Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của ngành công thương Bắc Kạn

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-BCT ngày 08/01/2018 về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh và trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã chủ động ban hành Chương trình hành động số 04/CTrHĐ-SCT ngày 26/12/2017 về việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và ban hành Quyết định số 22/QĐ-SCT ngày 23/01/2018 giao nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2018 cho các đơn vị tổ chức thực hiện. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn và của Bộ Công Thương, với sự chủ động và linh hoạt trong chỉ đạo điều hành trong năm 2018, Sở Công Thương đã tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, công tác khuyến công và phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu quan trọng về công nghiệp, thương mại năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch được giao, đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Kạn.

 1. VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
 2. Công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp

– Tham mưu UBND tỉnh ban hành một số Quyết định như: Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 22/02/2018 Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

– Tham mưu HĐND, UBND tỉnh phê duyệt và ban hành: Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025; Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025;

– Tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh và Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

– Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, ban hành: Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 phê duyệt Đề án Quản lý khối lượng khoáng sản vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 về việc phê duyệt Danh mục Đề án khuyến công địa phương năm 2019; Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 về việc phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

– Tham mưu tổ chức bình chọn được 18 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018;

– Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN sản xuất công nghiệp; Kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động theo tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh;

– Tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

 1. Giá trị sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp

* Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 ước đạt 1.165 tỷ đồng, tăng 14,82% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 121,91% kế hoạch năm 2018.

Kết quả sản xuất của các sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2018 cơ bản đều hoàn thành hoặc vượt kế hoạch giao năm 2018 theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018.

* Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp so với cùng kỳ năm trước tăng 4,96%. Trong đó: Ngành khai khoáng tăng 2,80%; Ngành chế biến, chế tạo tăng 3,17%; Ngành sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 14,67% và nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,81%.

 1. Về công tác An toàn – Năng lượng

– Tổ chức các chương trình hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2018; tổ chức kiểm tra và hướng dẫn 03 nhà máy thuỷ điện chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vận hành; Tổ chức Kiểm tra về hoạt động điện lực và sử dụng điện, tiết kiệm điện, giá bán điện trên địa bàn tỉnh;

– Tổ chức tập huấn, sát hạch, cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho 16 cán bộ công nhân viên thuộc Công ty Điện lực Bắc Kạn; Tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác quản lý về ATTP ngành Công Thương; triển khai một số hoạt động hưởng ứng tháng ATTP năm 2018; tổ chức kiểm tra về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

– Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 32/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm cho phòng Kinh tế – Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố; xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thủ công;

– Triển khai thực hiện Nghị định 113/2017/ND-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;  hướng dẫn các đơn vị sử dụng hóa chất trên địa bàn xây dựng, phê duyệt biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định;

Năm 2018, tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 97,28%. Điện thương phẩm đạt 200 triệu kWh, tăng 8,11% so với năm 2017 và đạt 105,26% kế hoạch năm 2018.

 1. Về hoạt động Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

4.1. Hoạt động Khuyến công:

Năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương thực hiện hoàn thành 14 đề án khuyến công với tổng kinh phí là 1,129 tỷ đồng (hoàn thành 100% các đề án được giao). Các chương trình hoạt động khuyến công năm 2018 được thực hiện trên địa bàn tỉnh thu được kết quả tốt, động viên khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, từng bước hỗ trợ có hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương, bảo đảm an sinh xã hội.

4.2. Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

Tổ chức hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng thương hiệu, mẫu mã, bao bì sản phẩm hàng hóa và quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các Hội chợ triển lãm trong nước; Tổ chức thực hiện hoàn thành 04 chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với tổng kinh phí thực hiện là 48,0 triệu đồng, bao gồm: Chương trình “Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; Chương trình “Thiết kế in ấn phát hành tờ rơi, tờ dán”; Chương trình “Tổ chức hội nghị phổ biến các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với một số thiết bị gia dụng trong gia đình” tại huyện Bạch Thông và huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; Chương trình “tổ chức Hội nghị tập huấn TKNL cho các hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp chế biến nông lâm sản” tại huyện Na Rì; Hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định về xây dựng cơ bản đối với các hợp đồng tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư công trình công nghiệp, công trình điện theo hợp đồng đã ký kết; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

