển khai và duy trì tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và cử công chức tham gia giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đều được thực hiện theo đúng quy trình 01 đầu mối tiếp nhận và trả kết quả. Toàn bộ các hồ sơ đều được giải quyết đúng quy trình, quy định; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Ba là, Công tác xây dựng nông thôn mới

Năm 2018, Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 cho 07 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Ngoài ra hưởng ứng phòng trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, ngay từ đầu năm 2018, Sở Công Thương đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch giúp đỡ xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, theo đó trong 6 tháng đầu năm đã vận động công chức, viên chức và người lao động đóng góp mỗi người một ngày lương để xây dựng quỹ Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; triển khai phong trào thanh niên tình nguyện tháng 1/2018 với việc tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thay 200 bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact tiết kiệm điện cho 100 hộ gia đình; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm Măng Khô và Trà Giảo Cổ lam thiên nhiên tại hội trợ triển lãm trong nước; vận động doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí nâng cấp một số hạng mục chợ xã Xuân Lạc đạt chuẩn nông thôn mới.

Hai là, về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Sở Công Thương thường xuyên quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của các Ban, Bộ, ngành Trung ương về công tác quốc phòng, giáo dục quốc phòng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Sở Công Thương, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, làm chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ công tác quốc phòng.

Thứ ba, về công tác xây dựng tổ chức Đảng

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện bao gồm: Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 08/01/2018 về thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch số 11- KH/ĐU ngày 30/01/2018 về phát triển đảng viên năm 2018; Kế hoạch số 12- KH/ĐU ngày 30/01/2018 về dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề; Kế hoạch số 17- KH/ĐU ngày 26/02/2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 09/5/về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả phong trào Dân vận khéo” giai đoạn 2018- 2020. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2017 đối với các đảng viên thuộc diện phải kê khai.

Thứ tư, về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

– Về kiểm tra, giám sát: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 26/02/2018 về việc kiểm tra, giám sát năm 2018; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/UBKT ngày 26/02/2018 về việc kiểm tra, giám sát năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm đã giám sát trực tiếp bằng hình thức tham dự tại các buổi sinh hoạt của chi bộ được 5 lần/4 chi bộ. Thông qua công tác giám sát cho thấy các chi bộ và đảng viên đều chấp hành tốt Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

– Về phòng chống tham nhũng: Đảng ủy đã chỉ đạo đơn vị ban hành Kế hoạch số 11/KH-SCT ngày 26/02/2018 của Sở Công Thương về triển khai thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 34-KH/SCT ngày 26/6/2018 về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Thứ năm, về lãnh đạo xây dựng đơn vị và các tổ chức chính trị- xã hội

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018, cụ thể như: Phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày thành lập ngành Công Thương Việt Nam 14/5/1951-14/5/2018; tổ chức hoạt động thể thao, thăm khám sức khỏe cho phụ nữ nhân kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”; Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018; phát động phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm nhân ngày 8/3, 30/4, 01/5;….Thông qua xây dựng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể đã góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa tập thể lãnh đạo với CC, VC và NLĐ trong đơn vị.

Thứ sáu, về lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 26/02/2018 về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, ngày 09/3/2018, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập và viết thu hoạch chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua vô tuyến được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2018, Đảng ủy đăng ký việc làm theo Bác với 03 việc. Ngoài ra, 06/6 chi bộ trực thuộc cũng xây dựng kế hoạch làm theo Bác và đăng ký những vấn đề bức xúc, nổi cộm của chi bộ để giải quyết dứt điểm trong năm 2018. Đồng thời, đầu năm 2018, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương đều xây dựng bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018 và thực hiện đăng ký 03 việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa ra giải pháp, thời hạn giải quyết cho từng việc một. Bản cam kết và việc làm theo Bác của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Sở Công Thương đều được treo công khai tại khu vực bản tin Trụ sở cơ quan để mọi người cùng biết và giám sát việc thực hiện.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 như sau:

Một là, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, t­ư t­ưởng cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; theo dõi và nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời xem xét, xử lý các vấn đề mới phát sinh.

Hai là, tổ chức quán triệt, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị.

Ba là, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện tốt các quy định về quản lý đảng viên, phát huy tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, Tiếp tục lãnh đạo chính quyền cho chủ trương sắp xếp kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, bộ máy theo Đề án 03-ĐA/TU.

Năm là, Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương; Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường triển khai việc kiểm tra, kiểm soát thị trường theo kế hoạch đã được phê duyệt, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm ổn định thị trường; chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại triển khai thực hiện các đề án khuyến công, xúc tiến thương mại của Quốc gia và địa phương theo đúng kế hoạch và đảm bảo hiệu quả.

Sáu là, tổ chức tổng kết, đánh giá, xếp loại đảng viên và thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2018.

Nông Thị Thảo (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 83
Views This Month : 3746
Views This Year : 11654
Total views : 72194
Language
Skip to content