Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương Bắc Kạn năm 2018

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-SCT về Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, gồm: Sổ tay chất lượng; 07 quy trình chung; 04 quy trình hỗ trợ quản lý; 57 quy trình thực hiện thủ tục hành chính.

Danh mục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở Công Thương như sau:

STT Tên tài liệu Mã số Đơn vị thực hiện Lần ban hành
0

Sổ tay chất lượng

STCL Lần3
  1. Quy trình chung
 

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-SCT-01 Quy trình chung toàn cơ quan Lần3

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-SCT-02 Lần3

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-SCT-03 Lần2

Giữ nguyên

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

QT-SCT-04 Lần2

Giữ nguyên

Quy trình hành động khắc phục

QT-SCT-05 Lần2

Giữ nguyên

Quy trình hành động phòng ngừa

QT-SCT-06 Lần2

Giữ nguyên

Quy trình Họp xem xét lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng QT-SCT-07 Lần2

Giữ nguyên

  1. Quy trình nội bộ (hỗ trợ quản lý)
 
Quy trình quản lý công tác văn thư QT-SCT-VP-01 Văn phòng Lần3
Quy trình xét thi đua khen thưởng hàng năm QT- SCT-VP-02 Lần3
Quy trình Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách QT- SCT-VP-03 Lần3
Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra QT- SCT-TTr-01 Thanh tra Lần2

Giữ nguyên

III. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính  
Quy trình thủ tục cấp giấy phép sử dụng VLNCN QT- SCT-QLCN-01 Phòng QLCN Lần3
Quy trình thủ tục cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng QT- SCT-QLCN-02 Phòng QLCN Lần2

Giữ nguyên

Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh QT- SCT-QLCN-03 Phòng QLCN Lần2

Giữ nguyên

Quy trình thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp – tiền chất thuốc nổ QT- SCT-QLCN-04 Phòng QLCN Lần3
Quy trình thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hạng mục công trình QT- SCT-QLCN-05 Phòng QLCN Lần2

Giữ nguyên

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương QT- SCT-QLTM-01 Phòng QLTM Lần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương QT- SCT-QLTM-02 Phòng QLTM Lần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương QT- SCT-QLTM-03 Phòng QLTM Lần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp QT- SCT-QLTM-04 Phòng QLTM Lần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

QT- SCT-QLTM-05 Phòng QLTM Ban hành mới lần 1
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung QT- SCT-QLTM-06 Phòng QLTM Lần2

Giữ nguyên

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá QT- SCT-QLTM-07 Phòng QLTM Lần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá QT- SCT-QLTM-08 Phòng QLTM Lần3
Quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu QT- SCT-QLTM-09 Phòng QLTM Lần3
Quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu QT- SCT-QLTM-10 Phòng QLTM Lần3
Quy trình cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu QT- SCT-QLTM-11 Phòng QLTM Lần3
Quy trình cấp giấy phép bán buôn sản phẩm rượu QT- SCT-QLTM-12 Phòng QLTM Lần3
Quy trình cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá QT- SCT-QLTM-13 Phòng QLTM Lần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại QT- SCT-QLTM-14 Phòng QLTM Lần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chợ QT- SCT-QLTM-15 Phòng QLTM Lần2

Giữ nguyên

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại QT- SCT-QLTM-16 Phòng QLTM Lần3
Quy trình thủ tục hành chính về Thông báo hoạt động khuyến mại QT- SCT-QLTM-17 Phòng QLTM Lần3
Quy trình thủ tục hành chính về Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại QT- SCT-QLTM-18 Phòng QLTM Lần3
Quy trình thủ tục hành chính về Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại việt nam QT- SCT-QLTM-19 Phòng QLTM Lần3
Quy trình Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam QT- SCT-QLTM-20 Phòng QLTM Lần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí QT- SCT-QLTM-21 Phòng QLTM Lần3
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về Cấp lại/ điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí QT- SCT-QLTM-22 Phòng QLTM Lần3
Quy trình Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm QT- SCT-ATNL-01 Phòng ATNL Lần3
Quy trình Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm QT- SCT- ATNL-02 Phòng ATNL Lần3
Quy trình cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất QT- SCT- ATNL-03 Phòng ATNL Lần3
Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất

 

QT- SCT- ATNL-04 Phòng ATNL Lần3
Quy trình cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất QT- SCT-ATNL-05 Phòng ATNL Lần3
Quy trình cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất QT- SCT-ATNL-06 Phòng ATNL Lần3
Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất QT- SCT-ATNL-07 Phòng ATNL Lần3
Quy trình cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất QT- SCT-ATNL-08 Phòng ATNL Lần3
Quy trình cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm QT- SCT-ATNL-09 Phòng ATNL Lần3
Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai QT- SCT-ATNL-10 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình cấp lại GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai QT- SCT-ATNL-11 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai QT- SCT-ATNL-12 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn QT- SCT-ATNL-13 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn QT- SCT-ATNL-14 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn QT- SCT-ATNL-15 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-16 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình cấp lại GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG  vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-17 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-18 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-19 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình cấp lại GCN đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-20 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-21 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-22 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình cấp lại GCN đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-23 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-24 Phòng ATNL Ban hành mới lần 1
Quy trình thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu QT- SCT-ATNL-25 Phòng ATNL Lần3
Quy trình thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hạng mục công trình QT- SCT-ATNL-26 Phòng ATNL Lần3
Quy trình thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực QT- SCT-ATNL-27 Phòng ATNL Lần3
Quy trình thủ tục cấp thẻ kiểm tra viên điện lực QT- SCT-ATNL-28 Phòng ATNL Lần3
Quy trình thủ tục cấp thẻ an toàn điện QT- SCT-ATNL-29 Phòng ATNL Lần3
Quy trình thủ tục điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực không theo chu kỳ QT- SCT-ATNL-30 Phòng ATNL Lần3

                                                          Nông Thị Thảo – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004724
Views Today : 10
Views This Month : 2942
Views This Year : 11626
Total views : 26052
Language
Skip to content