 1. VỀ LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

1.Tình hình thị trường

Năm 2018, tình hình thị trường Bắc Kạn ổn định và phát triển. Lượng hàng hoá phục vụ nhân dân dồi dào, phong phú, đa dạng, giá cả hàng hóa tương đối ổn định. Hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2018 trong bối cảnh có nhiều yếu tố thuận lợi và có bước phát triển ổn định hơn, môi trường đầu tư được cải thiện, sản xuất, kinh doanh có những kết quả tích cực. Hệ thống hạ tầng thương mại nhìn chung các chợ được đầu tư xây dựng kiên cố đã phát huy hiệu quả tốt trong việc thu hút, tập trung lực lượng hàng hoá lớn từ các nguồn sản xuất, kinh doanh trong và ngoài địa bàn, đáp ứng được nhu cầu mua bán trao đổi hàng hoá và tiêu dùng của nhân dân.

Tình hình chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại trên địa bàn tương đối tốt. Tuy nhiên, một số hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại vẫn xảy ra, như: Cố ý vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu; buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa; không niêm yết giá bán hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định; kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng; không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh doanh không đúng địa điểm; bán LPG chai trôi nổi trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ;… đã được lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật;

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2018 ước đạt 5.666 tỷ đồng, tăng 13,43% so với thực hiện năm 2017 và đạt 116,59% so với kế hoạch năm 2018;

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2018 giảm 0,41% so với tháng trước, tăng 2,42% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân cùng kỳ tăng 2,58%;

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2018 đạt 776.358,57 USD. Trong đó: Kim ngạch nhập khẩu đạt 754.014,57 USD; Kim ngạch xuất khẩu đạt 22.344 USD.

 1. Công tác Quản lý nhà nước về thương mại

– Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 476/KH-UBND ngày 04/12/2017 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đã triển khai thực hiện theo kế hoạch được giao; Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về việc ban hành Danh mục các dự án chợ, trung tâm thương mại, siêu thị để phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

– Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn tại Hà Nội năm 2018 (được phê duyệt tại Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 19/9/2018) và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt đẹp;

– Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo gửi các đơn vị có liên quan để chủ động việc cân đối cung – cầu, bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa dịp cuối năm dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh;

– Xây dựng Phương án về dự trữ một số mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống lụt bão năm 2018 tỉnh Bắc Kạn;

– Xây dựng Kế hoạch quản lý các cơ sở bán lẻ xăng dầu mini trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và triển khai lộ trình kinh doanh xăng sinh học E5 trên địa bàn tỉnh;

– Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng: Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

– Tổ chức 02 lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho 47 học viên là đối tượng chủ cơ sở, nhân viên, người vận chuyển LPG chai; Phối hợp Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương và Trường Cao đẳng CN thực phẩm tổ chức 02 lớp Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh;

– Ban hành văn bản thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019;

– Xây dựng 02 Đề án thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gửi Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt thực hiện trong năm 2019.

Năm 2018: Tiếp nhận và cấp xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp cho 02 hồ sơ theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ; Cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho 01 hồ sơ theo Nghị Định số 40/2018/NĐ-CP Ngày 12/3//2018 của Chính phủ; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 38 hồ sơ bán LPG chai; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG cho 01 hồ sơ; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho 23 hồ sơ.

