Công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Công Thương

Thực hiện Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Ngày 16/01/2020, đơn vị đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-SCT về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020, theo đó Sở Công Thương đã triển khai hoàn thiện được 25/26 nội dung đạt 96,15%; hiện còn 01 nhiệm vụ đang triển khai. Cụ thể như sau

Thứ nhất, Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

– Để nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện CCHC cũng như công tác triển khai, thực hiện được quán triệt thống nhất và trực tiếp phụ trách công tác CCHC tại cơ quan do người đứng đầu đơn vị;

– Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, ngay từ đầu năm Sở Công Thương đã tổ chức họp, quán triệt các nội dung về CCHC. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, phòng chuyên môn về các lĩnh vực CCHC, Văn phòng Sở đã tổng hợp, xây dựng kế hoạch CCHC năm 2020 của đơn vị; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 133/QĐ-SCT ngày 21/9/2018 về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng gắn với công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương Bắc Kạn;

– Lãnh đạo sở đã quán triệt tới lãnh đạo các phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc các nội dung về CCHC theo chức năng nhiệm vụ của sở. Tại các cuộc họp giao ban giữa Ban Giám đốc sở với lãnh đạo phòng, đơn vị hàng tháng đều tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, thông qua đó, đánh giá những việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, góp phần thực hiện tốt công tác CCHC tại đơn vị.

Thứ hai, về cải cách thể chế:

Thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật: Đơn vị đã thực hiện thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát theo dõi tình hình thi hành pháp luật việc chấp hành theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực cung ưng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.  Ngoài ra đơn vị đang triển khai thu thập, xử lý thông tin, điều tra, khảo sát theo dõi tình hình thi hành pháp luật việc chấp hành theo quy định của pháp luật về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; triển khai khảo sát, thu thập thông tin đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý chợ.

– Xây dựng, rà soát văn bản QPPL

Sở Công Thương đã thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh quy định về các nội dung thuộc chức năng quản lý của ngành hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ và một phần và Trong năm 2020, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 23/2020/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 về Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thứ ba, về Cải cách thủ tục hành chính

– Sở đã tham mưu ban hành Kế hoạch rà soát TTHC năm 2020 (KH số 24/KH-SCT ngày 16/01/2020) và Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 (KH số 23/KH-SCT ngày 16/01/2020); Báo cáo số 155/BC-SCT ngày 15/4/2020 về kết quả rà soát TTHC năm 2020 và đã được UBND nhất trí thông qua tại Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020  về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bắc Kạn năm 2020;

– Thực hiện đúng quy trình công bố TTHC tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Sở đã trình UBND ban hành Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1366/QĐ-UBND  ngày 29/07/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn;

– Thực hiện Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn Truyền thông về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nhằm thu hút tổ chức, công dân khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua môi trường điện tử, đơn vị đã ban hành Kế hoạch Truyền thông số 302/KH-SCT ngày 15/07/2020 về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ngành Công Thương và văn bản số 935/SCT-VP ngày 18/08/2020 về việc chỉ đạo thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

– Công khai thủ tục hành chính: 100% các thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Đơn vị đã có Văn bản số 719/SCT-VP ngày 07/07/2020 về việc báo cáo kết quả cập nhật TTHC trên CSDL Quốc gia về TTHC, văn bản số 912/SCT-VP ngày 13/08/2020 về việc báo cáo kết quả cập nhật và địa phương hóa các TTHC trên CSDL Quốc gia về TTHC; văn bản số 929/SCT-VP ngày 17/08/2020 về việc công khai Thủ tục hành chính của Sở Công Thương trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; văn bản số 1266/SCT-VP ngày 04/11/2020 về việc công khai Thủ tục hành chính của Sở Công Thương trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC;

– Sở Công Thương tổ chức công khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC tại bộ phận Văn phòng sở qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn; lập Sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính niêm yết công khai tại đơn vị. Trong năm 2020, cơ quan chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào liên quan đến TTHC.

– Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Sở Công Thương đã triển khai duy trì tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đều được thực hiện theo đúng quy trình 01 đầu mối tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đơn vị bố trí 01 công chức trực hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC; lựa chọn công chức có trình độ phù hợp và khả năng giao tiếp tốt. Do đó trong thời gian qua đơn vị chưa nhận được ý kiến kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tinh thần thái độ của công chức. Việc cập nhật sổ theo dõi trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay, Sở có 04 TTHC được đưa vào giải quyết theo cơ chế 1 cửa liên thông trên tổng số 04 TTHC được UBND tỉnh quy định đưa vào thực hiện, đạt tỷ lệ 100%.

Tính tới thời điểm báo cáo (tính từ 01/01/2020 đến ngày 27/11/2020), bộ phận “một cửa” của sở đã tiếp nhận và trả kết quả tổng số 4025 hồ sơ. Toàn bộ các hồ sơ trên đều được giải quyết đúng quy trình, quy định. Đến thời điểm báo cáo chưa phát hiện có vướng mắc hoặc vi phạm quy định về giải quyết TTHC của Sở.

Thứ tư, Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Việc rà soát công tác tổ chức bộ máy và cán bộ công chức được thực hiện nghiêm túc. Hiện tại, đơn vị cơ bản thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại cơ quan, đơn vị.