 1. Hoạt động xúc tiến thương mại

– Năm 2018, thực hiện hoàn thành 04 đề án, nhiệm vụ Xúc tiến thương mại với tổng kinh phí thực hiện là 604,97 triệu đồng, cụ thể:

+ Xúc tiến thương mại quốc gia: Thực hiện hoàn thành 1 đề án “Tổ chức phiên chợ hàng Việt miền núi, vùng cao tại huyện Ngân Sơn, huyện Chợ Đồn và huyện Chợ Mới”; với tổng kinh phí thực hiện là 450 triệu đồng;

+ Xúc tiến thương mại địa phương: Thực hiện hoàn thành 3 đề án, nhiệm vụ với tổng kinh phí thực hiện là 154,97 triệu đồng,

Ngoài ra, về công tác tham gia hội chợ nhằm quảng bá, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã tổ chức tham gia và mời gọi các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia một số hội chợ như: Tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc – Nghệ An năm 2018; Tham dự Hội nghị kết nối cung – cầu tiêu thụ sản phẩm tại thành phố Đà Nẵng; Tổ chức tham gia và vận động, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh tham dự “Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn; Tổ chức tham gia Hội chợ nông sản an toàn và xuất khẩu tỉnh Sơn La – Mộc Châu năm 2018. Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh mời và hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, Cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh đăng ký tham gia Hội chợ mỗi xã phường một sản phẩm và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực trung du miền núi phía Bắc – Thái Nguyên 2018; Lập danh sách hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương sang thị trường Vân Nam, Trung Quốc thông qua Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai. Cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký tham gia hơn 50 chương trình hội chợ thương mại tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Huế, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên…

 1. Công tác phát triển hạ tầng thương mại

– Về mạng lưới chợ: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 65 chợ các loại, gồm có: 01 chợ hạng 1, 03 chợ hạng 2 và 61 chợ hạng 3, trong đó, có 10 chợ thành thị, 55 chợ nông thôn;

– Về hệ thống siêu thị: Có 02 siêu thị hạng 3 đang hoạt động trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

 1. Công tác Quản lý thị trường

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Sở Công Thương, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường thực hiện kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt địa bàn, ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm lưu thông trên thị trường. Đặc biệt, chú trọng ngăn chặn và xử lý các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các mặt hàng cấm như: Pháo nổ, thuốc lá nhập lậu, đồ chơi bạo lực, tranh ảnh ngoài luồng…; kiểm tra, kiểm soát chất lượng thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được quan tâm, đẩy mạnh công tác kiểm soát nhằm đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng, triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018 trên địa bàn tỉnh; Tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về ATTP theo Dự án ATTP chương trình mục tiêu Y tế – Dân số; kiểm tra thuốc Zinnat 500 mg giả; tập trung rà soát, phát hiện, kiểm tra, xử lý đối với sản phẩm của VINACA; tăng cường quản lý hàng hóa là hành lý, quà biếu, quà tặng từ nước ngoài vào Việt Nam; tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong buôn bán, vận chuyển động vật trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh tranh trái quy định…;

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường… Từ đó đã ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

* Kết quả kiểm tra, xử lý:

Tổng số vụ kiểm tra: 1.962 vụ (tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 490 vụ, bằng 33%); Số vụ vi phạm: 352 vụ với 369 hành vi vi phạm (giảm so với cùng kỳ năm 2017 là 39 vụ, bằng 10%); Tổng số tiền thu nộp NSNN: 1,776 tỷ đồng (tăng so với cùng kỳ năm 2018 là 291 triệu đồng, bằng 20%). Trong đó: Tiền phạt VPHC là 869,2 triệu đồng (giảm 276 triệu đồng so với năm 2017, bằng 24%); Tiền bán hàng tịch thu: 906 triệu đồng (tăng 573 triệu đồng so với năm 2017, bằng 172%); Trị giá hàng tiêu huỷ: 89 triệu đồng (giảm 570 triệu đồng so với năm 2017; Trị giá hàng tịch thu chưa bán: 8 triệu đồng (giảm 524 triệu đồng so với năm 2017);

Thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường; Quyết định số 3660/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, từ ngày 12/10/2018 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã được bàn giao về Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

 1. Công tác Thương mại điện tử và Hội nhập quốc tế

6.1. Về công tác Thương mại điện tử:

Thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020: Sở đã ban hành kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2018; Thực hiện tuyên truyền về thương mại điện tử đến các tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn (mỗi tháng một số bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2018 đến tháng 12/2018); Tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức về thương mại điện tử cho gần 80 cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp;

Triển khai thực hiện 01 đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn xúc tiến bán hàng online bằng phương thức tiếp thị đa kênh” theo Quyết định số 4816/QĐ-BCT ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2018, cụ thể: Đến nay đã thực hiện ký hợp đồng với Cục TMĐT&KTS, triển khai thực hiện các bước đấu thầu gói thầu với hình thức chào hành cạnh tranh thông thường và đang hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định;

Xây dựng 02 đề án phát triển thương mại điện tử năm 2019 trình Bộ Công Thương phê duyệt theo quy định;

Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương hoạt động liên tục, đều đặn theo đúng quy định của pháp luật với nội dung phong phú, có tính thời sự cao, phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh và của ngành Công Thương; cập nhật, cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách của tỉnh, giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa của địa phương.

6.2. Về công tác Hội nhập Kinh tế quốc tế:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 20/7/2018 về việc triển khai thực hiện cam kết của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia đã có hiệu lực; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới; Kế hoạch số 537/KH-UBND ngày 13/12/2018 về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo số 483/BC-UBND ngày 09/11/2018 báo cáo công tác HNKTQT năm 2018 và kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ; Tham mưu UBND tỉnh viết bài cho Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018;

Phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT) cho các đồng chí là cán bộ, công chức các sở, ngành được phân công theo dõi, tham mưu công tác hội nhập quốc tế; Lãnh đạo các doanh nghiệp và Hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Tuyên truyền về HNKTQT trên cổng thông tin điện tử của Sở. Tổ chức ký kết hợp đồng với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở Chuyên mục Hội nhập Quốc tế trên truyền hình bắt đầu thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018 (mỗi tháng 1 số).

III. CÔNG TÁC KHÁC

 1. Công tác cải cách hành chính

Trong năm 2018, Sở đã tiến hành rà soát đối với 26 TTHC được thực hiện nhiều trong năm 2018 và có báo cáo số 34/BC-SCT ngày 14/3/2018, theo đó đã kiến nghị đơn giản hóa 02 TTHC; văn bản số 323/SCT-VP ngày 17/4/2018 về việc góp ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC, theo đó Sở đã rà soát bổ sung 04 TTHC kiến nghị đưa vào phương án đơn giản hóa TTHC. Thông qua rà soát sẽ kiến nghị đơn giản hoá các TTHC theo hướng rút ngắn thời gian, thành phần hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thực hiện TTHC cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp;

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua phần mềm dùng chung của tỉnh đã tiếp nhận 569 hồ sơ thủ tục hành chính, 100%  hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, không có vướng mắc; thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, công tác rà soát, hoàn thiện các TTHC để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của sở; việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh, phục vụ tốt nhu cầu giải quyết công việc chuyên môn;

Để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giải quyết của Sở, Sở đã triển hai thực hiện tiếp nhận 109/117 TTHC, (đạt tỷ lệ 93,16%) qua phần mềm hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4. Sau khi triển khai đơn vị đã tiếp nhận 435/569 hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 76,45%. Hiện tại, Sở đang trình Sở Thông tin và truyền thông để bổ sung 107 TTHC vào danh mục TTHC tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích;

Để tiếp tục duy trì và áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, Văn phòng đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 25/KH-SCT ngày 24/4/2018 về Duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Công Thương năm 2018, theo đó  đã tham mưu tổ chức đánh giá nội bộ các phòng trong cơ quan. Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo và tham mưu Quyết định số 152/QĐ-SCT ngày 10/10/2018 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