Thực hiện việc tinh giản biên chế: Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã tinh giản biên chế 08 công chức, nghỉ thôi việc 02 công chức; nghỉ thôi việc 01 HĐLĐ 68. Tính đến thời điểm hiện tại đơn vị đã đủ chỉ tiêu cắt giảm 10% đến năm 2021. Đối với viên chức, đơn vị dự kiến cắt giảm 01 biên chế vào năm 2021. Do đó, việc thực hiện tinh giản biên chế của đơn vị đảm bảo thực hiện theo quy định.

Thứ năm, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Năm 2020, đơn vị đã tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định 1378/QĐ-UBND ngày 30/07/2020 Về việc bãi bỏ nội dung mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm thuộc Chi cục Quản lý thị trường và điều chỉnh khung năng lực của vị trí việc làm Kế toán thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 30/07/2020 Về việc điều chỉnh nội khung khung năng lực của vị trí việc làm Kế toán thuộc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn. Hiện tại cho thấy việc sắp xếp vị trí việc làm của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, phát huy năng lực của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công tác. Đơn vị đã rà soát và trình Sở Nội vụ thẩm định bãi bỏ, điều chỉnh một số vị trí việc làm đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ, quy định hiện hành.

Nhìn chung, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với công chức, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước, góp phần ổn định tổ chức và đảm bảo bộ máy của cơ quan hoạt động hiệu quả. Trên cơ sở biên chế được giao và nhu cầu thực tế, công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, việc xây dựng cơ cấu chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được cụ thể hoá và phân loại cụ thể, đã thực hiện đúng quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bố trí phân công phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của CBCC,VC;

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để công chức viên chức được tham gia các khoá học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và nhận thức lý luận chính trị. Sở Công Thương đã tham mưu xây dựng kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025, định hướng 2030. Trên cơ sở kế hoạch giai đoạn, năm 2020, Sở xây dựng kế hoạch đào tào, bồi dưỡng, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức với Sở Công Thương và cử công chức, viên chức đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 đúng đối tượng quy định.

Thứ sáu, Cải cách tài chính công

Hàng năm đơn vị đều thực hiện xây dựng mới, sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý, sử dụng tài sản công quy định cụ thể định mức chi tiêu tài chính nội bộ, chế độ sử dụng tài sản công, mua sắm trang thiết bị máy móc và vật tư văn phòng phẩm; quy chế được thông qua Hội nghị công chức, viên chức, người lao động nhất trí trước khi ban hành để áp dụng thực hiện. Các nội dung quy định trong Quy chế được xây dựng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành, định mức chi thấp hơn chế độ chi hiện hành do cơ quan có thẩm quyền quy định; phù hợp với hoạt động của đơn vị, đảm bảo quyền lợi của công chức, viên chức, người lao động; tiết kiệm hiệu quả trong quản lý, sử dụng kinh phí.

Thứ bả, Hiện đại hóa nền hành chính

– Môi trường chính sách về CNTT: Sở đã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 và thực hiện đầy đủ các văn bản quy định, chỉ đạo, đôn đốc về khai thác sử dụng các ứng dụng CNTT tại cơ quan; kiện toàn ban chỉ đạo CNTT của đơn vị;

– Hạ tầng và nguồn lực CNTT: 40/40 công chức, viên chức đều được trang bị máy tính có kết nối mạng Internet để khai thác thông tin, cập nhật văn bản pháp luật kịp thời và cài phần mềm diệt vi rút bản quyền để đảm bảo an toàn, an ninh mạng, đạt tỷ lệ 100%;

– Ứng dụng CNTT: Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được nâng cấp thường xuyên và triển khai sử dụng tới các đơn vị thuộc sở đã được khai thác triệt để trong xử lý văn bản, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cơ quan. Việc sử dụng chữ ký số điện tử tiếp tục được thực hiện tốt.  Ngoài triển khai chữ ký số trong giao dịch các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì tại thời điểm hiện tại, 100% văn bản thực hiện trao đổi qua môi trường mạng đều có chữ ký số của đơn vị; Cổng thông tin điện tử của sở được duy trì hoạt động đáp ứng nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ điều hành quản lý của đơn vị; Các TTHC được cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của sở để tiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, tra cứu thực hiện;

Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-SCT ngày 28/02/2020 về Duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 và chuyển đổi áp dụng sang HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Công Thương năm 2020. Kế hoạch số 27/KH-SCT ngày 27 tháng 03 năm 2020 về Chuyển đổi áp dụng từ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương; Quyết định số 67/QĐ-SCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Sở Công Thương về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Quyết định số 124/QĐ-SCT ngày 15/9/2020 của Sở Công Thương về Ban hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá nội bộ và thực hiện xem xét lãnh đạo đảm bảo đúng quy định.

Qua đó cho thấy nhìn chung, công tác CCHC đã được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực, với kết quả đạt được tin tưởng rằng năm 2020, đơn vị tiếp tục đạt kết quả xếp hạng cao trong bảng xếp hạng các sở, ban, ngành của tỉnh./.

                                                Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 100
Views This Month : 268
Views This Year : 5171
Total views : 65711
Language
Skip to content