 1. Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng

– Về công tác tổ chức bộ máy: Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021 và Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021, Sở đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở Công Thương tại Quyết định số 36/QĐ-SCT ngày 21 tháng 3 năm 2018. Tham mưu, trình UBND Bắc Kạn ban hành Quyết định thành lập phòng An toàn – Năng lượng trên cơ sở sáp nhập phòng Quản lý Năng lượng và phòng Kỹ thuật, An toàn và Môi trường thuộc văn phòng Sở Công Thương; thành lập phòng Nghiệp vụ- Tổng hợp trên cơ sở sáp nhập phòng Nghiệp vụ- Tổng hợp với phòng Thanh tra- Pháp chế thuộc Chi cục Quản lý thị trường (nay là Cục QLTT); thành lập phòng Xúc tiến thương mại- Tổng hợp trên cơ sở sáp nhập phòng Hành chính – Tổng hợp với phòng Xúc tiến thương mại thuộc Trung tâm Khuyến công và XTTM theo Đề án đã phê duyệt. Thực hiện quy trình bàn giao Chi cục Quản lý thị trường (nay là Cục QLTT) về Bộ Công Thương theo quy định; Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ, Sở đã tham mưu và trình UBND tỉnh phê duyệt tinh giản biên chế 03 công chức và nghỉ hưu trước tuổi được 02 công chức;

– Công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện việc điều động và bổ nhiệm 03 công chức lãnh đạo quản lý cấp phòng sau sáp nhập; thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 01 viên chức lãnh đạo quản lý; lập  hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho CC, VC và NLĐ, trong năm 2018 đã thực hiện việc nâng lương thường xuyên, vượt khung quý IV năm 2017 cho 04 cho CC, VC và NLĐ; nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung quý 1,2,3 năm 2018 cho 23 CC, VC và NLĐ; đề nghị thẩm định 01 công chức ngạch kiểm soát viên chính; tham mưu Quyết định nghỉ hưu cho 01 công chức thuộc văn phòng sở; tham mưu Quyết định nghỉ thôi việc cho 01 hợp đồng lao động thuộc Chi cục Quản lý thị trường; tham mưu ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Trong năm 2018 đã đăng ký và cử các công chức, viên chức tham gia các lớp cập nhất kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, cụ thể: Cử 02 công chức tham gia học lớp Trung cấp LLCT, cử 02 công chức, viên chức tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức; đăng ký và cử 04 công chức tham gia lớp chuyên viên chính; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 cho 01 viên chức. 100% công chức, nhân viên của Văn phòng sở được học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, qua đó nắm vững nội dung, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm vận dụng vào thực tiễn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Ngoài ra, Sở cũng đã đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị – hành chính, chuyên viên, chuyên viên chính giai đoạn 2019-2021.

 1. Công tác Thanh tra, kiểm tra; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng

3.1 Công tác Thanh tra, kiểm tra:

Trong năm 2018, về công tác thanh kiểm tra của đơn vị đã bám sát chương trình kế hoạch đã được phê duyệt, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ thanh, kiểm tra theo quy định.

Thanh tra hành chính: Năm 2018, đơn vị đã thực hiện 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Nội dung thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các Đội Quản lý thị trường: Đội số 1, Đội số 2 và Đội số 8.

Thanh tra chuyên ngành: Trong năm 2018 đơn vị đã phối hợp với đơn vị có liên quan thực hiện 05 cuộc kiểm tra: Kiểm tra việc quản lý, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, việc chấp hành các quy định của pháp luật về kỹ thuật an toàn trong khai thác mỏ; việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng; kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh và bán lẻ xăng dầu trên địa bàn các huyện: Pác Nặm và Ba Bể; kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện, tiết kiệm điện và giá bán điện trên địa bàn tỉnh đã đạt được mục đích, yêu cầu của kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra đã hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật có liên quan cho các đơn vị và các cơ sở kinh doanh nắm được, qua đó thực hiện tốt các quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm.

3.2 Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh và khiếu nại, tố cáo đã được Sở Công Thương quan tâm thực hiện, Sở luôn bố trí cán bộ trực tại bộ phân tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và xem xét, giải quyết được kịp thời đúng thời gian quy định; chủ động tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý không để đơn thư tồn đọng, kéo dài. Trong năm 2018, đơn vị không có công dân, tổ chức nào đến khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh tại cơ quan và Sở Công Thương đã nhận được Đơn 01 khiếu nại (đơn tiếp nhận qua đường bưu chính), tuy nhiên công dân đã có đơn xin rút khiếu nại và Sở Công Thương đã ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

3.3 Công tác phòng chống tham nhũng:

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng được thực hiện tốt; công chức, viên chức trong đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị trong việc giám sát, do vậy, công tác phòng chống tham nhũng của đơn vị đã thu được kết quả nhất định. Trong năm 2018, thông qua công tác kiểm tra và giám sát nội bộ không phát hiện tổ chức, cá nhân nào có hành vi tham nhũng và không nhận được tin báo hoặc đơn thư về tham nhũng.

 1. Công tác xây dựng nông thôn mới

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn cho các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Năm 2018 số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện nông thôn là 17/110 xã; số xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn là 17/110 xã;

Tiếp tục thực hiện phòng trào thi đua “Sở Công Thương Bắc Kạn chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2018, Sở tiếp tục triển khai thực hiện giúp đỡ xã Xuân Lạc và đạt kết quả cụ thể như sau: Vận động doanh nghiệp phối hợp với Sở Công Thương hỗ trợ 30 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp chợ xã đạt tiêu chí số 7 về chợ nông thôn mới trong năm 2018; tặng 15 suất quà cho 15 gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; hỗ trợ 200 bóng đèn compact tiết kiệm điện cho 100 hộ gia đình nghèo để thay bóng đèn sợi đốt; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm Măng khô của Hợp tác xã Cao Phong và Trà Giảo cổ lam của Tổ hợp tác Dược liệu thiên nhiên Nam Xuân Lạc tại các hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh;

 1. Công tác thi đua, khen thưởng

Ngay từ đầu năm, ban lãnh đạo sở đã phát động phòng trào thi đua năm 2018 trong toàn cơ quan, đơn vị; Thực hiện việc đăng ký giao ước thi đua năm 2018 với Bộ Công Thương, với Khối kinh tế kỹ thuật; Đăng ký giao ước thi đua về “Cơ quan đảm bảo An ninh trật tự”. Đồng thời tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 khối kinh tế kỹ thuật.

Về kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2018: Sở đã đạt danh hiệu ‘‘Cơ quan đảm bảo An ninh trật tự”. Giám đốc sở đã tặng: Giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tặng danh hiệu và bằng chứng nhận:“Lao động tiên tiến” cho 36 cá nhân và “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 07 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018; tặng Giấy khen cho 12 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; 6 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến. Đảng bộ Sở đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Sở đã tặng giấy khen cho 01 đồng chí chiến sỹ tự vệ đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện tự vệ năm 2018.

 1. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trong năm 2018 vẫn gặp một số khó khăn nhất định như: vị trí địa lý không thuận lợi, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng song vẫn chưa đáp ứng cho phát triển công nghiệp, thương mại; các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm; một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh không hiệu quả; các cơ sở công nghiệp nông thôn có quy mô nhỏ, việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại vào trong sản xuất, chế biến còn hạn chế; việc triển khai đầu tư một số dự án sản xuất, chế biến sâu trong lĩnh vực công nghiệp diễn ra chậm tiến độ; một số doanh nghiệp và người sản xuất chưa chủ động tự tìm giải pháp nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Quá trình sản xuất, phân phối sản phẩm chưa có sự liên kết chặt chẽ; đầu ra cho sản phẩm không bền vững; thương hiệu, nhãn mác, bao bì sản phẩm hàng hóa của tỉnh còn chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức, do vậy hạn chế trong công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm; hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả chưa cao; hoạt động xuất nhập khẩu còn gặp nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu chưa đạt yêu cầu như mong muốn.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 92
Views This Month : 3755
Views This Year : 11663
Total views : 72203
Language
Skip to content